Predavači

Docent
Doc. dr Jadranka Glomazić

Rođena je u Plužinama gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici na smjeru: „Preduzetništvo i preduzetničke finanisje“ sa temom: „O slobodnom tržištu kroz eseje Misesa i Hajeka“, mentor prof. dr Veselin Vukotić.

Dvogodišnje postdiplomske „Preduzetnička ekonomija“ - rukovodilac prof. dr Veselin Vukotić je završila na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i magistrirala na temu „Analiza finansijskih izvještaja u funkciji korporativnog upravljanja“, mentor prof. dr Milan Lakićević.

Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica je završila doktorske studije "Međunarodna ekonomija" i predala doktorski rad: "Značaj cijene koštanja u savremenim uslovima poslovanja", mentor prof. dr Vladimir Poznanić, komentor prof. dr Veselin Vukotić.

Pohađala je Speaking English Language Program, School of Continuing Studijes, University of Toronto, Canada (07-08/2008).

U januaru 2017. je imala studijski boravak na Bucks New University, High Wycombe, UK, gdje je radila na doktorskoj tezi (01/2017).

Tokom 2018. je boravila na Xihua University, Chengdu, China, kao student doktorskih studija, gdje je radila na doktorskoj tezi (05-07/2018).

Takođe je pohađala:

• Trening program: „Cost and Revenue Management in a Globalized World“, South European Center for Contemporary Finance, Rovinj, Hrvatska (04/2009)
• Trening obuka : "Analiza finansijskih izvještaja", Menadžment centar, Beograd (10/2007)
• Ljetnja škola ekonomske politike, Institut G17 Beograd (07/2005)
• Unaprijeđeni kurs primjenjene ekonometrije, postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija zajedno sa USAID-om - BearingPoint / Bearing group (04-06/2005)
• Kurs aplikativne ekonometrije sa naglaskom na prektičnu primjenu kompjuterskog programa E-Views, postdiplomske studije "Preduzetnička ekonomija zajedno sa USAID-om - BearingPoint / Bearing group (05-06/2004)
• Trening program - Institute of Postgraduate European Studies Bruges, Belgium: EU Training Program for Civil Servants in Serbia-Montenegro, ISSP Podgorica (11/2003-04/2004)
• Škola za investicione menadžere, brokere i dilere, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore, Podgorica (05/2003)
• Škola o korporativnom upravljanju, Pohl Consulting, Evropska agencija za rekonstrukciju, Podgorica (01-06/2003)


Od 2003-2006. je radila kao saradnik u Savjetu za privatizaciju Vlade Crne i od 2003-2007. godine kao saradnik na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finanisje“ i postdiplomskim studijama „Preduzetnička ekonomija“, Ekonomski fakultet Podgorica.

Od 2003. godine je angažovana na Institutu za strateške studije i prognoze u Podgorici kao istraživač.

Od 2006. godine je zaposlena u kompaniji Univerzitats kao izvršni direktor, a od 2010. i kao finansijski direktor Univerziteta Donja Gorica.

Na Univerzitetu Donja Gorica je angažovana kao asistent iz oblasti računovodstva i upravljačkih finansija na fakultetima: Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis; Politehnika; Fakultet za prehrembenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju; Primjenjene nauke - smjer: Geodezija; Fakultet za kulturu i turizam - smjer: Međunarodno hotelijerstvo i menadžment.

Učestvovala je na više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajnije:

• 17. međunarodna znanstvena i sručna konferencija "Računovodstvo i menadžment - RiM", Primošten, organizovana od strane Visoke škole za finansijski menadžment (RRiF), Zagreb i Hrvatski računovođa, Zagreb (06/2016)
• Regionalna naučnostručna i biznis konferencija "Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik - LIMEN", Beograd (12/2015)
• Druga konferencija "Kontroling i interna revizija Gori“, Novi Sad, organizovana od strane Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad (10/2012)
• Seminar: „Platni promet – domaća i međunarodna pravna regulativa, bankarska i privredna praksa“, TAZ Organizacija, Beograd (10/2007)
• Grupa seminara i radnih grupa o Korporativnom upravljanju, organizovani od strane Fonda za razvoj Crne Gore i Evropske agencije za rekonstrukciju u Podgorici (11/2006-03/2007)
• Prva međunarodna konfrencija vrhovnih revizorskih institucija, Srednje i Jugoistočne Evrope – Uloga vrhovnih revizorskih institucija u sprečavanju korupcije, Podgorica (03/2006)
• WIIW Seminar: "Foreign Direct Investment Policies", Beč (10/2006)
• Konferencija Postdiplomskih studija „Preduzetnička ekonomija“, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica (12/2003-2006)
• South-East European Competition Authorities Network (SEECAN) Seminar, OECD Regional Centre for Competition in Budapest, Budimpešta (12/2005)
• OECD Workshop on Privatization and Competition, OECD, Sarajevo (06/2005)


Objavljeni radovi:

• "Influence of operating conditions to the method of calculating cost prices", Jurnal of Accouting and Management, Vol. VI, No. 2, 2016. (ISSN 1848-137X (Print); ISSN 2459-5888 (Online), Zagreb (2016)
• "Uticaj uslova poslovanja na način obračuna cijene koštanja", Zbornik radova sa 17. međunarodne znanstvene i stručne konferencije Računovodstvo i menadžment - RiM (ISBN 978-953-7828-13-4), Primošten (2016)
• "Uticaj informatičke revolucije i seoba na poslovanje kompanija", zbornik radova Seobe i razvoj (ISBN 978-86-7093-164-0), Institut društvenih nauka, Beograd (2016)
• "Uloga cijene koštanja u globalnim uslovima poslovanja", Zbornik radova sa reginolane naučnostručne i biznis konferencije Liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, LIMEN 2015, Beograd (2015)
• "Uticaj globalizacije na cijenu koštanja proizvoda i usluga", zbornik radova Globalizacija i kultura (ISBN 978-86-7093-157-2), Institut društvenih nauka, Beograd (2015)
• "Istorijski pregled problema cijene koštanja“, časopis Preduzetnička ekonomija, Volume 19 (ISSN 1451-6659), postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija”, UDG, Podgorica (2013)
• "Obrazovanje internih revizora u Crnoj Gori", koautor: Milica Daković Tadić, zbornik radova Obrazovanje i razvoj (ISBN 978-86-7093-144-2), Institut društvenih nauka, Beograd (2013)
• "Važnost finansijskih pokazatelja u internoj reviziji“, Zbornik radova (ISBN 978-86-7892-450-7), Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (2012)
• "Harmonization of financial statements in the European Union – importance for the integration of the Balkan“, časopis Preduzetnička ekonomija, Volume 17 (ISSN 1451-6659), postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija”, Podgorica (2011)
• "Harmonizacija finansijskih izvještaja u EU – značaj za integraciju Balkana", zbornik radova Balkan i EU (ISBN 978-7093-137-4), Institut društvenih nauka, Beograd (2011)
• "Kako izračunati i razumjeti prinos od investicija", časopis Preduzetnička ekonomija, Volume 15 - Issue II (ISSN 1451-6659), postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija”, Podgorica (2008)
• "MRS 36 – Umanjenje imovine", časopis Preduzetnička ekonomija, Volume 14, (ISSN 1451-6659), Podgorica (2006)
• "Kulturne osnove razvoja biznisa u Crnoj Gori", zbornik radova Biznis i država (ISBN 86-7093-110-9), Institut društvenih nauka, Beograd (2006)
• "Funkcija tekućeg dohotka domaćinstava u Makroekonomskom modelu Crne Gore", Preduzetnička ekonomija, Volume 10 (ISSN 1451-6659), Podgorica (2005)
• "Funkcija potrošnje domaćinstava u Makroekonomskom modelu Crne Gore", časopis Preduzetnička ekonomija, Volume 7, (ISSN 1451-6659), Podgorica (2004)

dr Jadranka Glomazić