Predavači

Docent
Doc. dr Neda Ivović

Neda Ivović je rođena 1977. godine u Podgorici, Crna Gora gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju “Slobodan Škerović”. 2000. godine diplomirala je Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija nagrađena je sa više nagrada kao što su: nagrada Aristid Theodorides koja se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz rimskog prava, studentska nagrada “19. decembar” za 1998. godinu, itd. Kao student završne godine studija nagrađena je Nagradom Univerziteta za izuzetan uspjeh u studiranju u akademskoj 1999/2000. Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu nagrađena je Poveljom Univerziteta Crne Gore za akademsku 2000. godinu kao najbolji diplomirani student na Univerzitetu Crne Gore.

Po diplomiranju, upisala je postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, akademske 2000/2001. godine gdje je sa odlikom položila usmeni magistarski ispit iz građansko pravne oblasti i stekla akademski naziv magistra pranvih nauka, marta 2004. godine. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici novembra 2008. godine.

Od marta 2001. godine zaposlila se kao saradnik na predmetu Građansko procesno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici, gdje je bila saradnik i na predmetu: Građansko pravo i Stvarno pravo. 2010. godine stekla je akademsko zvanje docenta na Univerzitetu Donja Gorica na kojem predaje Kompanijsko pravo.

Tokom svoje profesionalne karijere bila je angažovana kao saradnik u Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore od 2003. godine do novembra 2008. godine kada je imenovana za sekretara Komisije za hartije od vrijednosti. Dužnost sekretara Komisije za hartije od vrijednosti obavljala je do januara 2011. godine.

Autor je sljedećih monografija:
- Ivović, Neda, Saglasnost za medicinsku intervenciju i odgovornost ljekara, Pravni fakultet Podgorica, 2004, (ISBN: 86-509-0015-1, UDK: 614.25, 614.253, 342.726-056.24).
- Priručnik za korporativno upravljanje, izdavač: International Financial Corporation i Komisija za hartije od vrijednosti, ISBN: 978 -9940-9132-2-9, 2009. godine

Najznačajniji radovi su:

- Ivović, Neda (koautorski):Change of market regulation paradigm due to the crisis, journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue II, 05/2010, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica (2010), str. 126-141, ISSN 1451-6659;

- Ivović, Neda (koautorski):Global market anad financial market regulation, journal „Entrepreneurial economy“ Volume XVI, Issue I, 05/2010, Postdiplomske studije “Preduzetnička ekonomija“, Podgorica (2010), str. 106-118, ISSN 1451-6659;
- Ivović, Neda (koautorski): „Promjena paradigme regulative tržišta usled krize“, Naučni skup: „Kriza i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2010, Kriza i razvoj, str 252-264, ISBN 978-86-7093-133-6
- Ivović, Neda: Specifičnosti u vezi sa primjenom opštih principa naknade štete u pravu hartija od vrijednosti Pravni život, br. 9/2009, str. Beograd, UDK 34(497.11) (05), YU ISSN 0350-0500"
- Ivović, Neda: Naknada štete usljed objavljivanja netačnih ili obmanjujućih informacija pri sekundarnoj trgovini hartijama od vrijednosti berzi (prihvaćen za objavljivanje u narednom broju pravnog časopisa Pravni život)
- Ivović, Neda (koautorski): Globalna kriza i regulativa finansijskog tržišta“, Naučni skup: „Kriza i globalizacija,“ Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2009, Kriza i globalizacija, str 200-209, ISBN 978-86-7093-129-9 Ivović, Neda (koautorski): Uticaj morala na oblikovanje regulative hartija od vrijednosti, u: Moral i ekonomija, Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2008);
- Ivović, Neda, Unifikacija regulatora finansijskog tržišta i pitanja regulative, Miločerski ekonomski forum, septembar 2008;
- Ivović, Neda, Razvoj korporativnog upravljanja i tržišta kapitala – da li je riječ o zagoneci?, Miločerski ekonomski forum, septembar 2007;
- Neda Ivović, Razvoj kompanijskog prava u Crnoj Gori – korak naprijed ili nazad, „Preduzetnička ekonomija“, 2008, Podgorica, vol 15 issue II, str 30-43, ISSN 1451-6659
- Ivović, Neda, Odgovornost za štetu usljed neistinitih, nepotpunih ili obmanjujućih podataka u prospektu za javnu ponudu hartija od vrijednosti, Zbornik pravnog fakulteta u Podgorici br, 35/2007;
- Ivović, Neda, Konvergencija sistema korporativnog upravljanja – kuda dalje?, u Preduzetnička ekonomija, decembar 2006);
- Ivović, Neda, Uticaj EU regulative na razvoj tržišta hartija od vrijednosti, Miločerski ekonomski forum, septembar 2006. godine;
- Ivović, Neda, Doprinos pacijenta nastanku ili uvećavanju štete (Pravni život, 2006);
- Ivović Neda (koautorski): EU pristup regulativi tržišta kapitala (u Preduzetnička ekonomija, Vol.9, Podgorica, decembar 2005);
- Ivović Neda (koautorski): Hedge fondovi - konkurencija investicionim fondovima?, Miločerski ekonomski forum, septembar 2005;
- Ivović Neda (koautorski): Država i ekonomska regulativa (u: Pojedinac i država, Institut društvenih nauka. Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2005);
- Ivović, Neda: Uzročna veza između ljekarske greške i štete - od adekvatne ka probabilističkoj teoriji uzročnosti (Pravni život, 2005);
- Ivović Neda (koautorski): Uloga regulative na tržištu kapitala (u: Preduzetnička ekonomija, Vol.6, Podgorica, decembar 2004);

- Ivović, Neda: Saglasnost za eksperimentalne medicinske tretmane (Pravni život, br. 9/2004 )
- Ivović, Neda: Značaj volje maloljetnika u pogledu preduzimanja medicinskog tretmana radi produžavanja života (Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, br 33/2003);
- Ivović, Neda: Neki problemi vezani za zaključenje on-line ugovora (Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, godina XXIV-XXV, 2000-2001.god);
- Ivović, Neda: Upotereba genetskih testova u paternitetskim postupcima, (Pravni život, br. 9/2001, tom I);
- Ivović, Neda: "Rimljani i pravo", Zbornik Pravnog fakulteta (godina XXI br. 29, Podgorica 1997).

Ostale aktivnosti:

Od 2003. godine član radnih timova za izradu i implementaciju zakona i propisa o:
 Izdavanju i trgovanju hartija od vrijednosti,
 investicionim fondovima,
 dobrovoljnim privatnim penzionim fondovima,
 preuzimanju akcionarskih društava,
 obveznicama stare devizne štednje,
 izdavanju i poslovanju sa kratkoročnim hartijama od vrijednosti,
 mjenici, lizingu....

Od 2004. godine je predavač na kursu Komisije za hartije od vrijednosti za licenciranje brokera, dilera i investicionih menadžera investicionih i dobrovoljnih penzionih fondova;
Od 2005. godine angažovana u projektu penzione reforme u Crnoj Gori – priprema i implementacija propisa i infratsrukture za ustanovljavanje i rad dobrovoljnih penzionih fondova;

Učesnik u izradi Nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u Evropsku Uniju 2008-2011. godine i 2010-2014 godine.

dr Neda Ivović
Kontakt podaci