Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Nenad Vujadinović

  1. Prof. dr Nenad Vujadinović rođen je 1964. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio je u Bijeloj, a gimnaziju u Podgorici. Studirao je na Filološkom fakultetu u Skoplju, diplomiravši 1988. godine na Grupi za južnoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Postdiplomske studije (lingvistički smjer) završio je u Beogradu, gdje je 1998. odbranio magistarski rad iz oblasti lingvistike na temu: Opis govora Kamenara; dok je 2008. godine, na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju, odbranio i doktorsku tezu urađenu na osnovu multidisciplinarne teme iz oblasti metodike nastave, sociolingvistike i teorije i prakse oglašavanja: Srpski jezik kao nastavni predmet u osnovnim školama u Republici Makedoniji (donekle izmijenjena verzija ovog rada objavljena je u izdanju Filološkog fakulteta u Skoplju 2010. godine kao monografija pod naslovom: Primjena iskustava iz oblasti oglašavanja u rješavanju sociolingvisičkih pitanja).

   Od 1991. radio je na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skoplju, na Katedri za makedonski jezik i južnoslovenske jezike (u zvanju mlađeg asistenta, zatim asistenta, docenta i vanrednog profesora) na predmetima iz oblasti nauke o jeziku, te na predmetima iz oblasti kreativnih industrija i komunikacija. U ovom trenutku je vanredni profesor i dekan Fakulteta umjetnosti na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici.

   Osim rada na Univerzitetu ima značajno pedagoško i profesionalno iskustvo i u sprovođenju stručnih obuka u oblastima koje se tiču pripreme polaznika za javni nastup, savladavanje liderskih vještina, principa timskog rada, strateškog planiranja i marketinških komunikacija, te kreativnih industrija. Član je stručnog tima zaduženog za realizaciju aktivnosti Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina komunikacija s javnošću u javnom sektoru Uprave za ljudske resurse, samostalnog organa državne uprave Crne Gore. Obuke koje se tiču javnog nastupa održao je zaposlenima u većem broju različitih institucija u Crnoj Gori i u Regionu, između ostalog u Javnoj upravi (pod pokroviteljstvom EU i njenog projekta modernizacije JU CG), Ministarstvu odbrane (pod pokroviteljstvom Vlade Holandskog kraljevstva), Ministarstvu kulture i medija, Državnoj revizorskoj instituciji (pod pokroviteljstvom Vestminsterske fondacije za demokratiju), Privrednoj komori Crne Gore, u Kliničkom centru i u mnogim drugim prilikama.

   Dugi niz godina N. Vujadinović bavi se i praktičnim radom u oblasti oglašavanja i brendiranja kao kreator komunikacionih strategija i kreativni direktor. Uradio je veći broj lokalnih i internacionalnih kampanja za više različitih klijenata (Unilever, Citroen, Fiat, KIA Motors, Daihatsu, Gorenje, Societe Generale Group, QBE Makedonija, IK Banka, Ceramica Nova, Pelisterka, Makedonske telekomunikacije, Žito Vardar, Žito Luks, Bitolska mlekara, USAID, American College itd.), sarađujući s nekoliko reklamnih kompanija u regionu (LOWE, TBWA, Media House) ali i kao samostalni ekspert u oblasti komunikacija.

   Prof. Vujadinović ima osobito bogato internacionalno iskustvo u projektima koji se odnose na tzv. „state branding“. Od maja 2013. do januara 2015. godine, u svojstvu eksperta, bio je angažovan kao konsultant u Agenciji za promociju turizma Vlade Republike Makedonije upravo za potrebe zaokruživanja procesa brendiranja ove države. U ovoj oblasti tokom posljednjih nekoliko godina ostvario je značajne rezultate i u Crnoj Gori. Početkom 2014. godine, u funkciji vođe projekta, fundirao je i rad Info centra Evropske unije u Crnoj Gori, a zatim je i nastavio dvogodišnju saradnju s ovom institucijom u okvirima međunarodnog konzorcijuma koji su činile kompanije iz Italije, Makedonije i Crne Gore. Od početka 2019. godine stručni je konsultatnt Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj u procesu mapiranja i razvoja kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori, podržanoj od strane Uneskovog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost; te vođa tima Fakulteta umjetnosti UDG u realizaciji projekta CultDMap (Interactive Cultural Digital Map of Montenegro), koji se realizuje pod pokroviteljstvom EU i Ministarstva nauke Crne Gore.

   Kao kreativni direktor i kopirajter u oblasti integrisanih marketinških komunikacija N. Vujadinović je dobitnik nagrade Open Ad Golden Drum za TV reklamu na festivalu „Zlatni bubanj“ u Portorožu 2006, a za svoj rad u ovoj oblasti dobio je priznanja i na prestižnim internacionalnim advertajzing festivalima u Moskvi (MIAF 2006) i Njujorku (New York Festivals 2007).

   Osim brojnih književnih prevoda, te naučnih i stručnih lingvističkih i komunikoloških radova (ukupno više od 90 bibliografskih jedinica), Nenad Vujadinović dosad je objavio i sedam knjiga proze: Priča o Kornjačinom licu (Приказна за лицето на Желката, Книжевна младина на Македонија, Скопје, 1987), Zovem se Vil (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2016; Се викам Вил, Детска радост, Скопје, 1990), Желим да будем кошаркаш (Каиса, Бијела, 1995; Сакам да бидам кошаркар, Табернакул, Скопје, 1995), Roni (Ronny, International Step By Step Association, Amsterdam, 2004), Princeza ródā (Принцезата на штрковите, Магор, Скопје, 2008), Marko (Mарко, Магор, Скопје, 2012), Strašna priča (Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2020); zbirke dramskih tekstova Nećete vjerovati što mi se desilo večeras (Нема да верувате што ми се случи вечерваНовогодишна драмска трилогија, Магор, Скопје, 2005) i Kome treba Nova godina, OKF, Cetinje, 2018; kao i kratku priču Slikovnica (http://sveske.ba/en/content/slikovnica) i više drugih pripovjedaka, te kritičkih tekstova iz oblasti filma, muzike  i oglašavanja. U periodu od 2007. do 2009. godine njegova knjiga za djecu Ronny u izdanju ISSA prevedena je i objavljena na engleski, francuski, španski, ruski, ukrajinski, češki, slovački, jermenski, rumunski, albanski, mađarski, srpski, bosanski, slovenački, makedonski, turski i poljski jezik, kao i na prekomurski i dolenjski romski dijalekat (u okviru slovenačkog izdanja). Veći dio objavljenih izdanja ove knjige dostupan je i na sajtu: amazon.com.

   Izvedeni su mu (odnosno snimljeni i prikazani) sljedeći dramski tekstovi i scenarija: Prevrtač (Dunek), predstava je premijerno izvedena 1998. godine u produkciji Dramskog teatra iz Skoplja i do danas je postavljena na još pet profesionalnih pozorišnih scena u regionu (Narodno  pozorište u Zrenjaninu, 2002; Akademija dramskih umjetnosti u Tuzli, 2004; Crnogorsko narodno pozorište u Podgorici, 2005; Slavija teatar u Beogradu, 2005; Narodni teatar u Skoplju, u koprodukciji sa Scenom Nušić, 2006); 999 experiment (na osnovu motiva dramskog teksta Olovni vojnik), premijera je izvedena 1999. godine u produkciji skopskog MKC; O čemu psi sanjaju (Што сонува кучето), TV film, Makedonska radio televizija, 2001; Nećete vjerovati što mi se desilo večeras (Нема да верувате што ми се случи вечерва), predstava je premijerno izvedena 2003. godine u produkciji Dramskog teatra iz Skoplja; Želim da budem košarkaš (Сакам да биам кошаркар), Televiziјska serija za djecu u 6 epizoda, Koprodukcija Nova/Kinematika, Skoplje, 2004.

   Za svoj dramaturški rad nagrađivan je na festivalima u Makedoniji i inostranstvu. Prevrtač je jedini makedonski pozorišni tekst za čije je izvođenje, u različitim produkcijama, dvaput dodijeljen Gran-pri Makedonskog nacionalnog festivala kamernog pozorišta „Risto Šiškov“ (1999 / Vladimir Angelovski; 2006 / Dejan Lilić); a tuzlanska izvedba ovog teksta dobila je nagradu „Ključ Tmače“ za najbolju akademsku bosansko-hercegovačku predstavu izvedenu u toku 2004. godine. Televizijski film O čemu psi sanjaju dobitnik je „Zlatne masline“ za najbolji scenario za TV film na Internacionalnom TV festivalu u Baru (2001) i Specijalnog priznanja za scenario na Trećem nacionalnom makedonskom televizijskom festivalu u Kruševu (2001).

   Nenad Vujadinović je i prvi predsjednik Programskog savjeta Foruma slovenskih kultura (2006-2007) i već dugi niz godina član više makedonskih i crnogorskih nacionalnih komisija za pitanja iz oblasti obrazovanja, nauke o jeziku, medija i kreativnih industrija. Od 2003. do 2005. godine bio je i član makedonske državne Komisije za film pri Ministarstvu za kulturu ove zemlje. Od 2010. godine član je i međunarodnog uređivačkog odbora beogradskog časopisa Komunikacija i kultura online, a bio je i član Uređivačkog odbora Godišnjeg zbornika Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“ u Skoplju. Učestvovao je i u radu međunarodnog naučnog projekta iz programa Tempus „Macedonian as a Foreign Language Curriculum Upgrading“ („Надградување на студиските програми по македонски јазик како странски“, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, Центар за тестирање и сертифицирање на македонскиот јазик како странски/втор јазик; Цетис Мак, 2010-2012); a od početka 2017. godine obavlja funkciju Predsjednika Savjeta Kraljevskog pozorišta Zetski dom na Cetinju. Tokom 2021 i 2022. godine bio je i član ekspertskog tima OEBS-a posvećenog pitanjima razvoja medijske pismenosti u Crnoj Gori.

    

   Spisak objavljenih naučnih i stručnih radova

    

   I Monografije

   1. Примена на искуствата од областа на огласувањето во решавање на социолингвистичките прашања (врз основа на еден конкретен пример), Монографија, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје,

          https://flf.ukim.mk/izdavacka-dejnost/  

    

   1. Говор Каменара, Научно друштво за неговање и проучавање српског језика, Студије српске и словенске, Монографије, Серија IV, бр. 4 (2002), Београд, 2007.

   DOI: 10.13140/RG.2.2.21506.73921https://www.researchgate.net/publication/331653187_Govor_Kamenara     

    

    

   II Ostali naučni i stručni radovi (izbor)

   1. Kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori - trenutna situacija i mogući pravci razvoja, Limes plus: geopolitički časopis, Heraedu, Beograd, broj 2/2022, 171-179. ISSN:1820-0869;

   https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/84236553#full

   1. Digitalization and Implementation of Modern ICT in Tourism and Creative Industries on the Example of the Cultural Routes, New Technologies, Development and Application V. NT 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 472 (eds: Karabegović, I., Kovačević, A., Mandžuka, S.), Springer, Cham, 2022, pp. 562-567 (u koautorstvu sa A. Jaksic-Stojanovic). ISSN 2367-3370 ISSN 2367-3389 (electronic), ISBN 978-3-031-05229-3 ISBN 978-3-031-05230-9 (eBook);

   https://doi.org/10.1007/978-3-031-05230-9, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-05230-9_67

   1. Media and digital literacy, OSCE Mission to Montenegro, Podgorica, 2022 (u koautorstvu sa T. Ljubić, A. Kašić, D. Pejović, P. Petričević). ISBN 978-92-9271-036-1; https://aemcg.org/wp-content/uploads/2022/11/Medijska-i-digitalna-pismenost-EN.pdf
   2. Communication and Public Relations in Healthcare, Health Information Management: Empowering Public Health, IOS Press, Amsterdam/Berlin/Washington DC, 2020, Ch. 2.2, pp. 42-51. DOI: 3233/SHTI200664, https://ebooks.iospress.nl/volumearticle/55647
   3. Smjernice za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, UNESCO – Diversity of Cultural Expressions, Podgorica, 2019 (u koautorstvu s istraživačkim timom kompanije IPER).

   https://kreativneindustrije.me/wp-content/uploads/2020/01/Smjernice-za-razvoj-kulturnih-i-kreativnih-industrija-u-Crnoj-Gori.pdf

   1. Kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori - Odabrane uspješne priče, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, UNESCO – Diversity of Cultural Expressions, Podgorica, 2019 (u koautorstvu s istraživačkim timom kompanije IPER).

   https://iper.org.me/project/kulturne-i-kreativne-industrije-u-crnoj-gori-odabrane-uspjesne-price/

   1. O jeziku stripa Dušana Vukotića, Cetinjski filološki dani, Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2018, str. 393-400 (koautori: L. Rakojević, N. Vukčević).

   https://www.researchgate.net/publication/331732951_O_jeziku_stripa_Dusana_Vukotica

   1. Leksikografija i(li) igra, Kadena od riječi, Obod, Cetinje, 2018, 207-208.
   2. Cрпcки језик за VI разред деветогодишњег оcновног образовања, Миниcтерcтво за образование на Република Македонија, 2016 (koautori: Marina Markoska, Grigorij Markoski); https://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Srpski_jazik_6_PRINT.pdf
   3. Међународни научни скуп О идентитету, Гласник Етнографског института САНУ LXII (1), Београд, 2014, 314-317 (koautor: Stanislav Stanković). ISSN 0350-0861 (print edition); ISSN 2334-8259 (online); https://www.ei.sanu.ac.rs/index.php/gei/article/view/349/290
   4. Статусот на српскиот (српскохрватскиот) јазик во основните училишта во Република Македонија во периодот од 1945 до 1991 година, Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, кн. 37, Скопје, 2010, стр. 81-101. https://flf.ukim.mk/izdavacka-dejnost/
   5. За транскрипцијата на имињата од српски јазик на македонски, Литературен збор, год. XLVII, бр. 4, Скопје, 2000, 35-39.
   6. Неке карактеристике деклинације именица у говору Каменара, Српски језик, бр. 3/1-2, година III, Београд, 1998, 315-322.
   7. Рефлекси гласа јат у говору Каменара (Бока Которска), Зборник филолошког факултета у Приштини, књ. 7, Приштина, 1998, 121-130.

                 https://fifa.pr.ac.rs/zbornik_radova_filozofskog_fakulteta_u_pristini/

   1. О акценту именица у говору Каменара, Годишен зборник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, кн. 24, Скопје, 1998, 125-135. https://flf.ukim.mk/izdavacka-dejnost/
   2. За некои проблеми во врска со границата на слогот во македонскиот и во српскиот јазик, Втор научен собир на млади македонисти, Скопје, 1995, 383-390. https://flf.ukim.mk/izdavacka-dejnost/
   3. О досадашњим проучавањима бокељских говора херцеговачког типа, Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот – Скопје, кн. 20/21, Скопје, 1994/95, 113-120. https://flf.ukim.mk/izdavacka-dejnost/
   4. За pluralia tantum (врз некои македонско-српски паралели), Прв научен собир на млади македонисти, Скопје, 1993, 197-204. https://flf.ukim.mk/izdavacka-dejnost/
dr Nenad Vujadinović