Predmeti

EMOS1ESISNA
Ekonomska statistika i SNA

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30 +0
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Razvijanje osjećaja međuzavisnosti ekonomskih pojava u načinu razmišljanja studenta i načina kvantifikovanja međuzavisnosti

Ciljevi izučavanja predmeta: Nakon uspješno položenog predmeta student će razumjeti osnovne principe na kojima počivaju kružni tokovi u ekonomiji; razumjeti način na koji se evidentiraju transakcije kroz koje se odvijaju ekonomske aktivnosti, te principe grupisanja i agregiranja podataka o vrijednostima tih transakcija na bazi čega se računaju agregati proizvodnje u SNA sistemu; znati da izračuna osnovne agregate proizvodnje u SNA sistemu (GDP, GNI, GMDI) i da analizira njihovu strukturu i vremensku dinamiku; znati osnovne relacije između makroekonomskih pokazatelja; moći ga na osnovu podataka o makroekonomskim pokazateljima kvantifikuje veze između njih i interpretira tako dobijene koeficijente.

Angažovani predavači: