Predavači

Asistent
dr Milica Kovač

Milica Kovač – Orlandić rođena je 1983. godine u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i tri razreda gimnazije.  Maturirala je u Heath High School, Paducah, KY-USA. Doktorske akademske studije iz Radnopravne naučne oblasti završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom disertacije pod nazivom Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita, pred komisijom u sastavu: prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Predrag Jovanović i prof. dr Ljubinka Kovačević.  Master akademske studije završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Javnopravni modul – podmodul Radno i socijalno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, a za postignuti uspjeh tokom studija nagrađena je više puta.

 

Na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica zaposlena je od 2018. godine,  gdje predaje predmete Radno pravo, Upravno pravo i Evropsko radno pravo.   

 

Od 2014. godine nalazi se na listi arbitara/miritelja pri Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, zahvaljući čemu je prošla brojne obuke, te sama bila predavačica na obukama o vještinama mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova. 

Održala je gostujuća predavanja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Srbija i na Fakultetu za menadžment ljudskih resursa na Povislanski univerzitetu, Poljska. Izlagala je na brojnim seminarima, školama prava, okruglim stolovima, naučnim skupovima, domaćim i međunarodnim konferencijama. 

 

Od 2019.godine angažovana je kao istraživačica u NVO Sociološki centar Crne Gore – SOCEN.  Članica je Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost koja je na Univerzitetu Donja Gorica oformljena u okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Sekretarka je redakcije časopisa Studia Iuridica Montenegrina i urednica nekoliko drugih publikacija Fakulteta pravnih nauka.  Članica je Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pregovaračko poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pregovaračko poglavlje 25 - Nauka i istraživanje. Bila je članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora za pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost.  

 

Značajniji radovi:

 

 

 

dr Milica Kovač
Predmeti
Kontakt podaci