Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Katarina Zajc

Katarina (Katra) Zajc (born January 31, 1967) is a law professor at the University of Ljubljana. She is the full professor at the Faculty of Law, University of Ljubljana. Ms. Zajc is also a former alpine skier from Slovenia.

 

Zajc graduated from University of Ljubljana, where she earned her bachelor's degree in law. She continued her studies in the USA, where she received an LLM degree from Yale Law School and a PhD in economics from George Mason University. At George Mason University, she received a Snavely Award for being the best PhD student in economics.

 

Zajc is currently an associate professor at the University of Ljubljana, where she is a member of the Chair of Law and Economics. In 2009, she started a six-year member term on the Judicial Council of Slovenia. In 2009-10, Zajc was a visiting professor at Utrecht University, Netherlands. Earlier in her career, she was also an arbiter at the Permanent Arbitrage at the Slovenian Chamber of Commerce, a lecturer at the Police Academy in Slovenia, a research and teaching assistant at George Mason University, USA, and a researcher at the Vienna Institute for Comparative Economic Studies, Austria.

 

In 1988, she represented Yugoslavia as an alpine skier in the Winter Olympics in Calgary, Canada.

 

Recent papers:

 1. GALE, Maksimilijan, ZAJC, Katarina. The implementation of the European small claims procedure in Slovenia. EuCML. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 9, iss. 6, str. 262-267. ISSN 2364-4710. [COBISS.SI-ID 49418243]
 2. CEPEC, Jaka, GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina. Do liquidation trustee characteristics matter for firm liquidation outcomes? : evidence from Slovenia. Economic systems. Dec. 2017, vol.41, iss.4, str. 591-609. ISSN 0939-3625. DOI: 10.1016/j.ecosys.2017.05.002. [COBISS.SI-ID 24176614]
 3. GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina. Litigation and the timing of settlement : evidence from commercial disputes. European journal of law and economics. May 2017, vol. 44, iss. 2, str. 287-319. ISSN 0929-1261. [COBISS.SI-ID 15845969]
 4. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, SLAVOV, Atanas, ZAJC, Katarina. Courts in a transition economy : case disposition and the quantity - quality tradeoff in Bulgaria. Economic systems. Mar. 2016, vol. 40, iss. 1, str. 18-38, graf. prikazi. ISSN 0939-3625. DOI: 10.1016/j.ecosys.2015.09.002. [COBISS.SI-ID 15327569]
 5. GRAJŽL, Peter, DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, ZAJC, Katarina. Inside post-socialist courts : the determinants of adjudicatory outcomes in Slovenian commercial disputes. European journal of law and economics. Feb. 2016, vol. 41, iss. 1, str. 85-115. ISSN 0929-1261. http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-015-9506-z/fulltext.html, DOI: 10.1007/s10657-015-9506-z. [COBISS.SI-ID 14403153]
 6. ZAJC, Katarina. Independence of judiciary in Slovenia : economic and historic perspective. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 22, št. 3, str. 741-764, ilustr. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-3/zajc.pdf. [COBISS.SI-ID 14185809]
 7. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina. Understanding modes of civil case disposition : evidence from Slovenian courts. Journal of comparative economics : the journal of the Association for Comparative Economic Studies. Dec. 2014, vol. 42, no. 4, str. 924-939, tabele. ISSN 0147-5967. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596714000316. [COBISS.SI-ID 14096721]
 8. ZAJC, Katarina, MULEC, Breda. New challenges in the field of ambient air protection, with an emphasis on the economic efficiency of chimney-sweeping services. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. jul. 2013, letn. 11, št. 3, str. 311-324. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 12357197]
 9. ZAJC, Katarina. Reformni projekti v sodstvu - kako naprej. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2013, 39, [št.] 2, str. 293-304. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 13136721]
 10. ZAJC, Katarina, CEPEC, Jaka. Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 : 11. in 12. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2012. Str. 1290-1303. Podjetje in delo, [letn.] 38, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 12759889]
 11. GREGORIČ, Aleksandra, ZAJC, Katarina, SIMONETI, Marko. Agents' response to inefficient judiciary : social norms and the law in transition. European journal of law and economics. 2012, vol. 34, no. 1, str. 147-172. ISSN 0929-1261. DOI: 10.1007/s10657-010-9215-6. [COBISS.SI-ID 12584273]
 12. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ZAJC, Katarina. Court output, judicial staffing, and the demand for court services : evidence from Slovenian courts of first instance. International review of law and economics. [Print ed.]. 2012, vol. 32, no. 1, str. 19-29, ilustr., tabele. ISSN 0144-8188. DOI: 10.1016/j.irle.2011.12.006. [COBISS.SI-ID 12360273]
 13. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Judicial incentives and performance at lower courts: evidence from Slovenian judge-level data. Review of law & economics. 2012, vol. 8, no. 1, str. 215-252. ISSN 1555-5879. http://www.degruyter.com/view/j/rle.2012.8.issue-1/1555-5879.1610/1555-5879.1610.xml?format=INT. [COBISS.SI-ID 12686417]
 14. ZAJC, Katarina. Ekonomska analiza in konkurenčno pravo : primer Slovenije. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2011 : od 13. do 15. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2011. Str. 1333-1343. Podjetje in delo, [letn.] 37, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11920465]
 15. GREGORIČ, Aleksandra, BREZIGAR MASTEN, Arjana, ZAJC, Katarina. From social to private ownership firms : multiple blockholders in Slovenian unlisted firms. Emerging markets finance & trade. Sep./Okt. 2011, vol. 47, iss. 5, str. 27-51. ISSN 1540-496X. DOI: 10.2753/REE1540-496X470502. [COBISS.SI-ID 512345980]
 16. ZAJC, Katarina, KOVAČ, Mitja. What do the European judges strive for : an empirical assessment. International journal for court administration. April 2011, vol. 3, no. 2, str. 6-22. ISSN 2156-7964. http://data.memberclicks.com/site/iaca/IJCA-SixthIssue-Vol3No2.pdf. [COBISS.SI-ID 11552337]
 17. ZAJC, Katarina, KOVAČ, Mitja. Kaj motivira sodnike - ekonomska analiza prava. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2011, 37, [št.] 5, str. 852-867. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 20210662]
 18. ZAJC, Katarina, MARKELJ, Luka. Ekonomski in pravni pogled na prirejanje spletnih iger na srečo - zakaj je monopol lahko boljši kot prosti trg. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 71, str. 237-258, ilustr. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 11931985]
 19. KOVAČ, Mitja, ZAJC, Katarina. Uvod v pogodbeno pravo (ekonomska analiza pogodbenega prava). V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 : od 14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 1398-1406. Podjetje in delo, letn. 36, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11107665]
 20. ZAJC, Katarina. Kršitev pogodb in sankcije. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 : od 14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 1432-1440. Podjetje in delo, letn. 36, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11091793]
 21. ZAJC, Katarina, MARKELJ, Luka. Učinkovitost sodstva - primerjalni pogled. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 36, št. 8, str. 1569-1592. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11267665]
 22. TIČAR, Bojan, ZAJC, Katarina. Public-private partnerships in Slovenia : recent developments and perspectives. Review of central and east European law. 2010, vol. 35, no. 2, str. 191-215. ISSN 0925-9880. DOI: 10.1163/157303510X12650378240232. [COBISS.SI-ID 1901802]
 23. ZAJC, Katarina, TIČAR, Bojan. Ekonomska analiza pravnega instituta "javno-zasebno partnerstvo". Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 69, str. 311-331, ilustr. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 10231889]
 24. ZAJC, Katarina. Corporate governance in Slovenia. Slovenian law review. Dec. 2007, vol. 4, no. 1/2, str. 251-276. ISSN 1581-9531. [COBISS.SI-ID 9077585]
 25. ZAJC, Katarina. Povečanje konkurenčnosti v javnem sektorju: pravnoekonomska perspektiva. V: [XIII. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 6-8, junij 2007]. Ljubljana: Institut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007. Letn. 43, št. 2, str. 211-221. Javna uprava, Letn. 43, št. 2. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 8893009]
 26. GREGORIČ, Aleksandra, ZAJC, Katarina. Nekatere novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb iz leta 2005. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 67, str. 101-131. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 8767313]
 27. ZAJC, Katarina. Razmerje principal - agent v enotirnem sistemu ZDA : ekonomsko-pravna analiza. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 : od 12. do 14. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV založba, 2006. Str. 1572-1585. Podjetje in delo, [letn.] 32, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 8215633]
 28. ZAJC, Katarina. Pravo neposlovne odškodninske odgovornosti : primerjava ZDA in Slovenije skozi prizmo ekonomske analize prava. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 31, št. 8, str. 1865-1888. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 7723089]
 29. ZAJC, Katarina. Coasov teorem, učinkovitost in imisije. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 30, št. 1, str. 103-121. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 6291281]
 30. ZAJC, Katarina. Main features of recent corporate governance theories and tendencies in transition economies. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2004, vol. 25, br. 2, str. 999-1021. ISSN 1330-349X. [COBISS.SI-ID 7507537]
 31. ZAJC, Katarina. Fiduciary duties of corporate directors and/or managers : an overview of the US legal system. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2004, god. 54, br. 1, str. 105-126. ISSN 0350-2058. [COBISS.SI-ID 6382929]
 32. ZAJC, Katarina. Ekonomski in pravni vidiki vertikalnih omejitev s posebnim poudarkom na vertikalnem določanju cen. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 64, str. 421-443. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 6789457]
 33. ZAJC, Katarina. Ocena učinkovitosti slovenskih institucij s poudarkom na sodstvu in pravnem sistemu. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 58, št. 9/12, str. 673-687. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 6254417]
 34. ZAJC, Katarina, GERŽELJ, Gregor. Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja : pravno-ekonomska analiza. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 63, str. 503-525. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 5932369]
 35. ZAJC, Katarina. Ekonomska analiza prava : (opis, zgodovina in aplikacije). V: Dnevi slovenskih pravnikov 2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2002. Str. 1687-1699, graf. prikazi, tabele. Podjetje in delo, [letn.] 28, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5235537]
 36. COWEN, Tyler, GLAZER, Amihai, ZAJC, Katarina. Credibility may require discretion, not rules. Journal of Public Economics. [Print ed.]. 2000, vol. 76, issue 2, str. 295-306. ISSN 0047-2727. [COBISS.SI-ID 3856465]
 37. ZAJC, Katarina. Pomen lastninskih pravic in veljavnosti pogodb za gospodarski razvoj. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 60, št. 2, str. 245-263. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 110388224]
 38. ZAJC, Katarina. Obvladovanje in vodenje družb (corporate governance) in nadzorni svet. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 1999, 25, 1, str. 5-20. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 2419281]
 39. ZAJC, Katarina. Bančni prevzemi in združitve po svetu in v Sloveniji. 1. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. oktober 1998, let. 47, št. 10, str. 2-6, november 1998, let. 47, št. 11, str. 2-6. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 2277201]

 

Monographs and books:

 

 1. GALE, Maksimilijan, ZAJC, Katarina. The implementation of the European small claims procedure in Slovenia. EuCML. [Tiskana izd.]. 2020, vol. 9, iss. 6, str. 262-267. ISSN 2364-4710. [COBISS.SI-ID 49418243]
 2. CEPEC, Jaka, GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina. Do liquidation trustee characteristics matter for firm liquidation outcomes? : evidence from Slovenia. Economic systems. Dec. 2017, vol.41, iss.4, str. 591-609. ISSN 0939-3625. DOI: 10.1016/j.ecosys.2017.05.002. [COBISS.SI-ID 24176614]
 3. GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina. Litigation and the timing of settlement : evidence from commercial disputes. European journal of law and economics. May 2017, vol. 44, iss. 2, str. 287-319. ISSN 0929-1261. [COBISS.SI-ID 15845969]
 4. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, SLAVOV, Atanas, ZAJC, Katarina. Courts in a transition economy : case disposition and the quantity - quality tradeoff in Bulgaria. Economic systems. Mar. 2016, vol. 40, iss. 1, str. 18-38, graf. prikazi. ISSN 0939-3625. DOI: 10.1016/j.ecosys.2015.09.002. [COBISS.SI-ID 15327569]
 5. GRAJŽL, Peter, DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, ZAJC, Katarina. Inside post-socialist courts : the determinants of adjudicatory outcomes in Slovenian commercial disputes. European journal of law and economics. Feb. 2016, vol. 41, iss. 1, str. 85-115. ISSN 0929-1261. http://link.springer.com/article/10.1007/s10657-015-9506-z/fulltext.html, DOI: 10.1007/s10657-015-9506-z. [COBISS.SI-ID 14403153]
 6. ZAJC, Katarina. Independence of judiciary in Slovenia : economic and historic perspective. Acta Histriae. [Tiskana izd.]. 2014, letn. 22, št. 3, str. 741-764, ilustr. ISSN 1318-0185. http://zdjp.si/sl/docs/acta/n22-3/zajc.pdf. [COBISS.SI-ID 14185809]
 7. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina. Understanding modes of civil case disposition : evidence from Slovenian courts. Journal of comparative economics : the journal of the Association for Comparative Economic Studies. Dec. 2014, vol. 42, no. 4, str. 924-939, tabele. ISSN 0147-5967. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147596714000316. [COBISS.SI-ID 14096721]
 8. ZAJC, Katarina, MULEC, Breda. New challenges in the field of ambient air protection, with an emphasis on the economic efficiency of chimney-sweeping services. Lex localis : revija za lokalno samoupravo. [Tiskana izd.]. jul. 2013, letn. 11, št. 3, str. 311-324. ISSN 1581-5374. [COBISS.SI-ID 12357197]
 9. ZAJC, Katarina. Reformni projekti v sodstvu - kako naprej. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2013, 39, [št.] 2, str. 293-304. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 13136721]
 10. ZAJC, Katarina, CEPEC, Jaka. Globalna finančna kriza in novele Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2012 : 11. in 12. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2012. Str. 1290-1303. Podjetje in delo, [letn.] 38, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 12759889]
 11. GREGORIČ, Aleksandra, ZAJC, Katarina, SIMONETI, Marko. Agents' response to inefficient judiciary : social norms and the law in transition. European journal of law and economics. 2012, vol. 34, no. 1, str. 147-172. ISSN 0929-1261. DOI: 10.1007/s10657-010-9215-6. [COBISS.SI-ID 12584273]
 12. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ŠUŠTERŠIČ, Janez, ZAJC, Katarina. Court output, judicial staffing, and the demand for court services : evidence from Slovenian courts of first instance. International review of law and economics. [Print ed.]. 2012, vol. 32, no. 1, str. 19-29, ilustr., tabele. ISSN 0144-8188. DOI: 10.1016/j.irle.2011.12.006. [COBISS.SI-ID 12360273]
 13. DIMITROVA-GRAJZL, Valentina, GRAJŽL, Peter, ZAJC, Katarina, ŠUŠTERŠIČ, Janez. Judicial incentives and performance at lower courts: evidence from Slovenian judge-level data. Review of law & economics. 2012, vol. 8, no. 1, str. 215-252. ISSN 1555-5879. http://www.degruyter.com/view/j/rle.2012.8.issue-1/1555-5879.1610/1555-5879.1610.xml?format=INT. [COBISS.SI-ID 12686417]
 14. ZAJC, Katarina. Ekonomska analiza in konkurenčno pravo : primer Slovenije. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2011 : od 13. do 15. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2011. Str. 1333-1343. Podjetje in delo, [letn.] 37, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11920465]
 15. GREGORIČ, Aleksandra, BREZIGAR MASTEN, Arjana, ZAJC, Katarina. From social to private ownership firms : multiple blockholders in Slovenian unlisted firms. Emerging markets finance & trade. Sep./Okt. 2011, vol. 47, iss. 5, str. 27-51. ISSN 1540-496X. DOI: 10.2753/REE1540-496X470502. [COBISS.SI-ID 512345980]
 16. ZAJC, Katarina, KOVAČ, Mitja. What do the European judges strive for : an empirical assessment. International journal for court administration. April 2011, vol. 3, no. 2, str. 6-22. ISSN 2156-7964. http://data.memberclicks.com/site/iaca/IJCA-SixthIssue-Vol3No2.pdf. [COBISS.SI-ID 11552337]
 17. ZAJC, Katarina, KOVAČ, Mitja. Kaj motivira sodnike - ekonomska analiza prava. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2011, 37, [št.] 5, str. 852-867. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 20210662]
 18. ZAJC, Katarina, MARKELJ, Luka. Ekonomski in pravni pogled na prirejanje spletnih iger na srečo - zakaj je monopol lahko boljši kot prosti trg. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2011, letn. 71, str. 237-258, ilustr. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 11931985]
 19. KOVAČ, Mitja, ZAJC, Katarina. Uvod v pogodbeno pravo (ekonomska analiza pogodbenega prava). V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 : od 14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 1398-1406. Podjetje in delo, letn. 36, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11107665]
 20. ZAJC, Katarina. Kršitev pogodb in sankcije. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2010 : od 14. do 16. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV Založba, 2010. Str. 1432-1440. Podjetje in delo, letn. 36, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11091793]
 21. ZAJC, Katarina, MARKELJ, Luka. Učinkovitost sodstva - primerjalni pogled. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2010, letn. 36, št. 8, str. 1569-1592. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 11267665]
 22. TIČAR, Bojan, ZAJC, Katarina. Public-private partnerships in Slovenia : recent developments and perspectives. Review of central and east European law. 2010, vol. 35, no. 2, str. 191-215. ISSN 0925-9880. DOI: 10.1163/157303510X12650378240232. [COBISS.SI-ID 1901802]
 23. ZAJC, Katarina, TIČAR, Bojan. Ekonomska analiza pravnega instituta "javno-zasebno partnerstvo". Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 69, str. 311-331, ilustr. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 10231889]
 24. ZAJC, Katarina. Corporate governance in Slovenia. Slovenian law review. Dec. 2007, vol. 4, no. 1/2, str. 251-276. ISSN 1581-9531. [COBISS.SI-ID 9077585]
 25. ZAJC, Katarina. Povečanje konkurenčnosti v javnem sektorju: pravnoekonomska perspektiva. V: [XIII. dnevi javnega prava in javnega managementa, Portorož, 6-8, junij 2007]. Ljubljana: Institut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007. Letn. 43, št. 2, str. 211-221. Javna uprava, Letn. 43, št. 2. ISSN 1318-2277. [COBISS.SI-ID 8893009]
 26. GREGORIČ, Aleksandra, ZAJC, Katarina. Nekatere novosti Kodeksa upravljanja javnih delniških družb iz leta 2005. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2007, letn. 67, str. 101-131. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 8767313]
 27. ZAJC, Katarina. Razmerje principal - agent v enotirnem sistemu ZDA : ekonomsko-pravna analiza. V: Dnevi slovenskih pravnikov 2006 : od 12. do 14. oktobra, Portorož. Ljubljana: GV založba, 2006. Str. 1572-1585. Podjetje in delo, [letn.] 32, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 8215633]
 28. ZAJC, Katarina. Pravo neposlovne odškodninske odgovornosti : primerjava ZDA in Slovenije skozi prizmo ekonomske analize prava. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2005, letn. 31, št. 8, str. 1865-1888. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 7723089]
 29. ZAJC, Katarina. Coasov teorem, učinkovitost in imisije. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 30, št. 1, str. 103-121. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 6291281]
 30. ZAJC, Katarina. Main features of recent corporate governance theories and tendencies in transition economies. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 2004, vol. 25, br. 2, str. 999-1021. ISSN 1330-349X. [COBISS.SI-ID 7507537]
 31. ZAJC, Katarina. Fiduciary duties of corporate directors and/or managers : an overview of the US legal system. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 2004, god. 54, br. 1, str. 105-126. ISSN 0350-2058. [COBISS.SI-ID 6382929]
 32. ZAJC, Katarina. Ekonomski in pravni vidiki vertikalnih omejitev s posebnim poudarkom na vertikalnem določanju cen. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2004, letn. 64, str. 421-443. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 6789457]
 33. ZAJC, Katarina. Ocena učinkovitosti slovenskih institucij s poudarkom na sodstvu in pravnem sistemu. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 58, št. 9/12, str. 673-687. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 6254417]
 34. ZAJC, Katarina, GERŽELJ, Gregor. Vodenje in obvladovanje družb in ločitev lastništva in upravljanja : pravno-ekonomska analiza. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2003, letn. 63, str. 503-525. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 5932369]
 35. ZAJC, Katarina. Ekonomska analiza prava : (opis, zgodovina in aplikacije). V: Dnevi slovenskih pravnikov 2002 : od 10. do 12. oktobra v Portorožu. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2002. Str. 1687-1699, graf. prikazi, tabele. Podjetje in delo, [letn.] 28, 6-7. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 5235537]
 36. COWEN, Tyler, GLAZER, Amihai, ZAJC, Katarina. Credibility may require discretion, not rules. Journal of Public Economics. [Print ed.]. 2000, vol. 76, issue 2, str. 295-306. ISSN 0047-2727. [COBISS.SI-ID 3856465]
 37. ZAJC, Katarina. Pomen lastninskih pravic in veljavnosti pogodb za gospodarski razvoj. Zbornik znanstvenih razprav. [Tiskana izd.]. 2000, letn. 60, št. 2, str. 245-263. ISSN 1854-3839. [COBISS.SI-ID 110388224]
 38. ZAJC, Katarina. Obvladovanje in vodenje družb (corporate governance) in nadzorni svet. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo. [Tiskana izd.]. 1999, 25, 1, str. 5-20. ISSN 0353-6521. [COBISS.SI-ID 2419281]
 39. ZAJC, Katarina. Bančni prevzemi in združitve po svetu in v Sloveniji. 1. Bančni vestnik : revija za denarništvo in bančništvo. [Tiskana izd.]. oktober 1998, let. 47, št. 10, str. 2-6, november 1998, let. 47, št. 11, str. 2-6. ISSN 0005-4631. [COBISS.SI-ID 2277201]

 

dr Katarina Zajc
Predmeti
Kontakt podaci