Predmeti

PS1RFI
Računovodstvo i finansijsko izvještavanje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+0 (2+0)
Modul: Preduzetnička ekonomija - Računovodsvo

Ideja izučavanja predmeta: Upoznati studente kroz jasan i sažet pristup u područje finansijskog izvještavanja. Približiti im značajne koncepte i osnove na kojima se zasniva sistem finansijskog izvještavanja, kao i značaj kvalitativnih karakteristika finansijskih informacija prezentovanim u finansijskim izvještajima.

Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje uticaja značajnih faktora, kao i razumijevanje poslovnih transakcija na sistem finansijskog izvještavanja podignuti na visoki teorijski i praktični nivo.  

Angažovani predavači: