Predmeti

PMB1DM
Društvene mreže

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+0
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalna transformacija biznisa

Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje studenata s opštim postulatima društvenih mreža, njihove upotrebe u pozicioniranju kompanije online. Tehnike nastupa i poslovni modeli na društvenim mrežama, modeli komunikacije i mjerenje uspješnosti konkretnih aktivnosti kompanije.

Angažovani predavači: