Predmeti

EMOS1DDI
Demografija i demografsko istraživanje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30 + 0
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Da student razumije osnovne metode, principe, koncepte i teorije demografske analize i shvati uticaj demografskog faktora na društvo i sve društvene aktivnosti

Ciljevi izučavanja predmeta: Nakon uspješno položenog predmeta student će savladati metode demografske analize i tehnike koje se koriste u demografskom istraživanju; razumjeće mehanizme uticaja demografskih procesa na društvo i sve aktivnosti u društvu; ovladaće tehnikama analize demografskih podataka - biće u mogućnosti da analizira i interpretira demografske podatke; biće u mogućnosti da učestvuje u demografskim istraživanjima; Student će ovladati i biti u mogućnosti da koristi osnovne funkcije STATA aplikativnog software-a

Angažovani predavači: