Predmeti

PS2BC
Blockchain tehnologija

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Porodični menadžment i biznis - Digitalna transformacija biznisa

Cilj predmeta:  jeste da se studenti upoznaju sa konceptom blokčejn tehnologije u kontektsu sigurnosti podataka, aktuelnim bezbednosnom politikom na Internetu, ranjivostima modernih računarskih sistema i tehnologija i napadima na iste. Prеdmеt оspоsоbljаvа studеntе da prepoznaju sigurnosne probleme koji su vezani za blokčejn tehnologiju, način na koji se odbraniti od napada i zaštititi podatke koristeći odgovarajuće mehanizme. Nakon uspešno savladanih nastavnih tema i zadataka predviđenih Planom i programom predmeta, očekuje se da student uspešno primenjuje stečena znanja u praktičnim situacijama.

Opis predmeta: Nastavne teme koje se izučavaju na predmetu: Distribuirani sistemi i blokčejn tehnologija, mehanizmi koncenzusa unutar blokčejn tehnologije, pametni ugovori, simetrična kriptografija, asimetrična kriptografija, blokčejn i Internet Stvari (Internet of Things, IoT), aktuelni bezbednosni napadi na sisteme, bezbednosni ekosistem, bezbednost blokčejna – poverljivost, integritet, dostupnost, bezbednosna infrastruktura javnim ključem (public key infrastructure, PKI), autentifikacija primenom blokčejna, blokčejn u ulozi DNS servera, primena blokčejna protiv distribuiranih DoS napada (distributed denial od servise, DDoS).

Angažovani predavači: