Predavači

Docent
Doc. dr Jelena Živković

Jelena Živković rođena je 7.1.1987. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Beogradu sa odličnim uspehom.

Na osnovu uspeha na gradskom takmičenju iz ruskog jezika u Beogradu 2006. godine, dobija stipendiju za studiranje u visokoobrazovnim ustanovama Ruske Federacije, od strane Asocijacije studenata sovjetskih i ruskih fakulteta iz Srbije i Crne Gore pri Međunarodnom koordinacionom savetu diplomaca obrazovnih ustanova „INCORVUZ-XXI“.

Upisuje petogodišnje studije psihologije (integrisane osnovne i master) na Moskovskom pedagoškom državnom univerzitetu, Fakultet za pedagogiju i psihologiju, Katedra za razvojnu psihologiju, specijalizacija – razvojna psihologija i psihologija uzrasta.

Tokom studija sprovodi nekoliko naučno-empirijskih istraživanja: „Osobine asocijativnog leksikona jezičke ličnosti starijih adolescenata u Srbiji“, „Osobine patriotskog vaspitanja adolescenata u Srbiji“, „Osobine etničkih stereotipa Srba i Bošnjaka“, koji su odbranjeni sa najvišim ocenama i objavljeni u Među-univerzitetskim zbornicima za istaknuta istraživanja mladih naučnika.

Uspešno je položila i sve studijske prakse: nastavno-edukativna, pedagoška, radna, naučno-istraživačka i kvalifikaciona. Posebno se ističe njeno zalaganje kao asistent školskog psihologa tokom studijske prakse u Državnoj obrazovnoj ustanovi za osnovno obrazovanje “Škola № 843” u Moskvi, koje je podrazumevalo sprovođenje kompleksne dijagnostike dece mlađeg školskog uzrasta uz pomoć različitih metoda (testovi, intervjui, kvalitatativne tehnike, projektivne metodike), interpretaciju rezultata, pisanje izveštaja, sprovođenje interaktivnih igara sa decom.

Državni ispit iz psihologije polaže sa najvišom ocenom. Završni kvalifikacioni rad „Osobine etničkog identiteta Srba i Bošnjaka“ takođe brani sa najvišom ocenom. Stiče kvalifikaciju psiholog, nastavnik psihologije. Dobija diplomu sa odličjem, priznatu kao diploma master akademskih studija drugog stepena visokog obrazovanja (300 ESPB), u okviru obrazovno-naučnog polja: društveno-humanističke nauke, naučna oblast: psihološke nauke.

 

Na osnovu odličnog uspeha i ukupnog angažovanja tokom studija u Moskvi, 2011. godine dobija stipendiju za doktorske studije u visokoobrazovnim ustanovama u Ruskoj Federaciji, od strane Asocijacije studenata sovjetskih i ruskih fakulteta iz Srbije pri Međunarodnom koordinacionom savetu diplomaca obrazovnih ustanova „INCORVUZ-XXI“.

Opredeljuje se za užu naučnu oblast socijalna psihologija na Katedri za socijalnu pedagogiju i psihologiju Fakulteta za pedagogiju i psihologiju Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta u Rusiji.

Državne ispite polaže sa najvišim ocenama. U septembru 2018. godine, uspešno brani tezu „Socijalno-psihološke osobine međuetničkih stavova u Srbiji“ sa maksimalnim brojem glasova od strane disertacionog veća (za – 17, protiv – nema). Stiče naučni naziv doktora psiholoških nauka i diplomu doktorskih akademskih studija trećeg stepena visokog obrazovanja (180 ESPB), u okviru obrazovno-naučnog polja: društveno-humanističke nauke, naučna oblast: psihološke nauke.

Tokom doktorskih studija ističe se i njen volonterski rad sa stranim studenatima koji su imali poteškoća u socijalno-psihološkoj adaptaciji na novu kulturnu i obrazovnu sredinu. Uspešno primenjuje stečena znanja iz različitih oblasti psihologije i pedagogije, koristi praktične metode i tehnike usmerene na razvoj kulturnih kompetencija i navika kros-kulturalne komunikacije kod stranih studentata, kao i sopstveno iskustvo studiranja u stranoj zemlji.

 

Na osnovu naučnih zalaganja i odličnog uspeha tokom doktorskih studija, dobija stipendiju za međunarodnu razmenu studenata u okviru Erasmus plus programa, od strane svog matičnog Moskovskog pedagoškog državnog univerziteta, u kome se ova razmena ocenjuje kao „međunarodno stažiranje“. Opredeljuje se za studijski boravak na Fakultetu za biznis i informacioni menadžment Univerzitetskog koledža Gent (Hogeschool Gent) u Belgiji. Poseduje sertifikat o položenim ispitima drugog semestra 2012/2013 godine: kros-kulturna komunikacija, studije belgijske kulture, međunarodni marketing, strategijski menadžment, strani jezici. Tokom studijskog programa sprovela je nekoliko individualnih i grupnih projekata, vezanih za socijalno-psihološka pitanja i kulturu. Takođe poseduje sertifikat o položenom intenzivnom kursu holandskog jezika.

 

Prvo radno iskustvo stiče kao asistent u nastavi u okviru obavezne prakse na doktorskim studijama, koju je sprovela na Moskovskom socijalno-pedagoškom institutu u Moskvi, u periodu od 2014 do 2016. godine. Bila je angažovana na predmetima: opšta psihologija, socijalna psihologija, etnopsihologija, psihogenetika, psihologija roda, osnove interakcije na treninzima, tehnike interakcije u igri, psihologija devijantnog ponašanja omladine, socijalno-pedagoška viktimologija, organizaciona psihologija, poslovna komunikacija, psihologija socijalnog rada, istorija i teorija religije. Bila je i mentor studentima za pisanje godišnjih radova iz različitih oblasti psihologije, pre svega razvojne i socijalne psihologije. Učestvovala je u organizaciji Naučno-praktične konferencije “Naš doprinos razvoju ruskog psihološko-pedagoškog obrazovanja: na 70-godišnjicu pobede u Velikom otadžbinskom ratu“ 2015. godine, kao ekspert na sekciji “Ličnost u kontekstu pedagoške antropologije“. Poseduje zahvalnicu za aktivno učešće na konferenciji.

 

Osim univerzitetskih angažovanja, učestvovala je u Međunarodnom istraživačkom projekatu posvećenom temama koje slave razvoj globalne zajednice. Istraživanje je sprovedeno u 25 zemalja. Rukovodilac projekta je bio prof. dr Džozef de Rivera iz Odeljenja za psihologiju Univerziteta Klark u SAD. Po pozivu eminentnog profesora, prevodi i adaptira upitnik na ruski jezik i sprovodi istraživanje u Rusiji. O rezultatima i učesnicima u projektu pogledati publikaciju: de Rivera, J. (2018). Themes for the celebration of global community. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(2), 216-224.

 

Od oktobra 2019. godine, prvo kao asistent, a zatim i kao docent za užu naučnu oblast psihologija, radi na Visokoj školi socijalnog rada u Beogradu. Angažovana je na predmetima socijalna psihologija i psihologija individualnih razlika. Aktivno je učestvovala u organizaciji Međunarodnog naučnog skupa Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS 19 “Između tradicije i tranzicije”, kao sekretar organizacionog odbora i kao izlagač (28-29. novembar 2019). Angažovana je i kao sekretar izdavačke delatnosti Visoke škole socijalnog rada.

 

Aktivno razvija međunarodnu saradnju. U martu 2019. godine, kao pozvani gost održala je predavanje na temu “Međuetnički stavovi u polikulturnom prostoru (na primeru Srbije)“, na naučnom seminaru “Kultura ima značaj”, organizovanom od strane Međunarodne naučno-obrazovne laboratorije za sociokulturna istraživanja, Nacionalnog istraživačkog univerziteta “Visoka škola ekonomije” u Moskvi. Cilj seminara je aktivizacija diskusije u sferi kros-kulturalnih istraživanja, sa akcentom na aktuelna pitanja socijalne i kros-kulturalne psihologije, migracija i akulturacije, socijalno-psihološkog kapitala, sociokulturnih faktora ekonomskog razvoja, kreativnosti i inovacija.

Ove godine, po pozivu eminentnog prof. emeritusa Dž. Berija iz Odeljenja za psihologiju Univerziteta Kvins, Kingston, Ontario, Kanada, trebalo je da prezentuje rad “Međuetnički stavovi u multikulturalnom kontekstu Srbije” na Simpozijumu pod nazivom “Interkulturalni odnosi u post-komunističkim društvima”, u okviru 32. Međunarodnog kongresa psihologa u Pragu, Češka Republika, ali je on odložen za iduću godinu.

 

Još od početka doktorskih studija pa do danas, aktivno učestvuje na međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama, objavljuje naučne radove u časopisima i tematskim zbornicima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Ima objavljenu koautorsku knjigu Strategijski i operativni menadžment. Trenutno priprema još jednu, pod nazivom Liderstvo – put ka inteligentnim organizacijama. Spisak publikacija se prilaže.

 

Osim naučnih interesovanja, od 2008. godine aktivno se bavi prevodilačkom delatnošću: pismeni, konsekutivni i simultani prevod. Osim maternjeg, govori još 4 jezika: ruski, engleski, španski i turski, i izučava portugalski i holandski.

 

Spisak naučnih publikacija

Poglavlja u tematskim zbornicima:

 1. Stepanović, S., & Živković, J. (2020) Parents' role in child's early speach and langauge development. International thematic collection of papres Actualities (developments) in speach and language pathology, occupational therapy and social work „Between tradition and transition“. College of social work, Belgrade (in print).
 2. Petrović, N., & Živković, J. (2019) Izazovi socijalne psihologije u epohi globalizacije [Вызовы социальной психологии в эпоху глобализации].U: A.L. Žuravljev, A.V. Jurevič (Ur.), Nove tendencije i perspektive psihološke nauke [Новые тенденции и перспективы психологической науки]. Serija: Metodologija, teorija i istorija psihologije [Серия: Методология, история и теория психологии]. (378-397) Moskva: Institut za psihologiju Ruske akademije nauka [Институт психологии РАН]. ISBN: 978-5-9270-0393-8 (na ruskom jeziku)
 3. Živković, J. (2017) Давайте дружить: Teorija međugrupne interakcije V.S. Agejeva. U: N. Petrović (Ur.) Politička psihologija u savremenom svetu. Institut za psihologiju, Beograd, 77– 89. ISBN 978-86-6427-049-6

Radovi u naučnim časopisima:

 1. Stepanović, S., Živković, J. (2020) Working with pupils with hearing impairments in an inclusive education: characteristics and competences. The Journal of Bosnian Education, Law and Culture - Human Research in Rehabilitation. (in print)
 2. Živković, J. (2018) Empirijsko istraživanje socijalno-psiholoških osobina međuetničkih stavova u Srbiji [Эмпирическое исследование социально-психологических особенностей межэтнических установок в Сербии]. Internet-časopis „Svet nauke. Pedagogija i psihologija“ [Интернет-журнал “Мир науки. Педагогика и психология”], (6)1. ISSN 2658-6282 (dostupno na ruskom jeziku: https://mir-com/PDF/18PSMN118.pdf )
 3. Živković, J. (2014) Osobine etnoreligioznog identiteta kao faktor razvoja etničke distance u Srbiji [Особенности этнорелигиозной идентичности как фактор развития этнической дистанции в Сербии]. Evropski časopis socijalnih nauka [Европейский журнал социальных наук], 1(4), 322-330. ISSN: 2079-5513 (na ruskom jeziku)
 4. Živković, J. (2014) Psihološke osobine međuetničkih odnosa u Srbiji [Психологические особенности межэтнических отношений в Сербии]. Socijalna psihologija i društvo [Социальная психология и общество], 5(3), 104-116. (dostupno na ruskom jeziku: http://psyjournals.ru/files/70699/spio_3_2014_zhivkovich.pdf)
 5. Živković, J. (2012) Etnička distanca u Srbiji [Этническая дистанция в Сербии]. Nastavnik XXI vek [Преподаватель XXI век], 2(4), 382-388. ISSN 2073-9613 (dostupno na ruskom jeziku: https://drive.google.com/file/d/0Bww8v66PaPfWM2pOUFhmY3JHOHM/view)

Saopštenja sa konferencija, štampana u celini/izvodu:

 1. Živković, A., Živković, J., & Tmušić, R. (2019) Teacher’s leadership skills conducting to an effective language learning. Proceedings of IX International conference „Economics and Management – Based on New Technologies” (EMONT-2019); Vrnjačka Banja, Serbia; 23-26th June 2019. Vrnjačka banja: SaTCIP Publisher Ltd., 2019, pp. 262-266. ISBN 978-86-6075-067-1.
 2. Živković, J. (2019) The strategies of interethnic interaction in Serbia. Proceedings of the XXV scientific conference Empirical studies in psychology, March 29th-31st 2019; Faculty of philosophy, University of Belgrade, pp. 136-138. ISBN 978-86-6427-130-1 (dostupno na: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/10/proceedings_EIP_2019.pdf)
 3. Živković, J. (2019) Ethnic distance as a type of ethnic attitudes in Serbia. Book of abstracts of the XXV Scientific conference Empirical studies in psychology; March 29th-31st 2019; Faculty of philosophy, University of Belgrade, p. 116. ISBN 978-86-6427-091-5 (dostupno na: http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/KNJIGA-REZIMEA-2019-fin.pdf)
 4. Živković, J., & Živković, S. (2018) Leadership as a social-psychological phenomenon: the problem of leadership and management in Russian psychology. Conference Proceedings of 4th International Scientific-Business Conference – Leadership and Management: Integrated Policies of Research and Innovations – LIMEN 2018, December 13th 2018, Belgrade, pp. 327-332. ISBN 978-86-80194-15-8 (dostupno na: http://mediacontent.limen-conference.com/2019/03/400204382-limen-2018-zbornk-final.pdf)
 5. Živković, J. (2012) Problem multikulturalizma u Srbiji [Проблема мультикультурализмa в Сербии]. U: A.S. Obuhov (Ur.) Zbornik radova VII Među-univerzitetske konferencije mladih naučnika po rezultatima istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, sociokulturne antropologije [Сборник докладов VII Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований из области педагогики, психологии, социокультурной антропологии]. (56–58). Moskva: ООDTP “Istraživač” [ОООДТР „Исследователь“]. ISBN 978-5-91905-018-6
 6. Živković, J., Cendžav T. (2008) Osobine asocijativnog rečnika jezičke ličnosti mladih Rusije i Srbije [Особенности ассоциативного лексикона языковой личности старших подростков в Сербии]. U: A.S. Obuhov (Ur.) Zbornik radova III Među-univerzitetske konferencije mladih naučnika po rezultatima istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, sociokulturne antropologije [Сборник докладов III Межвузовской конференции молодых ученых по результатам исследований из области педагогики, психологии, социокультурной антропологии]. (66–70) Moskva: Izdavačko odeljenje Centra za razvoj istraživačke delatnosti studenata“REDU” [Издательский отдел Центра развития исследовательской деятельности учащихся “REDU“]. ISBN 5-98849-027-1

Nastavna sredstva:

 1. Strategijski i operativni menadžment / Slobodan Živkovic, Ana Živković, Jelena Živković. Vrnjačka Banja: SaTCIP, 2015. 288 s. ISBN 987-86-6075-053-4
 2. Liderstvo – put ka inteligentnim organizacijama / Slobodan Živković, Jelena Živković (u pripremi).

 

Učešće na naučnim konferencijama

 1. Stepanović, S., & Živković, J. (2019) Uloga roditelja kod ranog govora deteta i njegovog jezičkog razvoja. Međunarodni naučni skup Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji isocijalnom radu – ALOS 19 “Između tradicije i tranzicije”, 28-29. novembar 2019, Visoka škola socijalnog rada i Komora socijalne zaštite, Beograd.
 2. Živković A., Živković J., & Tmušić R. (2019) Teacher’s leadership skills conducting to an effective language learning.IX International conference «Economics and Management – Based on New Technologies» EMONT-2019, June 23-26th SaTCIP, Vrnjačka banja.
 3. Živković J. (2019) The strategies of interethnic interaction in Serbia. XXV scientific conference Empirical studies in psychology, March 29-31th 2019, Faculty of philosophy, University of Belgrade.
 4. Živković J. (2019) Ethnic distance as a type of ethnic attitudes in Serbia. XXV scientific conference Empirical studies in psychology, March 29-31th2019, Faculty of philosophy, University of Belgrade.
 5. Živković J., & Živković S. (2018) Leadership as a social-psychological phenomenon: the problem of leadership and management in Russian psychology. 4th International Scientific-Business Conference – Leadership and Management: Integrated Policies of Research and Innovations – LIMEN 2018, December 13th 2018, Belgrade.
 6. Živković J., & Kerimova I.A. (2016) Ethnic attitudes of Montenegrin migrants in Serbia. IV Annual International CCCS Conference „Dislocations and Cultural Conflicts: Migrations, Diaspora, Terrorism, Borders“ (MDTB), September 1-3th 2016, The Centre for Culture and Cultural Studies, Skopјe, Macedonia.
 7. Živković J. (2016) Međuetnički stavovi u Srbiji: aktuelnost, problemi i metodologija istraživanja. V Sveruska naučno-praktična konferencija sa međunarodnim učešćem “Politika mladih u savremenoj Rusiji: pitanja teorije i prakse”, 13. mај 2016. Fakultet za pedagogiju i psihologiju, Moskovski državni pedagoški univerzitet. Nagrada za najbolji rad u sekciji.
 8. Živković J. (2015) Socijalno-psihološke osobine međuetničkih stavova u Srbiji: od teorijskih osnova do metodologije empirijskog istraživanja. X Među-univerzitetska konferencija mladih naučnika po rezultatima istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, sociokulturne antropologije, 22. april 2015. Fakultet za pedagogiju i psihologiju, Moskovski državni pedagoški univerzitet. Nagrada za najbolji rad u sekciji.
 9. Živković Ј. (2014) Osobine etnoreligioznog identiteta kao faktor razvoja etničke distance u Srbiji. Međunarodna naučna konferencija “Humanističke nauke i današnjica”, 29. april 2014. Međunarodni institut za istraživanja.
 10. Živković Ј. (2012) Problem etničkog identiteta i međuetničkih odnosa u multikulturalnoj Srbiji. VII Među-univerzitetska konferencija mladih naučnika po rezultatima istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, sociokulturne antropologije, 24. april 2012. Fakultet za pedagogiju i psihologiju, Moskovski državni pedagoški univerzitet
 11. Živković J. (2012) Ethnic identity of the Serbs and Bosniaks. II International conference “Economics and Management – Based on New Technologies” EMONT-2012, June 14.-17th SaTCIP, Vrnjačka banja.
 12. Živković Ј., & Cendžav T. (2008) Osobine asocijativnog rečnika jezičke ličnosti starijih adolescenata Rusije i Srbije. III Među-univerzitetska konferencija mladih naučnika po rezultatima istraživanja iz oblasti pedagogije, psihologije, sociokulturne antropologije, 22. аpril 2008. Fakultet za pedagogiju i psihologiju, Moskovski državni pedagoški univerzitet. Nagrada za najbolji rad u sekciji.

 

dr Jelena Živković
Predmeti
Kontakt podaci