Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Maja Drakić-Grgur

Maja Drakic Grgur je osnovnu i srednju skolu zavrsila u Podgorici. Ekonomski fakultet u Podgorici upisala je 1998. godine. Diplomirala je na Smjeru “Preduzetništvo i preduzetničke finansije” juna 2002. godine. Iste godine upisuje Postdiplomske studije “Preduzetnicka ekonomija”. Magistrirala je u januaru 2005. godine odbranivsi magistarsku tezu “Privatizacija u tranzicionim ekonomijama”. Na istim studijama odbranila je doktorsku tezu “Analiza finansijskih vremenskih serija” novembra 2006. godine.

Tokom studiranja je, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, bila korisnik više stipendija i nagrađivana je više puta. Među dobijenim nagradama izdvajaju se nagrada Opštine Podgorica «19. decembar» i Plaketa Univerziteta Crne Gore za najbojeg studenta u generaciji.

U toku studija i nakon diplomiranja pohađala je više specijalističkih kurseva i seminara i ima licencu Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore za obavljanje poslova brokera i invetsicionog menažera, kao i licencu trenera korporativnog upravljanja. Učestvovala je na mnogim konferencijama i objavila veliki broj radova u zemlji i u inostranstvu.

U okviru Junior Faculty Development programa akademsku 2004/05 provela je u SAD na stručnom usavršavanju na George Washington Univerzitetu u Vašingtonu. U toku 2005. godine radila je kao saradnik Mercatus Centra na George Mason Univerzitetu (Virginia, USA).

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore predavala je od 2002-2007.godine na Katedri za preduzetničku ekonomiju. Od 2002. godine je predavač na pripremnim kursevima za liceciranje brokera, dilera i investicionih menadžera.

Od 2001. godine angažovana je kao analitičar Instituta za strateške studije i projekcije, a od 2007. godine radi na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Članicca je Društva ekonomista i menadžera Crne Gore i članica Mont Pelerin Society. Bila je Predsjednica Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.


Publikacije i radovi:

1. Drakić-Grgur, Maja, Đikanović, Zoran, „Dug i struktura finansijskog tržišta – da li postoji međuzavisnost?”, Naučni skup “Dug i (ne)razvoj”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2019, str.80-89, ISBN 978-86-7093-218-0 (https://www.idn.org.rs/biblioteka/Dug_i_nerazvoj_sadrzaj.pdf);
2. Đikanović, Zoran, Drakić-Grgur, Maja „Preduzetništvo i inovacije u bankarskim uslugama”, Naučni skup “Preduzetništvo vs. Rentijerstvo”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2018, str. 97-103, ISBN 978-86-7093-201-2 (https://www.idn.org.rs/biblioteka/Preduzetnistvo_vs_rentijerstvo.pdf);
3. Drakić-Grgur, Maja “Promjene u starosnoj strukturi stanovništva u Crnoj Gori (u periodu 1991-2011.), zbornik sa naučnog skupa “Stanovništvo Crne Gore – struktura i projekcije”, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2017, ISBN 978-86-7215-432-0, str. 91-110
4. Zoran Đikanović; Drakić-Grgur, Maja “Globalizacija i digitalizacija bankarskih usluga”, Naučni skup “Globalizacija i izolacionizam”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2017, str. 107-116 ISBN 978-86-7093-170-1 (https://www.idn.org.rs/biblioteka/Globalizacija%20i%20izolacionizam.pdf);
5. Drakić-Grgur, M. "Property Rights and Corporate Governance", Slovenian Academy of Management, Accepted for Presentation at 4th International Conference on Management and Organization: Corporate Governance: Challenges and Development, 2016, Brdo, Slovenia,
http://sam-d.si/Upload/Content/SAM_program_Brdo_2016%20final.pdf
6. Drakić-Grgur, M. Efikasnost anti-imigracione politike", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2016, pp.69-77, ISBN 978-86-7093-164-0 (https://www.idn.org.rs/biblioteka/Seobe%20i%20razvoj.pdf);
7. Drakić-Grgur, M; Radunović, M "Kultura, preduzetništvo i intelektualna svojina", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2015, pp.125-134, ISBN 978-86-7093-157-2 (https://www.idn.org.rs/biblioteka/Ekonomisti2015.pdf);
8. Vukotic, V; Drakic-Grgur, M "Competence Based Education Systems, Journal of Education and Human Development, 3 (2), pp.381-390, http://aripd.org/journals/jehd/Vol_3_No_2_June_2014/21.pdf
9. Vukotic, V; Drakic-Grgur M "Concept of Education in New Global Economy", Economic Theory, Policy and Applications, Ed. Gregory T. Papanikos, Athens Institute for Education and Research, Athens, Greece, ISBN: 978-618-5065-66-9, pp. 42-44,
http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-ECO.pdf
10. Drakic-Grgur, M; Golubovic, V "Pension System and Welfare State", Conference collection "(Anti)liberalism and Economics", Center for Economic Research, Institute of Social Sciences, Belgrade, 2014, pp.174-180, ISBN 978-86-7093-152-7, https://www.idn.org.rs/biblioteka/(Anti)liberalizam.pdf;
11. Vukotic, V; Drakic-Grgur, M „Competence based education", 2013 International Conference on Advances in Social Science, Humanities, and Management (ASSHM 2013), December 14-15, 2013, Guangzhou, China, ISBN (on-line): 978-90-78677-93-2, Atlantic Press AISR ISSN (1951-6581), Volume 43, pp. 153-159, http://www.atlantis-press.com/php/pub.php?publication=asshm-13
12. Drakic-Grgur, Maja, Mirkovic, Milika „Stručno obrazovanje i tržište rada u Crnoj Gori", Zbornik radova "Obrazovanje i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2012, str.142-152, ISBN 978-86-7093-144-2, https://www.idn.org.rs/biblioteka/Obrazovanje_i_razvoj.pdf;
13. Drakic-Grgur, Maja, "Privatization in Economic Theory", Collection of papers from International Conference devoted to Steve Pejovich Law, Rules and Economic Performance, Faculty of Law, University of Belgrade, 2012,
14. Drakic-Grgur, Maja, Stesevic, Ivana „Demographic Trends, Pension Reform and Labor Market in Montenegro“, Entreprenurial Economy, Volume XVIII, Podgorica, 2012, str.70-85, ISSN 1451-6659 (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
15. Drakic-Grgur, Maja, Stesevic, Ivana „Demografski trendovi, penziona reforma i tržište rada u Crnoj Gori", Zbornik radova "Stanovništvo i razvoj", Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2012, str.118-128, ISBN 978-86-7093-140-4, , https://www.idn.org.rs/biblioteka/Stanovnistvo_i_razvoj.pdf;
16. Drakic-Grgur, Maja, Vukotic, Milica "Razvoj društvenih i humanističkih nauka sa posebnim osvrtom na ekonomiju", rad prezentiran na Konferenciji "Položaj mladih naučnika u Crnoj Gori", Centar mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Podgorica, 2012;
17. Drakic, Maja, „National Background Report on Social Sciences and Humanities for Montenegro“, WBC-INCO.NET project, EU FP7, presented at international conference in Vienna, september 2011
18. Drakic, Maja, „Vladavina prava i ekonomski razvoj“, zbornik Vladavina prava, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, septembar 2011;
19. Drakic Maja, Stesevic Ivana “High-education in Balkan Countries in the Process of European Integration”, Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Volume XVII, Podgorica, 2011, str.69-83, ISSN 1451-6659 (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
20. Drakic Maja, “Review of the Book Psycho-Philosophy of Business: Our Mentality Through A Dialogue written by Professor Veselin Vukotic”, Preduzetnička ekonomija (Entrepreneurial Economy), Volume XVII, Podgorica, 2011, str.288-290, ISSN 1451-6659 (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
21. Drakić, Maja, Stešević, Ivana „Obrazovni sistem u balkanskim zemljama u svijetlu evropskih integracija“, Naučni skup „Balkan i EU“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2011, str.149-158, ISBN 978-86-7093-137-4, , https://www.idn.org.rs/biblioteka/Stanovnistvo_i_razvoj.pdf;
22. Drakić, Maja „Svojina i ekonomski razvoj“, autorski rad u „Crna Gora u XXI stoljeću - u eri kompetitivnosti“ – „Ekonomski razvoj“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2010, str.201-239, ISBN 978-86-7215-242-5
23. Drakić, Maja „Economic Crisis and Property Rights“, Preduzetnička ekonomija, Volume XVI, issue II, Podgorica, 2010, str.50-73, ISSN 1451-6659 (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
24. Drakić, Maja „Kriza i svojinska prava“, Naučni skup „Kriza i razvoj“, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010, str.173-189, ISBN 978-86-7093-133-6, https://www.idn.org.rs/biblioteka/Kriza_i_razvoj.pdf;
25. Drakić, Maja „Ekonomske slobode i svojinska prava“, Naučni skup „Ekonomske slobode i ekonomski razvoj“, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica, 2009, str.67-85, ISBN 978-86-7215-223-4
26. Drakić, Maja „Achievements and Challenges of Economic Reforms in Montenegro, Working paper presented at International Conference: Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE, ECOSTAT Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, Budapest, November 6-8, 2008
27. Drakić, Maja „Anti-monopolska regulativa i svojinska prava“, Ekonomski Forum u Miločeru 2008, Savez ekonomista Crne Gore, Savez ekonomista Srbije, 2008, str. 215-232, ISBN 978-86-907245-3-6
28. Drakić, Maja „Svojinska prava i ekonomske slobode“, “Preduzetnička ekonomija”, Volume XV, issue I, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica, 2008, str.100-114, ISSN 1451-6659, (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
29. Drakić, Maja „Moralnost insajderske trgovine“, Naučni skup Ekonomija i etika, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2008, str.178-184, ISBN 978-86-7093-125-1, https://www.idn.org.rs/biblioteka/Kriza_i_razvoj.pdf
30. Drakić, Maja „Korporativno upravljanje i svojinska prava“, zbornik sa Miločerskog ekonomskog foruma 2007, “Korporativno i javno upravljanje u svrhu razvoja konkurentnosti” Savez ekonomista Srbije, Savez ekonomista Crne Gore, 2007, str. 97-118, ISBN 978-86-907245-2-9
31. Drakić, Maja; Stešević Ivana „Imperijalizam Ekonomije i(li) sociologije”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2007, str.353-365, ISBN 978-86-7093-117-6
32. Drakić, Maja „Privatization in Economic Theory“, Panoeconomicus, Volume 54, Issue 1, str.103-118, ISSN: 1452-595X http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1452-595X/2007/1452-595X0701103D.pdf
33. Drakić, Maja, Frederic Sautet, Kyle McKenzie, “Montenegro - Challenges of New-Born State”, Country Brief no.2, Mercatus Center Policy Series, Mercatus Center, George Mason University, Virginia, USA, 2007, Social Science Research Network, Paper ID 1265696, http://mercatus.org/sites/default/files/publication/Montenegro.pdf
34. Drakić, Maja “Modeli Simulacije”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2006, Vol. 11, str. 90-103, ISSN 1451-6659, (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
35. Drakić, Maja “Privatization in Economic Theory”, Institute Bruno Leoni, Mises Seminar, Sestri Levante, Italy, 6-7 October 2006, IBL working paper “Privatization in Economic Theory” http://www.brunoleonimedia.it/public/Mises2006/WP_Mises_2006_Drakic.pdf
36. Drakić, Maja “Od samoregulacije ka (de)regulaciji tržišta kapitala”, Miločerski ekonomski forum, septembra 2006. godine, Evopski prioriteti i regionalna saradnja, SES i SECG, str 191-211, ISBN 86-907245-1-6
37. Drakić, Maja; Gordana Radojević, „Enterprise restructuring in Montenegro“, GDN Regional Research Competition VI Conference, 9-11 August 2006, CERGE-EI, Prague, Czech Republic; Global Development Network-Regional Research Competition Working paper
38. Drakić, Maja “Tržište vs. Država: iz perspektive konstitucionalne ekonomije i nekoliko praktičnih implikacija na političku ekonomiju tranzicije“, Naučni skup “Biznis i država”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 25. maja 2006. godine, “Biznis i država”, str. 366-376, ISBN 86-7093-110-9
39. Drakić, Maja “Mjerenje rizika na finansijskim tržištima metodom Value-at-Risk”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2005 Vol.8, str.123-136, ISSN 1451-6659, (EBSCO)
40. Drakić, Maja “Privatizacija u ekonomskoj teoriji”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2004, Vol.7, str. 158-175, ISSN 1451-6659, (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
41. Zoran Đikanović; Drakić, Maja “Utucaj neformalnih pravila na privatizaciju I razvoj tržišta kapitala u Crnoj Gori”, Naučni skup “Kultura I tranzicija, Institut društvenih nauka, 2004, str. 287-295 ISBN 86-7093-106-0
42. Drakić, Maja “U susret novoj regulative preuzimanja preduzeća – iskustva drugih”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2003, Vol.2, str 321-332, ISSN 1451-6659, (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
43. Drakić, Maja “Privatizacioni fondovi vs. Investicioni fondovi”, Miločerski ekonomski forum, septembra 2003. godine, Posletranzicioni procesi, SES I SECG, str. 346-358, ISBN 86-84651-00-6
44. “Analiza osjetljivosti spoljnotrgovinskih sektora na promjene u trgovinskom režimu u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji”, Crna Gora, Ekonomski fakultet, SCEPP, Beograd, 2003, član tima
45. Drakić, Maja “Indeks ekonomskih sloboda kao mjera uspješnosti tranzicije”, Naučni skup “Politika i slobode”, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2003, str. 311-319, ISBN 86-7093-103-6
46. Drakić, Maja “Ekonomske slobode – cilj tranzicije”, Preduzetnička ekonomija, Podgorica, 2002, Vol.1, str.135-148, ISSN 1451-6659, (EBSCO) www.udg.edu.me/postdiploma/files/download
47. Drakić, Maja “Osnovni principi i potreba regulisanja procesa preuzimanja preduzeća”, MONET 12, Podgorica, 2002, str. 66-70, ISSN 1451-3671
48. Drakić, Maja, Michelle, Stern “Analiza ljetnje turističke sezone 2002”, MONET 11, Podgorica, 2002, ISSN 1451-3671

dr Maja Drakić-Grgur