Predmeti

PS1ISR
Informacioni sistemi u računovodstvu

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Preduzetnička ekonomija - Računovodsvo

Ideja izučavanja predmeta:   Upoznavanje sa praktičnim aspektima upotrebe IS u računovodstvu

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student ovlada upotrebom osnovnih infromacionih aplikacija za knjigovodstvo i računovodstvo kroz praktičan rad u računovodstvenoj agenciji

Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. dr Vladimir Poznanić, Slađana Raičković – ekspert iz prakse

Angažovani predavači: