Predmeti

PS2MF
Međunarodne finansije

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Ideja izučavanja predmeta: Da student shvati međunarodno finansijsko tržište kao tržište za svoj biznis

Ciljevi izučavanja predmeta: Da studenti savladaju instrumente i principe funkcionisanja međunarodnih finansijskih tržišta

Angažovani predavači: