Predmeti

EMOS1MSIV
Matematička statistika i vjerovatnoća

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Da student razumije teorijske principe statističkog zaključivanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Student nakon uspješno položenog predmeta razumije funkcije rasporeda, razumije principe statističkog statističko ocjenjivanje na osnovu uzorka; razumije osnovne postulate teorije odlučivanja i pojam rizika; razumije osnovne teorijske postulate na kojima počiva regresiona analiza, analiza vremenskih serija, korelaciona analiza, indeksi i neparametarski brojevi. Naglasak je stavljen na razumijevanje teorijskih koncepata na kojima počivaju postulati matematičke statistike

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Dr Nela Milošević

Angažovani predavači: