Predavači

Saradnik
mr Nikola Mićunović

Nikola Mićunović, rođen je 24.11.1994. godine na Cetinju. Osnovnu školu „Njegoš“ i Gimnaziju na Cetinju završio je odličnim uspjehom. Odmah nakon srednje škole, studijske 2013/14. godine upisao je  Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore i Fakultet za informacione sisteme i tehnologije na Univerzitetu Donja Gorica. Na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica diplomirao je u septembru 2016. godine i odbranio Diplomski rad pod nazivom „Procesi upravljanja rizikom na projektu”. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirao je u novembru 2017. godine i odbranio Diplomski rad pod nazivom „Strategijski menadžment banke – planiranje i politika poslovanja”. U oktobru 2016. upisao je postdiplomske studije „Informacioni sistemi i tehnologije“, smjer Menadžment informacionih sistema i u julu 2018. odbranio magistarsku temu „Procesi upravljanja rizicima na projektima pri IT investiranju“.

 

Dobitnik je stipendije za doktorska istraživanja od strane Ministarstva nauke Crne Gore, i trenutno je student doktorskih studija Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije - UDG. Glavna tema doktorskog istraživanja je “Uticaj informacionih tehnologija na uspješno poslovanje kompanija i institucija u Crnoj Gori”, a u okviru doktorskih studija kao gostujući istraživač uz svog mentora - prof. dr Velimira Srića, boravio je nekoliko semestara na UCLA – University of California, Los Angeles, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, digitalnoj konsultantskoj kompaniji Infodom, te učestvovao na više kraćih studijskih posjeta i prezentovao rezultate doktorskog istraživanja na mnogim univerzitetima i kompanijama u Srbiji, Hrvatskoj, Letoniji, NR Kini, Malti, Turskoj, UK.

 

Radni angažman započeo je u januaru 2017. godine u Agenciji za istraživanje javnog mnjenja – Damar Plus, gdje je uz pomoć savremenih informacionih platformi radio kao mladi istraživač na makroekonomskim i statističkim istraživanjima u Crnoj Gori. Od januara 2018. godine angažovan je u Crnogorskom Telekomu, vodećoj kompaniji na polju telekomunikacija u Crnoj Gori, u sektoru finansija na poziciji specijaliste za očuvanje prihoda i sprečavanje zloupotreba uz pomoć savremenih informacionih platformi i softvera. Od decembra 2014. godine započinje rad na Univerzitetu Donja Gorica kao saradnik u radu Studentskog Biznis Centra, gdje je i danas angažovan na brojnim naučno istraživačkim, preduzetničkim, inovacionim projektima i programima. U sklopu rada Studentskog Biznis Centra, je posljednjih 10godina je maksimalno angažovan u aktivnostima osmišljavanja i realizacije brojnih naučno-istraživačkih, preduzetničkih projekata, od kojih se ističu: Berza preduzetničkih ideja, Škola preduzetnistva i inovacija za mlade, Fabrika znanja, Case Study Show, Poslovni izazov Zapadnog Balkana, Konferencija za nastavnike srednjih škola u Crnoj Gori, Bank & Business Conference, poduhvat:”Zaori dublje, proširi brazde” i dr.

 

Jedan je od koordinatora Preduzetničkog Gnijezda kao centra za inovacije na Univerzitetu Donja Gorica, kao i Foruma studenata - akademske jedinice nastale sa ciljem umrežavanja i unapređivanja istraživačkog potencijala studenata. Osnivač je i direktor organizacije Dotignuća mladih u Crnoj Gori, koja predstavlja dio međunarodne mreže Junior Achivement World Wide, a čiji je program “učenička kompanija” od strane Evropske Komisije označen kao jedan od najboljih modela preduzetničkog obrazovanja u svijetu.

 

U prethodnih nekoliko godina angažovan je kao nacionalni koordinator za nekoliko međunarodnih projekata koji se realizuju u Crnoj Gori a finansirani su od strane Evropske Unije i drugih partnera. Samo neki od tih projekata su BY LEAP, VETPreneur, ROAD SE, BalVET. Takođe je u prethodnom periodu angažovan kao nacionalni i međunarodni konsultant na brojnim projektima a od strane UNICEF, ILO, IPER. Autor je nekoliko naučnih i istraživačkih radova, kao i učesnik brojnih međunarodnih i nacionalnih konferencija iz oblasti preduzetništva, inovacija, obrazovanja, projektnog menadžmenta, transformacije poslovanja, digitalizacije, i brojnih drugih oblasti njegovog akademskog i profesionalnog usavršavanja.

 

Objavljeni radovi:

 • Journal of Humanities, Arts and Social Science, u koautorstvu sa prof. dr Velimirom Srićom temu: “If the world is broken, harmony-based leadership may fix it - link

 

 • Journal of Computer Engineering (IOSR-JCE) na temu: “Digital Transformation in Montenegro – opportunities, challenges, and recommendations for improvement?” - link

 

 • Journal of Computer Science and Information Technology - “Digital Transformation in Montenegro – Current Status, Issues and Proposals for Improvement” - link

 

 • Entrepreneurial Economy Journal - Digital transformation in business: covid-19 crisis accelerates digitalization of companies, institutions, society? Volume XIX - link

 

 

Nagrade i priznanja:

 • Nagrada za najboljeg studenta u klasi 2013”, Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, UDG, Novembar 2016.
 • Stipendija za najbolje studente Crne Gore”, Ministarstvo prosvjete, Vlada Crne Gore, Septembar 2016.
 • “19. Decembar”, nagrada za najbolje studente Glavnog Grada, Podgorica, Crna Gora, Decembar 2015.
 • Nagrada za najbolje studente prijstonice Cetinje”, Septembar 2015.
 • Nagrada za najaktivnije studente Crne Gore”, Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica, Maj 2015.
 • Nagrada za uspješno pohađanje kursa Oracle Academy, februar 2015.
 • LUČA A”, nagrada u osnovnoj i srednjoj školi, Cetinje, 2009/2013.
mr Nikola Mićunović