Predmeti

PMB3EMT
Ekonomika i menadžment turizma

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 3P+2V
Modul: Porodični menadžment i biznis - Marketing
Ideja izučavanja predmeta: Da student prepozna uticaj turizma na ekonomski sistem i mogućnost valorizacije potencijala ekonomskih funkcija turizma.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student razumije specifične ekonomske zakone koji vladaju na turističkom tržištu i ovlada vještinama u razumijevanju savremenih trendova u turizmu, da usvoji konceptualni okvir za ekonomsku analizu svih segmenata turizma i savlada odgovarajuće metode u funkciji menadžmenta, marketinga, razvojnog planiranja i turističke politike.

Angažovani predavači: