Predmeti

PS2PP
Ponašanje potrošača

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+0
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalni marketing

Cilj predmeta je izučavanje ponašanja potrošača u kontekstu poslovne analize i marketinga kao naučno poslovne discipline. Potrošač je individua, član zajednice, društveno i kulturno biće koje teži da kupovinom i korišćenjem određenog proizvoda/usluge zadovolji svoje potrebe i želje.

Na predmetu Ponašanje potrošača osnovni cilj je upoznavanje studenata sa ponašanjem potrošača.

Angažovani predavači: