Predmeti

EMOS1SI
Statističko istraživanje

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30 +0
Modul: EMOS

Ideja izučavanja predmeta: Da se studenti upoznaju sa ekonometrijskom teorijom i njenom aplikacijom, kako bi stekli osnovno znanje koje je potrebno za sprovođenje kvantitativne analize za ekonomske modele.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nadgradi statističko znanje stečeno na predmetu Statistika, kao i da ovlada kompjuterskim rješavanjem statističkih problema, naročito sprovođenjem regresione analize.

Angažovani predavači: