Twitter feed
Login box Content
Najnovija obavještenja

Raspored polaganja ispita u popravnom i vanrednom roku

Objavljen je Raspored polaganja ispita u popravnom i vanrednom roku (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.

Odbrana doktorske disertacije

Odbrana doktorske disertacije "Uticaj tehnoloških i ekonomskih promjena na bezbjednost" kandidata mr Ivana Jovetića, studenta doktorskih studija "Međunarodna ekonomija", broj dosijea 11/007 održaće se u srijedu, 24.06.2020. godine u 14:00h sali AS na UDG-u.

Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorska disertacije kandidatkinje mr Jadranke Glomazić

Nakon sto je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Međunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Jadranka Glomazić, broj dosijea 11/011 predala je doktorsku disertaciju "Značaj cijene koštanja u savremenim uslovima poslovanja".

Predata doktorska teza, kao i izvještaj imenovane Komisije o ocjeni teza su dostupni na uvid javnosti i nalaze se u Biblioteci UDG.

Pravila pristupanja ispitu

Poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje i trenutnu epidemiološku situaciju u zemlji, pravila pristupanja ispitu će biti promijenjena, dok će pravila polaganja ispita ostati ista.

Molimo studente i studentkinje da pažljivo pročitaju pravila pristupanja ispitu.

Raspored polaganja završnih ispita

Objavljen je Raspored polaganja završnih ispita (ljetnji semestar studijske 2019/20. godine). Raspored možete naći u dijelu Download/Za studente.
Predmeti
Loading...
Opšti smjer
Porodični menadžment i biznis
1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB1EIR Ekonomija i razvoj 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen.

Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru!

Tri tipa predavanja:
• Genetska ekonomija i filozofija ekonomske prakse
• Diskusiona predavanja
• Laboratorijski i eksperimentalni pristup ekonomiji

OBLICI AKTIVNOSTI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

 Tri kolokvijuma
• I kolokvijum: 10 poena
• II kolokvijum: 20 poena
• III kolokvijum: 30 poena

 Eseji (2 stranice): 4 x 5 poena = 20 poena

 Seminarski rad (Hrestomatija): 2x10 poena=20 poena

 Takmičenje timova:
• I mjesto: 10 poena
• II mjesto: 9 poena
• III mjesto: 8 poena
 Neopravdano i nenajavljeno neprisustvo: –3 poena

Ocjenjivanje:• 55 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Predavanja i vježbe – Veselin Vukotić; Gwartney, J; Stroup R. »Ekonomija i prosporitet«, IEN, Beograd, 1990; Hrestomatija: Ekonomija i razvoj; Vukotić, V. „Opasne riječi“, CID, Podgorica, 2005

Pravila polaganja ispita:

Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
• Student prilikom polaganja kolokvijuma/ispita u salu ne smije unijeti ništa sem olovke (ne mogu se unijeti tašne, knjige, torbe,...)
• Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
• Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače dolje navedenu kaznu.
• Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
FMEFB1BM Biznis matematika 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Biznis matematika je da kod studenata razvije osjećaj kako da se izražava u kvantitativnim (egzaktnim) veličinama, da mu omogući kvantifikaciju u načinu razmišljanja. Biznis matematika studenta uči kako da prepozna ekonomske (poslovne, životne) situacije u kojima za rješavanje problema može koristiti kvantitativne (matematičke) metode

Cilj izučavanja predmeta je da student nauči elementarne matematičke tehnike koje će mu pomoći prilikom donošenja ekonomskih i biznis odluka. Izučavanje Biznis matematike treba da studentu pomogne da matematiku shvati kao sredstvo sredstvo koje mu može pomoći prilikom donešenja biznis odluka, sredstvo koje mu omogućava da minimizira (ne i eliminiše) rizik i maksimizira zaradu.

Osnovna pretpostavka od koje se polazi u izučavanju predmeta Biznis matematika je činjenica da se život i ljudsko ponašanje ne mogu, niti će to ikada biti moguće, objasniti matematičkim metodama i modelima. Matematika pretpostavlja determinizam i određenost, a realni svijet karakteriše neodređenost, stohastičnost, rizik tj. uvijek postoji dodatni elemenat neizvjesnosti koji se ne može uhvatiti matematičkim modelom.

Izučavanje predmeta pretpostavlja shvatanje matematike kao svojevrsnog jezika – sredstva sporazumijevanja. Matematički simboli imaju jedinstveno značenje na svim meridijanima, a biznis matematika upravo ima zadatak da student ovlada tehnikama i simobilima koji će mu omogućiti sporazumijevanje sa budućim poslovnim partnerima sa svih kontinenata.

Riječju, Biznis matematika treba da studenta osposobi da koristi matematičke metode u rješavanju realnih problema u poslu i u životu.

Oblici aktivnosti
• Predavanja – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno
Struktura časa predavanja:
- Ponavljanje – 10 minuta
- Nova materija – 40 minuta
- Primjeri i vježbanje nove materije – 30(40) minuta
- (Objašnjenje problema za domaći zadatak – 10 minuta)

• Vježbe – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno, u manjim grupama (2 grupe);
Naglasak je na aktivnom učešću studenata i individualnom radu
Struktura časa vježbi
- Ponavljanje i pojašnjenja sa predavanja – 15 minuta
- Vježbanje – 75 minuta

Struktura ocjene:
• I kolokvijum – 25 poena
• II kolokvijum – 30 poena
• Završni ispit – 35 poena
• Domaći zadaci – 10 poena (studenti će u toku semestra dobiti više setova problema za domaći zadatak od kojih će za ocjenu biti bodovana 2 sa po 5 poena. Predmetni nastavnici neće unaprijed objaviti koji će domaći zadatak biti bodovan za ocjenu, već nakon što studenti predaju riješene probleme. Time se studenti dodatno podstiču da riješavaju setove problema koje dobijaju za domaći zadatak)
• Aktivnost na časovima – predavanja i vježbi – bonus 5 poena
• Bonus poeni na kolokvijumima

Ocjenjivanje:
• 50 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Barnet/Ziegler/Byleen (2006) „Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti” Osmo izdanje - prevod, Mate, Zagreb

Pravila polaganja ispita:
Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
1. Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
2. Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače gore navedenu kaznu.
3. Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
FMEFB1MIKRO1 Mikroekonomija I 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Ekonomija je nauka o rijetkostima. Ona objašnjava kako ljudi raspoređuju svoje ograničene resurse (zemlja,kapital,rad) među mnogobrojnim potrebama. Na ovom predmetu, studenti će biti upoznati sa mikroekonomijom i izučavati kako se donose individualne odluke u okviru domaćinstava, kao i kako se donose odluke na tržištu. Studenti će izučavati ponašanje firmi na kako konkurentnom, tako i raznim vidovima nekonkurentnog tržišta, i u kratkom i u dugom roku. Šire definisano, oblasti koje će biti obrađene su: Teorija ponašanja potrošača, Teorija o ponašanju firmi i Funkcionisanje sistema cijena. Naročito ćemo izučavati ulogu cijena u određivanju potrošnje,proizvodnje i raspodjele dohotka; slabosti i prednosti različitih tržišnih struktura; uticaj intervncija vlade na ponašanje potrošača i proizvođača.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate kako se formiraju cijene i količine na određenom tržištu, kao i da savladaju osnovnu terminologiju i analitička sredstva iz oblasti mikroekonomije i steknu dovoljno znanja i intuicije da diskutuju osnovne ekonomske probleme. Ovo su neki tipovi pitanja na koja bi studenti trebalo da budu sposobni da odgovore poslije odslušane nastave na ovom predmetu:

- Zašto su dijamanti skuplji od paradajza?
- Zašto je vino jeftinije u Francuskoj nego u SAD-u?
- Zašto su kišobrani skuplji kada je dan kišan nego kada je sunčan?
FMEFB1TK Tržište kapitala 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Uloga tržišta kapitala, i naročito berze, je da bude posrednik između onih koji imaju novac i žele da investiraju i onih kojima treba novac. Da spaja novac i dobre biznis ideje. Iz ekonomske potrebe razvilo se mnogo načina da novac teče između investitora, sa jedne strane, i kompanija i vlade, sa druge strane. Razlog je taj što neke osobe žele da investiraju manje, neke više, neko želi da investira na kraći, neko na duži rok. A najvažniji razlog je stepen rizika.

Ideja izučavanja ovog predmeta je da na potpuno praktičnom nivou izučavamo tržište kapitala u Crnoj Gori. Da se kroz upoznavanje sa funkcionisanjem berze, brokera, investicionih fondova, studenti upoznaju i sa ekonomskim principima. Da shvatite da je cilj svakog biznisa da se zaradi profit. Da ne morate da ubjeđujete druge kako imate super ideju. Nego da je prodate na tržištu i zaradite novac. Da, kao i na svim drugim predmetima i aktivnostima na UDG, razvijate tržišni način razmišljanja.

Cilj izučavanja predmeta TRŽIŠTE KAPITALA nije da Vi dobijete neku čarobnu formulu po kojoj znate siguran FIX na berzi, da sigurno zaradite. Kad bi tako nešto bilo moguće, svi bi dobijali, niko ne bi gubio. U životu ipak nije tako.

Ovo su neki tipovi pitanja na koja bi studenti trebalo da budu sposobni da odgovore poslije odslušane nastave na ovom predmetu:
- Šta se u stvari dešava na berzi?
- Kako znam koliko imam akcija?
- Zašto cijena akcija često raste i ako kompanija ne ostvaruje dobre rezultate?
FMEFB1BID Biznis i država 2 Ne
Fond časova: 2P+0V

Da li poznajete svoje najbliže okruženje (komšije, rođake, drugove iz razreda)? Da li je "kulturno" ne poznavati najbliže? Da li je "pametno" ne poznavati najbliže? Da li znate ko sjedi pored vas? Da li znate ko sjedi iza vas? Znate li ko su vam komšije iz ulaza? Što ako je prvi komšija kriminalac? Trebamo li se čuvati? Što ako je prvi komšija uticajan biznismen? Trebamo li se predstaviti kao perspektivan partner?

Ako ne znamo ko su i šta su nećemo znati ni kako da se ponašamo ako želimo benefite iz "komšijskog" odnosa.

Da li znate šta je Balkan? Koje države ga čine? Imate li predstavu koliko su nam daleke države u okruženju, teritorijalno, geografski? Da li ste razmišljanli da brže stižete u Ljubljanu, Beč, Rim, Pariz nego u Pljevlja?

Poznajete li istoriju, kulturu, ekonomiju, biznise i lidere država na Balkanu? Koji je ekonomski sistem? Ko je na njega i kako uticao? Kako se razvija biznis u državama regiona? Kako države utiču na biznis? Koje su najveće kompanije i ko su najveći lideri? Koje su prepreke, a koje šanse za biznis? Gdje uložiti novac?

Ova pitanja i njihovi odgovori su u forkusu izučavanja predmeta "Biznis i država".

Ideja je da se predstave prilike i neprilike poslovanja u regionu, a cilj da se studenti motivišu i podstaknu da pojave i procese posmatraju u međusobnoj povezanosti i interakciji, da sagledavaju ne samo vidljive, kratkoročne i parcijalne već i manje vidljive dugoročne i ukupne posljedice pojedinačnih odluka.
FMEFB1SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB1MAKRO1 Makroekonomija I 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Koje probleme rješava makroekonomija? Agregati proizvodnje; Statističke osnove makroekonomije; Makromodeli…
FMEFB1BS Biznis statistika 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Statistika je nauka koja se bavi prikupljanjem, organizovanjem, prezentiranjem, analizom i interpretacijom numeričkih podataka . Elementarno statističko znanje omogućava ljudima da na osnovu analize numeričkih podataka donose dobre odluke. Sa podacima se susrećemo ne samo u akademskom, već i u svakodnevnom životu. Prilikom kreiranja ovog predmeta vodili smo se sljedećim principima:
- Statistika je mnogo više od puke proizvodnje brojeva. Fokus ovog predmeta biće kako na upoznavanju sa statističkim konceptima, tako i na interpretaciji rezultata statističke analize.
- Statistika uključuje korišćenje već postojećih baza podataka. Mi ćemo koristiti podatke iz raznih izvora sa naglaskom na aplikaciji u okviru ekonomije. Jedan od ciljeva ovog kursa je da vas nauči da prepoznate koje podatke treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno ekonomsko pitanje.
- Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnici će svakako biti dostupni da odgovore na sva vaša pitanja, daju sugestije i pruže podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni.
FMEFB1WS Wall Street 4 Ne
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB1PR Preduzetništvo i inovacije 4 Ne
Fond časova: 2P + 2V

Kako reagovati na promjene? Kako prilagođavati okolnosti sebi a ne samo se prilagođavati promjenama? Biznis ideja: nastanak, njegovanje, prezentacija i realizacija. Zašto više ne postoje klasični menadžment, već je to sve više preduzetnički menadžment.
Laboratorija: Izrada biznis plana!
FMEFB1PI Poslovna informatika 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Informacioni sistemi; Savremene informacione tehnologije; Elektronska trgovina,
Laboratorija: Kupoprodajne transakcije preko interneta; Izrada web prezentacije
FMEFB1SJ Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB2EU Institucije EU 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Predmet je za cilj ima predstavljanje institucionalnog okvira Evropske unije, pokušaje njenog definisanja i potencijalne pravce razvoja uslijed pojave Nacrta Ustava odnosno Lisabonskog sporazuma. Studentima se predstavlja nastanak Evropske unije, njenih osnovnih institucija i njihovih nadležnosti . Institucije EU su tokom nepunih šest decenija značajno evoluirala u obliku, nadležnostima, oblicima rada i rezultatima. Pored institucionalnog širenja, EU se širila i geografski i u pogledu zajedničkih politika. Predmet treba da razjasni te promjene u profilu tela i pravilima igre unutar EU koji su omogućili da se proširi 6 na 27 članica i sa 3na skoro 30 zajedničkih politika. Fokus predavanja kursa je na institucionalnom razvoju Unije. Vježbe služe da razjasni logika institucionalne strukture Unije i njeni rezultati na nekim važnim poljima.
FMEFB2OR Računovodstvo I 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Računovodstvo je veoma važno u poslovanju bilo kog preduzeća, bez obzira na njegovu djelatnost i veličinu. Poznavati osnove računovodstva značajno je u razumjevanju ekonomije kao nauke. U poslovnom svijetu računovodstvo se prepoznaje kao jezik poslovne komunikacije. Na ovom predmetu, studenti će biti upoznati sa računovodstvom firmi i moći će da prepoznaju kako se odluke na bazi računovodstvenih informacija donose svaki dan i u njihovom svakodnevnom životu. Studenti će izučavati logiku računovodstva, računovodstvene principe i suštinu osnovnih računovodstvenih kategorija. Široko definisano, oblasti koje će biti obradjivane su: Postupak finansijskog izvještavanja; Finansijski izvještaji i Evidentiranje promjena računovodstenog položaja.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da shvate značaj računovodstvenih informacija na tržištu, kao i da savladaju osnovnu terminologiju i analitčka sredstva iz oblasti računovodstva i steknu dovoljno znanja da diskutju osnovne ekonomske probleme.
FMEFB2MATEMAT Matematika 8 Ne
Fond časova: 4P+4V

Matematika je fundamentalna nauka. Njene primjene su neograničene i zastupljene u skoro svim naučnim i istraživačkim djelatnostima. Prisutna je u svim ćelijama društva. Matematika postoji i u nama samima.
U okviru nastave na predmetu Matematika obuhvaćeni su elemenati diferencijalnog i integralnog računa realne funkcije jedne realne promjenljive. Studenti će kroz primjere upoznati neke od primjena ovih matematičkih metoda u oblastima poslovanja, ekonomije i humanističkih nauka.
Cilj predmeta je savladavanje tehnika diferencijalnog i integralnog računa, a time i njihovo pravilno korišćenje u primjerima iz oblasti ekonomije, medicine, sociologije i drugih oblasti.
Preduslov: Biznis matematika
FMEFB2MIKROII Mikroekonomija II 8 Da
Fond časova: 3P+3V

Napredni kurs iz Mikroekonomije,
Preduslov: Mirkoekonomija I

Mikroekonomija II predstavlja nadogradnju znanja stečenog na predmetu Mikroekonomija I. Stoga, položen ispit iz predmeta Mikroekonomija I je preduslov za praćenje nastave na predmetu Mikroekonomija II.
Nakon ponašanja pojedinaca i firmi, sa kojim su studenti upoznati na predmetu Mikroekonomija I, studenti će izučavati donošenje odluka u uslovima neizvjesnosti i nepostojanja savršenih informacija. Takođe, studenti će izučavati teoriju igara i odnos mikroekonomije i drugih nauka.
FMEFB2KE Konstitucionalna ekonomija 6 Ne
Fond časova: 2P+2V

Veze između ekonomskog i političkog tržišta; Primjena ekonomskih metoda u proučavanju pojava na političkom tržištu; Političke i ekonomske slobode.
FMEFB2UM Umjetnost 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB2SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.
FMEFB2KK Korporativno komuniciranje 4 Ne
Fond časova: 2P 2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB2KP Kompanijsko pravo 6 Da
Fond časova: 2P + 3V

Važnost integralnog pristupa prava i ekonomije; Transakcioni troškovi i institucije - važnost za ekonomsko ponašanje!
FMEFB2MM Međunarodni marketing 8 Da
Fond časova: 3P+2V

International Marketing is an introduction to the field of Marketing and its application in the global arena. For the student who plans a more advanced study in Marketing, this course will provide a firm foundation for further exploration. For the student who does not plan additional course work in Marketing, this course will provide an introductory survey to one of the few creative disciplines in the academic examination of Business. In this class we will study consumers, markets, and environments from the perspective of the international marketing manager. We will cover consumer behavior, marketing research, product management, and channels of distribution, pricing, advertising, and personal selling. If you would like to have a career making decisions in any of these areas- this class is for you.
FMEFB2MAKROII Makroekonomija II 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Makromodeli, konstrukcija, korišćenje za markoekonomsku politiku;
Preduslov: Makroekonomija I
FMEFB2PSE Ekonomska psihologija 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Kako objasniti psihologiju pojedinca i kolektiva u oblasti ekonomije? Da li je važan samo interes ili su važne i strasti; Odnos racionalnog i iracionalnog i uticaj na ekonomske akcije pojedinca i njegovo ponašanje.
FMEFB2IS Informacioni sistemi 4 Ne
Fond časova: 2+1

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB2SJ Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB2SE4 Statistika i ekonometrija 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB2EIR2 Ekonomija i razvoj II 4 Ne
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB3ME1 Međunarodna ekonomija I 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa prirodom i razmjerama globalnih trgovinskih i finansijskih kretanja, te za upravljanje aktuelnim i buducim promjenama u medjunarodnom finansijskom okruženju. Usled rapidnog rasta svjeske privrede i još bržeg razvoja medunarodne trgovine, proizvodna i finansijska globalizacija kao nosioci savremenih ekonomskih tendencija neprekidno mijenjaju poslovnu sliku svijeta, promovišuci nove, globalne finansijske instrumente i oduzimajuci nacionalnim finansijskim tržištima atribut autarkicnosti. Pogotovu za male otvorene privrede, promjene vrijednosti tudjih valuta, kamatnih stopa, te tudjih izvozno-uzvoznih ostvarenja odnosno deviznih rezervi, imaju jednako važne ako ne i važnije uplive na privredni rast i profitabilnost domace ekonomske aktivnosti u odnosu na poteze preduzete od strane njihovih vlastitih vlada i promjene vlastitih, domacih ekonomskih varijabli. 

Kljucne cjeline predmeta cine teorija i politika medunarodne trgovine, a u medjunarodnim finansijama analiza platnog bilansa i teorija i politika platnobilansnog prilagodavanja, analiza makro i mikro efekata funkcionisanja i otkaza medjunarodnih finansijskih i narocito deviznih tržišta, teorije vrednovanja, režimi i politika deviznih kurseva, pokretacke snage i oblici medunarodnog kretanja kapitala, EMU i teorija optimalnog valutnog podrucja, upravljanje spoljnim dugom, medjunarodne finansijske krize, medunarodne finansijske institucije.
FMEFB3MEB1 Monetarna ekonomija i bankarstvo I 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Ekonomija je nauka o rijetkostima. Medjutim, da li je novac rijetkost? Kako nastaje novac i koliko je potrebno novca jednoj ekonomiji? Da li će novac nestati i kako ćemo živjeti bez novca? Da li su neophodne institucije na finansijskom tržištu? Ko su učesnici na finansijskom tržištu? Da li je potrebna regulacija?

U okviru ovog predmeta, studenti će razumjeti šta znači kada centralna banka koja emituje novac, poput Sistema federalnih rezervi ili Evropske centralne banke, poveća ili smanji kamatu za 0,5%? Da li će stanovi biti jeftiniji ili skuplji? Da li će poslovni ljudi lakše ili teže dobijati kredite? I po kojoj kamatnoj stopi? Da li će se ekonomija brže ili sporije razvijati? Ili, možda, ne postoji nikakva veza izmedju visine kamatne stope centralne emisione banke i brzine razvoja ekonomije? Nakon nekoliko poglavlja, studetnima će postati jasnija veza izmedju novca i politike. Zašto političati mare za novac? Da li postoji veza izmedju stanja na finansijskim tržištima i politiških izbora? Tkodje, razumjeće veze izmedju institucija koje postoje na finansijskom tržištu.

Ukratko, cilj predmeta je da pomogne studentima da: (a) dobiju bazična teorijska znanja koja će im omogućiti lakše rješavanje praktičnih problema; (b) razumiju kako funkcionišu finansijska tržišta i institucije kako bi bili u mogućnosti da stečena znanja praktično upotrijebe i (c) da shvate ciklična kretanja na finansijskom tržištu i budu u mogućnosti da na vrijeme reaguju.
FMEFB3PM Preduzetnički menadžment 4 Da
Fond časova: 2P

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3EF Ekonomske ideje: istorija i razvoj 6 Da
Fond časova: 2P+1V

Analiza filozofije organizacije, uključujući međurelacije između ekonomije i pravila i političkih institucija;
FMEFB3JF Javne finansije i razvoj 4 Ne
Fond časova: 2P

Da bi država postala i opstala neophodno je da raspolaže sredstvima. Javne finansije izučavaju način na koji država ubira sredstva, od koga, gdje i kada, kao i način na koji ta sredstva država troši, kome daje i koliko. Politike javnih finansija utiču na svakodnevni život građana i kompanija.

Razvoj i blagostanje su visoko zavisni od javnih finansija. Kako država funkcioniše, od koga uzima i kome daje najbolje se može skenirati kroz javne finansije. Politika javnih finansija pokazuje i koliko su nas „zadužile“ prethodne generacije i koliko i kakve „novčanike“ mi ostavljamo budućim.

Predmet „Javne finansije i razvoj“ istražuje odnos između javnih finansija i razvoja. Cilj predmeta je da omogući razumijevanje uticaja politika javnih finansija na sadašnji i budući kvalitet života pojedinca.
FMEFB3SJ1 Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Kurs stranog jezika koji se položi u UDG Centru za strane jezike u toku semestra, vrjednuje se sa 4 kredita, kao izborni predmet.

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB3MEB2 Monetarna ekonomija i bankarstvo II 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Međunarodni finansijski sistem i uticaj na monetarnu politiku;
Preduslov: Monetarna ekonomija i bankarstvo I;
Laboratorija: Dokumenta i obrasci
FMEFB3SA Sistemska analiza 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3KOM Komunikologija 1 Ne
Fond časova: 1+0

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3ACS Austrijska i Čikaška škola 2 Ne
Fond časova: 1+0

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3AP Akademsko pisanje 1 Da
Fond časova: 1+0

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3DIPL Diplomski rad 10 Da
Fond časova: 4P+4V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3SJ Strani jezik 4 Ne
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

1. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB1EIR Ekonomija i razvoj 8 Da
Fond časova: 2P+2V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Ekonomija i razvoj je da utiče na način razmišljanja studenta, na kontekst kako se shvataju ekonomski problemi definisani u okviru drugih ekonomskih disciplina npr. u Mikroekonomiji, Makroekonomiji. To je teorijski reflektor na ekonomske probleme. Isto tako, razvija se način razmišljanja koji se fokusira na to kako je i zašto baš u tom vremenu nastao određeni ekonomski problem i zašto je baš tako riješen.

Pretpostavke od kojih se polazi su da je znanje iskustveno i da je teorija najbolja praksa. Otuda je cilj predmeta da student u praksi prepoznaje teorijske principe. Drugim riječima predmet treba da studentu omogući da iz praktičnih problema izvlači teorijske probleme, jer samo kada se u teoriji prepoznaje praksa, a u praksi prepoznate teoriju, tada su znanje i vještine koje imate upotrebljive! Samo takvo znanje je osnov za zaradu, nova lična istraživanja i uspješnu poslovnu karijeru!

Tri tipa predavanja:
• Genetska ekonomija i filozofija ekonomske prakse
• Diskusiona predavanja
• Laboratorijski i eksperimentalni pristup ekonomiji

OBLICI AKTIVNOSTI I NAČIN POLAGANJA ISPITA

 Tri kolokvijuma
• I kolokvijum: 10 poena
• II kolokvijum: 20 poena
• III kolokvijum: 30 poena

 Eseji (2 stranice): 4 x 5 poena = 20 poena

 Seminarski rad (Hrestomatija): 2x10 poena=20 poena

 Takmičenje timova:
• I mjesto: 10 poena
• II mjesto: 9 poena
• III mjesto: 8 poena
 Neopravdano i nenajavljeno neprisustvo: –3 poena

Ocjenjivanje:• 55 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Predavanja i vježbe – Veselin Vukotić; Gwartney, J; Stroup R. »Ekonomija i prosporitet«, IEN, Beograd, 1990; Hrestomatija: Ekonomija i razvoj; Vukotić, V. „Opasne riječi“, CID, Podgorica, 2005

Pravila polaganja ispita:

Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
• Student prilikom polaganja kolokvijuma/ispita u salu ne smije unijeti ništa sem olovke (ne mogu se unijeti tašne, knjige, torbe,...)
• Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
• Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače dolje navedenu kaznu.
• Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
FMEFB2UM Umjetnost 6 Da
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB1PR Preduzetništvo i inovacije 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Kako reagovati na promjene? Kako prilagođavati okolnosti sebi a ne samo se prilagođavati promjenama? Biznis ideja: nastanak, njegovanje, prezentacija i realizacija. Zašto više ne postoje klasični menadžment, već je to sve više preduzetnički menadžment.
Laboratorija: Izrada biznis plana!
PMB1PB Psihofilozofija biznisa 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Nema dodatnih informacija o predmetu

2. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PMB1PR2 Preduzetništvo II 4 Da
Fond časova: 2P+2V

Predmet koji prate studenti PMB zajedno sa studentima FMEFB.
FMEFB1WS Wall Street 4 Da
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB1PI Poslovna informatika 6 Da
Fond časova: 4P+2V

Informacioni sistemi; Savremene informacione tehnologije; Elektronska trgovina,
Laboratorija: Kupoprodajne transakcije preko interneta; Izrada web prezentacije
PMB1EPB Ekonomija porodičnog biznisa 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB1IPB Ideje porodičnog biznisa 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

3. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PMB2EPB Ekonomija porodičnog biznisa II 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB1BM Biznis matematika 8 Da
Fond časova: 4P+4V

Ideja i cilj predmeta:

Osnovna ideja predmeta Biznis matematika je da kod studenata razvije osjećaj kako da se izražava u kvantitativnim (egzaktnim) veličinama, da mu omogući kvantifikaciju u načinu razmišljanja. Biznis matematika studenta uči kako da prepozna ekonomske (poslovne, životne) situacije u kojima za rješavanje problema može koristiti kvantitativne (matematičke) metode

Cilj izučavanja predmeta je da student nauči elementarne matematičke tehnike koje će mu pomoći prilikom donošenja ekonomskih i biznis odluka. Izučavanje Biznis matematike treba da studentu pomogne da matematiku shvati kao sredstvo sredstvo koje mu može pomoći prilikom donešenja biznis odluka, sredstvo koje mu omogućava da minimizira (ne i eliminiše) rizik i maksimizira zaradu.

Osnovna pretpostavka od koje se polazi u izučavanju predmeta Biznis matematika je činjenica da se život i ljudsko ponašanje ne mogu, niti će to ikada biti moguće, objasniti matematičkim metodama i modelima. Matematika pretpostavlja determinizam i određenost, a realni svijet karakteriše neodređenost, stohastičnost, rizik tj. uvijek postoji dodatni elemenat neizvjesnosti koji se ne može uhvatiti matematičkim modelom.

Izučavanje predmeta pretpostavlja shvatanje matematike kao svojevrsnog jezika – sredstva sporazumijevanja. Matematički simboli imaju jedinstveno značenje na svim meridijanima, a biznis matematika upravo ima zadatak da student ovlada tehnikama i simobilima koji će mu omogućiti sporazumijevanje sa budućim poslovnim partnerima sa svih kontinenata.

Riječju, Biznis matematika treba da studenta osposobi da koristi matematičke metode u rješavanju realnih problema u poslu i u životu.

Oblici aktivnosti
• Predavanja – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno
Struktura časa predavanja:
- Ponavljanje – 10 minuta
- Nova materija – 40 minuta
- Primjeri i vježbanje nove materije – 30(40) minuta
- (Objašnjenje problema za domaći zadatak – 10 minuta)

• Vježbe – 4 časa = 2x90 minuta nedjeljno, u manjim grupama (2 grupe);
Naglasak je na aktivnom učešću studenata i individualnom radu
Struktura časa vježbi
- Ponavljanje i pojašnjenja sa predavanja – 15 minuta
- Vježbanje – 75 minuta

Struktura ocjene:
• I kolokvijum – 25 poena
• II kolokvijum – 30 poena
• Završni ispit – 35 poena
• Domaći zadaci – 10 poena (studenti će u toku semestra dobiti više setova problema za domaći zadatak od kojih će za ocjenu biti bodovana 2 sa po 5 poena. Predmetni nastavnici neće unaprijed objaviti koji će domaći zadatak biti bodovan za ocjenu, već nakon što studenti predaju riješene probleme. Time se studenti dodatno podstiču da riješavaju setove problema koje dobijaju za domaći zadatak)
• Aktivnost na časovima – predavanja i vježbi – bonus 5 poena
• Bonus poeni na kolokvijumima

Ocjenjivanje:
• 50 – 59 poena – ocjena 6 (E)
• 60 – 69 poena – ocjena 7 (D)
• 70 – 79 poena – ocjena 8 (C)
• 80 – 89 poena – ocjena 9 (B)
• 90 i više poena – ocjena 10 (A)

Popravni rok
• U popravnom terminu ispit se polaže u cijelosti (obuhvata cjelokupno gradivo).

Literatura:
Barnet/Ziegler/Byleen (2006) „Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju, znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti” Osmo izdanje - prevod, Mate, Zagreb

Pravila polaganja ispita:
Pri polaganju ispita (kolokvijuma), student se mora pridržavati pravila regulisanih Statutom fakulteta. Studentima se posebno skreće pažnja na sljedeća pravila:
1. Student je dužan da vrati dobijene tabake papira, kao i ispitni test. Takođe, student je dužan da potpiše i ispitni test i papir za rad;
2. Prepisivanje od kolege, okretanje i dogovaranje sa kolegom smatraju se nedozvoljenim aktivnostima i povlače gore navedenu kaznu.
3. Nedozvoljenim sredstvima na ispitu smatraju se:
i) knjiga, sveska, »listica« ili bilo koji drugi materijal koji bi mogao da služi za prepisivanje;
ii) mobilni telefoni;
iii) kalkulatori sa mogucnošcu memorisanja većih količina podataka.

Napomena: Posjedovanje, a ne samo korišcenje, bilo kojeg od gore navedenih elemenata povlači udaljavanje sa ispita i kaznu koju propisuje Disciplinska komisija.
PMB2MI Marketing istraživanje I 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB2PBIO Porodični biznis: Ideje i opasnosti 6 Da
Fond časova: 2P+1V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB2GIP Grupni/individualni projekat 2 Da
Fond časova: 0P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

4. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PMB2RAFI Računovodstvo i analiza finansijskih izvještaja 8 Da
Fond časova: 4P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB2KMB Kvantitativni metodi za biznis 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB2MI2 Marketing istraživanje II 6 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB2IS Informacioni sistemi 4 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB2KKOB Komunikologija i komuniciranje u organizaciji biznisa 4 Da
Fond časova: 2P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB2GIP2 Grupni/individualni projekat II 2 Da
Fond časova: 0P+2V

Nema dodatnih informacija o predmetu

5. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
FMEFB3EF Ekonomske ideje: istorija i razvoj 6 Da
Fond časova: 2P+1V

Analiza filozofije organizacije, uključujući međurelacije između ekonomije i pravila i političkih institucija;
FMEFB3PM Preduzetnički menadžment 4 Da
Fond časova: 2P

Nema dodatnih informacija o predmetu
FMEFB3JF Javne finansije i razvoj 4 Da
Fond časova: 2P

Da bi država postala i opstala neophodno je da raspolaže sredstvima. Javne finansije izučavaju način na koji država ubira sredstva, od koga, gdje i kada, kao i način na koji ta sredstva država troši, kome daje i koliko. Politike javnih finansija utiču na svakodnevni život građana i kompanija.

Razvoj i blagostanje su visoko zavisni od javnih finansija. Kako država funkcioniše, od koga uzima i kome daje najbolje se može skenirati kroz javne finansije. Politika javnih finansija pokazuje i koliko su nas „zadužile“ prethodne generacije i koliko i kakve „novčanike“ mi ostavljamo budućim.

Predmet „Javne finansije i razvoj“ istražuje odnos između javnih finansija i razvoja. Cilj predmeta je da omogući razumijevanje uticaja politika javnih finansija na sadašnji i budući kvalitet života pojedinca.
PMB3PBEFI Porodični biznis i evropske finansijske institucije 6 Da
Fond časova: 2P

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB3BEMT Biznis etika i moralnost tržišta 8 Da
Fond časova: 2P

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB3GIP3 Grupni/individualni projekat III 2 Da
Fond časova: 2P

Nema dodatnih informacija o predmetu

6. semestar
Šifra predmeta Naziv predmeta Broj kredita Obavezan
PMB3EMT Ekonomika i menadžment turizma 8 Da
Fond časova: 3P+2V

Ideja izučavanja predmeta: Da student prepozna uticaj turizma na ekonomski sistem i mogućnost valorizacije potencijala ekonomskih funkcija turizma.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student razumije specifične ekonomske zakone koji vladaju na turističkom tržištu i ovlada vještinama u razumijevanju savremenih trendova u turizmu, da usvoji konceptualni okvir za ekonomsku analizu svih segmenata turizma i savlada odgovarajuće metode u funkciji menadžmenta, marketinga, razvojnog planiranja i turističke politike.
PMB3DEM Demografija 6 Da
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB3ORP Održivi razvoj poljoprivrede 6 Da
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu
PMB3BI Biznis ideja (Diplomski rad) 10 Da
Fond časova: 2P+0V

Nema dodatnih informacija o predmetu