Predmeti

PS2IIER
Interna i eksterna revizija

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Računovodsvo

Ideja izučavanja predmeta: Upoznati studente kroz jasan pristup u područje revizije finansijskih izvještaja. Omogućiti sticanje znanja o principima i konceptima revizije kroz teoriju i praksu.

Ciljevi izučavanja predmeta: Razumijevanje uloge i značaja revizije, osnovnih revizorskih postupaka, sistema interne kontrole, naročito u uslovima savremenog poslovanja.

Angažovani predavači: