Predavači

Saradnik
mr Ilija Mugoša

Gospodin llija Mugoša trenutno obavlja funkciju savjetnika u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore. U okviru ove dužnosti zadužen je za pitanja koja se tiču ekonomske politike i aktivno prati rad međunarodnih razvojnih i finansijskih institucija. Ima preko sedam godina profesionalnog iskustva u zemljama u razvoju u razvoju malih i srednjih preduzeća i klastera sa posebnim fokusom na agro i turističke klastere. Gospodin Mugoša uspešno je završio master studije iz Međunarodne ekonomije, finansija i biznisa, i trenutno je na doktorskim studijama. Po završetku studija zaposlio se u Zavodu za statistiku Crne Gore (MONSTAT) gdje je obavljao funkciju rukovodioca istraživanja Strukturalne biznis statistike. U ovom periodu proveo je pet meseci u Evropskom zavodu za statistiku kao stažista gde je upoznat sa strukturom i dinamikom evropskog statističkog sistema.

Tokom svog profesionalnog iskustva gospodin Mugoša je od 2013. do 2017. godine obavljao funkciju nacionalnog koordinatora Organizacije Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj (UNIDO). Toko ovog perioda aktivno je koordinisao nekoliko međunarodnih projekata prosečnog vrijednosti od 300.000 eura. Bio je koordinator projekta finansiranog od strane EU „Jačanje konkurentnosti i pristupa tržištu malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz razvoj klastera“, kao i koordinator Zajedničkog UN projekta: „Jačanje konkurentnosti i inovativnosti Crne Gore kroz politike održivog razvoja“. Pored toga, bio je koordinator nekoliko projekata vezanih za Efikasnost resursa i čistiju proizvodnju u odabranim MSP u Crnoj Gori. Zbog profesionalnog angažovanja na projektu poseduje dobro znanje i iskustvo u realizaciji projekata po pravilima EU kao i FIDIC pravilima (sertifikati izdati od strane FIDIC sekretarijata i sistema UN).

Od 2015. g. Mugoša je asistent na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultetu za porodični biznis i menadžment, na predmetu Međunarodne finansijske institucije i biznis.

mr Ilija Mugoša