Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Budimir Košutić

Budimir Petra Košutić rodjen je u Srpskom Itebeju, 23. novembra 1941. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 1964.godine.

Magistarsku tezu Pojam i oblici pravne odgovornosti odbranio je 1970. godine, a doktorsku disertaciju Sudska presuda kao izvor prava 1973. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za asistenta na predmetu Uvod u pravo izabran je 1967. godine. Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je marta 1985. godine.

Objavio je više udzbenika, monografija i rasprava na srpskom i drugim svjetskim jezicima (na engleskom, francuskom i njemackom jeziku). Najznacajni medju tim radovima, pored magistarske i doktorske teze, su: Pojam odgovornosti, s posebnim osvrtom na politickopravnu odgovornost, 1970; Kolektivni pregovori, pravo na štrajk i lock out u savremenim kapitalističkim državama, 1986; Izvori pravo u pravnom sistemu SFRJ (koautor sa prof. Borislavom T. Blagojević, rad objavljen sa engleskom i francuskom jeziku), 1985; Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2002; Uvod u pravo (koautor s akademikom Radomirom D. Lukićem), 23 izdanja, poslednje izdanje 2006; Uvod u evropsko pravo, 2006.

Budimir Košutić je držao brojna predavanja na univerzitetima u Zapadnoj Evropi, Vašingtonu i Moskvi.

Učestvovao je na više medjunarodnih kongresa za uporedno pravo i podneo više referata objavljenih u materijalima sa tih kongresa.

dr Budimir Košutić
Predmeti
Kontakt podaci