Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Veselin Avdalović

Datum i mesto rođenja: 01.01.1948., Stepen ,Gacko

Obrazovanje:
Diplomirani ekonomista, magistar ekonomskih nauka, doktor ekonomskih nauka.
Radno iskustvo:
„DDOR Novi Sad“ 37 godina, referent, direktor sektora, direktor glavne filijale, zamenik generalnog direktora “DDOR Novi Sad”, direktor „ZOIL“-a

Veštine:
Primena procene rizika u rešavanju problema u osiguranju, risk management,
Nastavnička aktivnost:
Predaje: „Osiguranje“ na Beogradskoj bankarskoj akademiji, i „Osiguranje i upravljanje rizikom“ na
Ekonomskom fakultetu u Banja Luci
„Principi osiguranja“ i „Upravljanje rizikom u osiguranju“ na fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, „Menadžment u osiguranju“ i „Rizik i osiguranje“ na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

Usavršavanje u inostranstvu:
Školski centar ICL London. Berza osiguranja (Lloyd’s) London Velika Britanija. Frankfurt na Majni Nemačka, Segedin Madjarska

Članstvo u profesionalnim udruženjima:
Savez ekonomista, Tehnologija i društvo

Najznačajniji radovi i projekti:
12 udžbenika u zemlji, 2 udžbenika u inostranstvu
Više desetina naučnih radova

Adresa:
Palić, Kozaračka 21

Telefon:
024/60 27 60
064/ 356 44 44

dr Veselin Avdalović
Kontakt podaci