Predavači

Saradnik iz prakse
Vladislav Vlahović

Vladislav Vlahović

Generalštabni pukovnik pilot (r) sa završenom Školom nacionalne odbrane (stručni ekvivalent PhD za oblasti vazduhoplovstva, međunarodnih odnosa, odbrane i bezbjednosti)

Član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Sudski vještak za oblast vazdušnog saobraćaja
Zamjenik rukovodioca Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i nezgoda vazduhoplova (KINNS)
Profesionalni pilot (CPL)
Član Grupe eksperata za istraživanje nesreća i nezgoda u civilnom vazdušnom saobraćaju Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation Conference - ECAC ACC)
Univerzitetski profesor: Ekonomija vazduhoplovstva i Ekonomska diplomatija
Književnik

Mjesto i datum rođenja: Rovca (Kolašin), 01.11.1963. g.
Adresa: Aerodrom Golubovci, 20000 Podgorica,Crna Gora
Tel/Fax/Mail: 00382 20 653 061; vlahov01@yahoo.com


OBRAZOVANJE:

Vazduhoplovna vojna akademija- Zadar 1985
General štabna škola (vojni ekvivalent magistrata) - Beograd 1997
Škola Nacionalne odbrane (vojni ekvivalent doktorata) – Beograd 2002.godine

Kursevi:

Škola Lidera Oksford univerziteta, 2000. g, u organizaciji Britanskog savjeta i fondacije Džon Plamenac – Bar, Crna Gora
Building Integrity, Foundation modul, Defence Academy Of United Kingdom, 2008., Schrivenham/UK
Kurs traganja i spašavanja iz vazduha na kopnu i vodenim površinama (teorijski i praktični dio), 1994. godine
Kurs pripreme za vojno diplomatskog predstavnika-Izaslanika odbrane, Beograd, jun-decembar 2004. godine
Priprema za vanredne situacije, Sertifikovani onlajn kurs Pitsburg univerziteta,SAD, 2013. g. (6 nedjelja)
Terorizam i kontra terorizam-Poređenje teorije i prakse, Sertifikovani onlajn kurs Lajden univerziteta (Hag, Holanida), 2013. (6 nedjelja)
Kako promijeniti svijet, Sertifikovani onlajn kurs Vestlejen univerzoteta, SAD, 2014. (8 nedjelja)
Upravljanje svojim vremenom, novcem i karijerom, Sertifikovani onlajn MBA kurs Kalifornija univerziteta, SAD, 2014. g. (5 nedjelja)
Klimatske promjene, Sertifikovani onlajn kurs Melburn  univerzoteta, Australija, 2014. (9 nedjelja)
Uspješnio pregovaranje - Esencijalne tehnike i vještine, Sertifikovani onlajn kurs Mičigen univerziteta, SAD, 2014 (4 nedjelje)
Uslovi za rat i mir, Sertifikovani onlajn kurs Tokio univerziteta, 2014. (4 nedjelje)
Upravljanje međunarodnim organizacijama, Srtifikovani onlajn kurs Ženeva univerzoteta, Švajcarska, 2014.  (5 nedjelja)
Univerzitetsko predavanje, Sertifikovani onlajn kurs Džon Hopkins univerziteta, SAD, 2015. g.
Kritičko razmišljanje o globalnim izazovima, Srtifikovani onlajn kurs Edinburg univerzoteta, UK, 2015.  (5 nedjelja)
Uvod u komunikologiju, onlajn kurs Amsterdam univerziteta, Holandija, 2015. godine  (5 nedjelja)
Istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova AAIB/Velika Britanija, Podgorica 2016
Neuroekonomija-Kako mozak donosi odluke, online kurs, Nacionalni istraživački univerzitet-Visoka škola ekonomije, Rusija, 2017. (9 nedjelja)
Odnos sa medijima, Podgorica 2017.
Napredni kurs za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, JAA TO, Amsterdam, Holandija, 2019. 
Efektivni kurs za istraživanje nesreća i nezoda, OSHAcademy, SAD, (Sertifikovani online kurs), januar 2020.
Akcioni planovi za vanredne situacije, OSHAcademy, SAD, (Sertifikovani online kurs), mart 2020.
Međunarodno pravo u akciji: Arbitraža u međunarodnim sporovima, (Online kurs Lajden univerziteta, Hag, Holandija), februar-mart 2020. godine
Higijena radnog okruženja i prevencija bolesti (OSHAcademy, SAD, (Sertifikovani online kurs), jun 2020. godine
EU Legistlativa u 2022 godini, za vazduhoplovstvo (EU Legistlation in 2022, in Aviation),EUROCONTROL, oktobar 2021. godine
Svijest o Bezbjednosti-Modul 1 - Na osnovu „Nacionalnog programa za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva“ i „Državnog programa obuke iz civilnog vazduhoplovstva“ (Podgorica, SEC No 0002/22, maj godine)

Seminari, konferencije, simpozijumi, radne posjete:

Više od 70, seminara, simpozijumma,  konferencija i radnih posjeta, širom Crne Gore, Srbije, BiH, Albanije,   Austrije, Belgije, Danske, Francuske, Grčke, Holandije,  Italije, Latvije, Luksemburga, Malte, Majdarske, Norveške, Portugalije, Poljske,  Švajcarske, Turske, Velike Britanije, i SAD, od kojih su najznačajniji „Silk Road“ seminari (Antalija 2008, Istanbul 2009 i Chanak Kale 2010.), COSPAS-SARSAT (Space System for the Search of Vessels in Distress-Search and Rescue Satellite-Aided Tracking) seminar (Aarhus(Danska), NATO Konferencija o upravljanju mrežno centričnim sposobnostima (Lisabon 2013); Upravljanje kziznim situacijama (Brisel 2012.); Upravljanje ATM planom i SESAR raspoređivanje (Brisel 2014.); Orijentacioni seminar Zajedničke evropske bezbjednosne i odbrambene politike-Odnosi EU-KINA  i Uspješno pregovaranje (Evropski kolež za bezbjednosne i odbrambene studije i Ženeva Univerzitet, Brisel-Ženeva 2015.); Učešće na međunarodnoj  vježbi istraga nesreća i nezgoda vazduhoplova „Broken Wing 22“/Cerrklje-Pokljuka/Slovenija, jun 2022. godine, Učešće na EUROCONTROL konferenciji Where to next for European aviation,  Učešće na Global Town Hall konferenciji „Sustaining Peace and Development in a Divided World“, novembar 2022. godine i sl.


Jezici:

Engleski, osmi stepen, Institut za strane jezike, Podgorica
Ruski, drugi vojni stepen, Vazduhoplovna vojna akademija, Zadar/Hrvatska

RADNO ISKUSTVO I FUNKCIJE:

godine započeo karijeru kao potporučnik pilot u protivoklopnoj helikopterskoj eskadrili, u Zagrebu
1988 - 1992 - Pomoćnik komandanta eskadrile za navigacviju - Zagreb/Banja Luka
1992 - 1994 - Komandir protivoklopnog helikopterskog odjeljenja - Podgorica
1994 - 1995 - Zamjenik komandanta mješovite helikopterske eskadrile - Podgorica
1996 - 1997 - General štabna škola - Beograd
1998 - 2000 - Komandno štabne dužnosti – Beograd/Užice/Podgorica
2001 - 2002 - Škola nacionalne odbrane - Beograd
2002 - 2004 - Generalštabne dužnosti - Beograd/Podgorica
2004 - 2006 - Izaslanik odbrane Srbije i Crne Gore - London/Velika Britanija
2006 – 2011 - Komandant  vazduhoplovne baze Vojske Crne Gore (ujedno Komandant Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore) - Podgorica/Crna Gora;
Maj - septembar 2010. - Direktor 31. Svjetskog padobranskog prvenstva – Nikšić/Crna Gora
Od maja 2011. - do jula 2015. godine -Vojni savjetnik u Misiji Crne Gore pri NATO, a od decembra   do jula 2015. godine, ujedno i v.d. Vojnog predstavnika Crne Gore u NATO i EU
Od novembra 2016. godine, Sudski vještak iz oblasti vazudšnog saobraćaja (od maja 2021. godine član Komisije za međunarodnu saradnju, Odbora za edukaciju, nauku, međunarodnu saradnju i izdavačku djelatnost, Udruženja sudskih vještaka Crne Gore)
Od maja 2016. godine, Istraživač Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova
Od septembra 2010 - Profesor Ekonomije vazduhoplovstva i Ekonomske diplomatije, na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis, UDG Podgorica/Crna Gora
Od jula 2021. godine, Član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Od septembra 2021. godine, Zamjenik rukovodioca Nacionalne komisije za istraživanje nesreća i nezgoda u saobraćaju i stalni istražilac za vazdušni saobraćaj

ČIN /ZVANJE:

Generalštabni pukovnik pilot, Instruktor letenja, Zlatni letački znak (najviše stručno priznanje koje se dodjeljuje vojnim pilotima)
Profesionalni pilot - CPL - Direktorat Civilne avijacije - Beograd/ Agencija za civilon vazduhoplovstvo - Podgorica

ČLANSTVO:

Član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (od. jula 2021. godine)
Stalni član i Zamjenik rukovodioca KINNS. (od septembra 2021. godine, od maja 2016. godine istraživač sa Liste eksperata za vazdušni saobraćaj  KINNS)
Član Grupe eksperata za istraživanje nesreća i nezgoda u civilnom vazdušnom saobraćaju Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva (European Civil Aviation
Conference - ECAC ACC)
Član (Alternate member) Vojnog ATM borda (MAB)  i Stalnog komiteta za civilno vojne inerfejse (CMISC) EUROCONTROL-a (od avgusta 2015. godine)
2011 - jul 2015.- Stalni predstavnik CG u NATO Vojnom Komitetu i Vojnom komitetu Evropske Unije
2011- jul 2015.- Stalni i nacionalni predstavnik CG u NATO komitetu za upravljanje vazdušnim prostorom (ATMC) i NATO Komitetu za vazdušnu i raketnu odbranu (AMDC);
2012 – jul 2015.- Stalni član Vojnog ATM Borda EUROCONTROL-a (MAB) i Stalnog komieta za civilno-vojne interfejse (CMISC-Civil Military Interface Standing Committee)
2011 - jul 2015.- Stalni predstavnik CG u NATO C3B ( NATO Communications, Command, Control Board)
2010 - 2013 – Član Nacionalnog odbora za bezbjednost vazdušnog saobraćaja Crne Gore,
Član MONALPA/IFALPA –Udruženja Linijskih pilota Crne Gore, ujedno Međuanrodnog udruženja linijskih pilota (The International Federation of Air Line Pilots' Associations)
2004 - RAF Club (Royal Air Force Club) - Klub kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Velike Britanije (počasni član)
2006 - Član Vazduhoplovnog saveza Crne Gore 
2004 - 2006 - Član Institut RUSI- (Royal United Service Institute), London /UK
2004 - Član London Press Club - London/UK, (Jednog od najznačajnijih udruženja književnika i novinara Velike Britanije)
1996 - Udruženje književnika Crne Gore
2004 - Udruženje književnika Srbije
Maj 2017- Počasni član Naman kuće kulture (Maison Naaman pour la Culture), za književnost (dobitnik nagrade Nadži Naman (Naji Naaman) za 2017. godinu – Bejrut/Liban

 

Vladislav Vlahović
Predmeti
Kontakt podaci