Predmeti

PS1EK
Ekonometrija

Semestar: 7
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 30+15 (2+1)
Modul: Preduzetnička ekonomija - Međunarodna ekonomija

Ideja izučavanja predmeta: Da se studenti upoznaju sa ekonometrijskom teorijom i njenom aplikacijom, kako bi stekli osnovno znanje koje je potrebno za sprovođenje kvantitativne analize za ekonomske modele.

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nadgradi statističko znanje stečeno na predmetu Statistika, kao i da ovlada kompjuterskim rješavanjem statističkih problema, naročito sprovođenjem regresione analize.

Angažovani predavači: