Predmeti

EMOS1ISH
Internship

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 10
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Praktična upotreba stečenih znanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da student kroz praksu u partnerskim institucijama zvanične statistike pokaže praktičnu osposobljenost i povezuje znanja stečena tokom nastave u praksi kroz realizaciju sopstvenog istraživanja.

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Za svakog studenta imenuje se mentor u okviru naučno-istraživačke aktivnosti (profesor) i mentor tokom internshipa (ekspert iz prakse koji učestvuju u realizaciji nastave u partnerskoj instituciji tokom internshipa).

Angažovani predavači: