Predmeti

PS1MI
Metodologija istraživanja

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 15+0 (1+0)
Modul: Preduzetnička ekonomija - Finansije i bankarstvo

Ideja izučavanja predmeta: Upoznavanje metodologije i doprinosa osnovnih škola savremene ekonomije.

Ciljevi izučavanja predmeta: a) Da studenti temeljno upoznaju metode savremenih ekonomista, b) Da se studenti osposobe da pišu kvalifikovane radove o savremenim ekonomskim temama.

Angažovani predavači: