Predmeti

PS2SPDR
Sociopsihološke dimenzije razvoja

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Ne
Fond časova: 30
Modul: Poslovna psihologija

Ideja izučavanja predmeta: Shvatiti osnovne principe I teorije socioloških I psiholoških procesa razvoja
Ciljevi izučavanja predmeta: Savladati osnovne metode pripreme preventivnih i interventnih projekata
Ime i prezime nastavnika i saradnika: Prof. Dr Nila Kapor Stanulović, dr Jelena Živković
Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, Diskusije na času, Priprema za Case Study analizu

Angažovani predavači: