Predmeti

PS2BANK
Bankarstvo

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Finansije i bankarstvo

Ideja izučavanja predmeta: Bankarko poslovanje

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student shvati osnovne principe finansijskog izvještavanja; veze i odnose između osnovnih finansijskih kategorija.

Angažovani predavači: