Predmeti

PS1KPKU
Kompanijsko pravo i korporativno upravljanje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+0 (2+0)
Modul: Preduzetnička ekonomija - Računovodsvo

Ideja izučavanja predmeta: Predmet Kompanijsko pravo karakteriše interdisciplinarnost –kurs Kompanijskog prava omogućava sticanje znanja ekonomije i prava. Ovaj predmet karakteriše i praktičan pristup kompanijskom pravu kojim se izbjegava puko memorisanje osnovih koncepata bez njihovog dubljeg razumijevanja. Fokusiranje na praktičnim problemima kompanijskog prava omogućava razvijanje vještine studenata da upoređuju institute i utvrđuju njihove razlike, a ne samo da iste uče napamet.

Cilj predmeta Kompanijsko pravo je da studenti ostvare razumijevanje prava koje se direktno odnosi na njih, kao i posljedice koje pravne odredbe imaju na obavljanje biznisa u budućnosti. Takođe, cilj predmeta je da student ostvari dublje poznavanje osnovnog pravnog vokabulara.

Istraživačka komponenta se ostvarije kroz rad sa studentima koji je isključivo fokusiran na rješavanju mnogobrojnih praktičnih situacija. Takođe,  istraživačka komponenta se ostvaruje kroz pisanje eseja.

Rad sa studentima je definisan tako da od studenta zahtijeva rješavanje praktičnih problema i samostalno donošenje odluka. Cilj predmeta je da se student maksimalno angažuje u situaciji koja liči na profesionalni rad u praksi. Rad sa studentima fokusira se na angažovanju studenta da svoje odluke i pretpostavke precizno objasni i da se angažuje na rješavanju praktičnih problema.

 

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta Kompanijsko pravo je razvijanje sposobnosti studenata da interdisciplinarno posmatraju ekonomiju, kao fundamtentalnu disciplinu kroz njen odnos sa pravom  i drugim disciplinama. Osim toga, istraživačka komponenta na predmetu Kompanijsko pravo sastoji se u razvijanju sposobnosti studenata da osnovne postavke filozofije i teorije prava primijene u vrlo praktičnom i primjenjivom kontekstu na svakodnevne situacije sa kojima se susrijeću i na već usvojene ekonomske koncepte. Do ovih rješenja dolazi se analiziranjem i čitanjem šire literature, sa tim da teme eseja koje je potrebno obraditi nikada ne omogućavaju jednostrano prepričavanje tuđih stavova i preuzimanje tuđih ideja.

Metod izvodjenja nastave: Predavanja i vježbe.

 

Angažovani predavači: