Predmeti

FMEFB3ME1
Međunarodna ekonomija I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Ekonomija i pravo

Cilj predmeta je obučavanje i jačanje sposobnosti studenta za uspješno prepoznavanje prirode i razmjera međunarodnih ekonomskih odnosa, globalnih trgovinskih i finansijskih kretanja, te benefita koje pojedinac može da ima od navedenog.  Na ovom predmetu, student će biti upoznat sa osnovnim karakteristikama međunarodne ekonomije i izučavati kako međunarodni ekonomski odnosi utiču na njega kao pojedinca. Na predmetu će u fokusu biti jačanje  sposobnosti studenta za kreativnost, inicijativu, interakciju, radoznalost i upornost da svoju ideju sprovede u stvarnosti. Drugim riječima, fokus će biti na daljem jačanju sposobnosti studenta za stvaralačke poduhvate i inicijative u savremenom međunarodnom okruženju.

 

Ključne cjeline predmeta čine makroekonomski i mikroekonomski aspekti međunarodne trgovine, međunarodne finansije i međunarodni monetarni sistem. Samim tm, u okviru predmeta se obrađuju teorije i politike međunarodne trgovine, teorijski apsekti ekonomskih integracija, međunarodne finansije, analiza platnog bilansa, analiza makro i mikro efekata funkcionisanja međunarodnih finansijskih i naročito deviznih tržišta, politika deviznih kurseva, pokretačka snaga i oblici međunarodnog kretanja kapitala, kao i upoznavanje studenta sa načinom funkcionisanja ključnih međunarodnih institutcija.

 

Angažovani predavači: