Predmeti

PS2MI3
Metodologija istraživanja 3

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 15
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalni marketing

Ideja izučavanja predmeta: Predmet Metodologija israživanja bavi se istraživačkim metodama.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči da pripremi mini tezu za izradu magistarskog rada

Angažovani predavači: