Predmeti

EMOS1BD
Big data

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Da student razumije koncept big data  i značaj njegove primjene u globalnom svijetu

Ciljevi izučavanja predmeta: Nakon uspješno položenog predmeta student će osposobljen da prepozna i primjeni adekvatne tehnike analize "big data"; da bude ravnopravan član tima koji se bavi problematikom "big data" u cilju adekvatnog korišćenja relevantnih podataka; da razumije i primjenjuje pristup strukturisanog životnog ciklusa u analizi "big data"; prepozna uticaj koji može imati primjena adekvatnih tehnika analize "big data" na proes donošenja odluka. Student će biti osposobljen da koristi osnovne tehnike softwerskog paketa R u analizi podataka i kreiranju modela na bazi kojih se donose odluke

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof.dr Maja Drakić-Grgur, Nevena Pavlović

Angažovani predavači: