Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Budimir Košutić

Budimir Petra Košutić rodjen je u Srpskom Itebeju, 23. novembra 1941. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, juna 1964.godine.

Magistarsku tezu Pojam i oblici pravne odgovornosti odbranio je 1970. godine, a doktorsku disertaciju Sudska presuda kao izvor prava 1973. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Za asistenta na predmetu Uvod u pravo izabran je 1967. godine. Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu postao je marta 1985. godine.

Budimir Košutić je držao brojna predavanja na univerzitetima u Zapadnoj Evropi, Vašingtonu i Moskvi.

Učestvovao je na više medjunarodnih kongresa za uporedno pravo i podneo više referata objavljenih u materijalima sa tih kongresa.

Redovni je profesor na Univerzitetu Donja Gorica a na Humanistickim studijama je angazovan na predmetu Osnovi prava Evropske unije.

Objavio je više udzbenika, monografija i rasprava na srpskom i drugim svjetskim jezicima (na engleskom, francuskom i njemackom jeziku). Najznacajni medju tim radovima, pored magistarske i doktorske teze, su: Pojam odgovornosti, s posebnim osvrtom na politickopravnu odgovornost, 1970; Kolektivni pregovori, pravo na štrajk i lock out u savremenim kapitalističkim državama, 1986; Izvori pravo u pravnom sistemu SFRJ (koautor sa prof. Borislavom T. Blagojević, rad objavljen sa engleskom i francuskom jeziku), 1985; Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2002; Uvod u pravo (koautor s akademikom Radomirom D. Lukićem), 23 izdanja, poslednje izdanje 2006; Uvod u evropsko pravo, 2006.

Ostala bibliografija:
Introduction into EU Law, CID, 2014, ISBN 978-86-495-0457-8
Introduction into European Integration Law (co-author), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2014, ISBN 978-86-7630-491-2
Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the EU, UDG, 2014, ISBN 978-9940-560-04-1
Europeanization of the Word Constitution and its Contradictions, Fondacija Miodrag Jovičić, 2013, ISBN 978-86-6047-124-8
EU Law: a Branch of International Law or Autonomous Legal Order, UDG, 2013, ISBN 978-9940-560-03-04
The rule of Law and the Constitutive Treaties of the EU, UDG, 2012, ISBN 978-9940-560-08-7
EU on the crossroad, UDG, 2011, ISBN 978-9940-560-01-0
Defence Policy of the EU and the South East Europe, UDG, 2011, ISSN 1800-847X
Introduction into EU Law, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2010, ISBN 978-86-7630-244-4
Introduction into EU Law, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009, ISBN 978-86-7630-186-7
Introduction to Law (co-author) Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009, ISBN 978-86-7630-201-7
Direct Effect, Supremacy and the Nature of EU Law, CANU, 2008, COBISS.SR-ID 513252529
Introduction to the Major Legal Systems of Today, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2008, ISBN: 978-86-7630-113-3
Introduction to Jurisprudence: Theory of Law, CID, 2008, ISBN 978-86-495-0368-7
Protection of the Fundamental Rights in the Legal System of Israel, Anali Pravnog fakulteta, 2008, ISSN 0003-2565
Judicial Precedent in the EU Law, Anali Pravnog fakulteta, 2007, ISNN 0003-2565
Introduction to European Law, 2006, Zavod za udžbenike, ISBN: 86-17-13981-1
Multilingualism – advantage or not in the Court of Justice of the EU, Anali Pravnog fakulteta, 2006, ISSN 0003-2565
Place of the Constitutional Court in the Legal System, Ustavni sud, 2004 ISBN 86-84-925-01-7
State and Legal Order, Legal State and the State Law, Anali Pravnog fakulteta, 2004, ISSN 0003-2565
State Power and International Law – legal limitation or not, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2003, ISBN 86-84199-07-3
Maastricht Treaty and the Constitutional Charter of Serbia and Montenegro, Advokatska komora Srbije, 2003, ISSN 0353-9644

Košutić, Budimir, Evropska unija na raskršću, 2011
Košutić, Budimir P.,Osnovi prava Evropske unije,2010
Košutić, Budimir P.,Osnovi prava Evropske unije,2009
Lukić, Radomir D., Košutić, Budimir P., Uvod u pravo, 2009
Košutić, Budimir P., Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2008
Košutić, Budimir P., Uvod u jurisprudenciju: osnovi teorije prava, 2008
Košutić, Budimir, Zaštita osnovnih prava i sloboda u pravnom sistemu Izraela, 2008
Košutić, Budimir, Sudski precedent u pravu Evropske unije, 2007
Košutić, Budimir, Reč o akademiku profesoru dr. Radomiru D. Lukiću
2007
Košutić, Budimir, Uvod u evropsko pravo, 2006
Košutić, Budimir, Višejezičnost – prednosti ili ne Suda Evropske unije, 2006
Perović, Slobodan, Lepotić Kovačević, Branislava, Vasiljević, Mirko, Pravo energetike: zbornik radova, 2005
Košutić, Budimir, Pravo i energetika, 2005
Košutić, Budimir, Mesto ustavnog suda u sistemu podele vlasti, 2004
Košutić, Budimir, Državnopravni poredak, pravna država i državno pravo, 2004
Košutić, Budimir, Mastrihtski ugovor o Evropskoj uniji i Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora, 2003
Košutić, Budimir, Uredba Saveta broj 1407/2002 od 23. jula 2002. O državnoj pomoći industriji uglja, 2003
Košutić, Budimir, Uvod u velike pravne sisteme današnjice, 2002
Košutić, Budimir, Amsterdamski ugovori socijalna politika, 2002
Košutić, Budimir, Ombudsman i jugoslovensko pravo, 2002
Košutić, Budimir P., Pravna priroda Ustavne povelje, 2002
Košutić, Budimir, Državno uređenje: za I ili II razred pravne i birotehničke škole, 2001
Lukić, Radomir D. Košutić, Budimir, Mitrović, Dragan M., Uvod u pravo, 2001
Košutić, Budimir, Ideja revolucije i država naroda srpskog, 2001
Košutić, Budimir P., Državno pravni poredak, pravna država i državno pravo = State and Legal Order, Legal State and State Law, 2001
Košutić, Budimir, Državno uređenje :za I ili II razred pravne i birotehničke škole, 1999
Lukić, Radomir D. Košutić, Budimir, Mitrović, Dragan M., Uvod u pravo, 1999

dr Budimir Košutić
Predmeti
Kontakt podaci