Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Ilija Vujačić

Rođen je 20. jula 1953. u Tivtu. Gimnaziju je pohađao u Kotoru i Herceg-Novom. Studirao je uporedo političke nauke (1974-1978) i filozofiju (1975-1978) na Beogradskom univerzitetu. Magistrirao je i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Na istom fakultetu je radio u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora (1981-2018). U dva mandata je obavljao funkciju prodekana za nastavu (2000-2002 i 2004-2006) i dekana (2009-2015). Radio je kao gostujući profesor na predmetu Političke teorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici (2007-2013) i na predmetima Istorija civilizacijaIstorija političkih ideja  i Savremena politička teorija  na Fakultetu Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica (2009-2018). Osam godina (2005-2013) je bio urednik 26 edicija i biblioteka u izdavačkom preduzeću „Službeni glasnik“ u Beogradu, gdje je objavio preko 450 naslova. U tom periodu je „Službeni glasnik“ dva puta bio Izdavač godine Beogradskog sajma knjiga (2006 i 2007). Bio je član Predsjedništva Udruženja za političke nauke Srbije (2007-2018) i Predsjednik Udruženja (1996-2000), Generalni sekretar Udruženja za političke nauke SRJ (1992-1996) i član Predsjedništva Udruženja za ustavno pravo Srbije (1996-1998). Bio je jedan od osnivača i predsjednik Programskog savjeta Centra za liberalno-demokratske studije u Beogradu (1999-2020) i jedan od osnivača i potpredsjednik beogradskog Centra za slobodno tržište (2001-2019). Bio je član redakcije mjesečnika političkih analiza Prizma (2001-2004) u Beogradu, časopisa Beogradskog univerziteta Gledišta (1984-1989) i časopisa Univerziteta Donja Gorica Humanističke studije (2013- ), kao i član savjeta više časopisa: slovačkog časopisa Politické vedy (2014-2018), časopisa Kultura polisa iz Novog Sada (2010-2015) i Sociološkog pregleda iz Beograda (1987-1990).

Od 2018. godine radi kao redovni profesor i dekan Fakulteta Humanističke studije Univerziteta Donja Gorica, predstavnik je Crne Gore u Generalnoj skupštini European Social Survay (ESS-ERIC) i član Savjeta Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost „Petar II Petrović Njegoš“ Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Vanredni je član Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

 Usavršavao se u Italiji (1983; 1995), Njemačkoj (1985; 1990), Velikoj Britaniji (2003; 2004) i SAD-u (2005). Govori i piše engleski, a služi se njemačkim, italijanskim i francuskim jezikom. Njegove oblasti interesovanja su: politička teorija, istorija civilizacija, istorija i teorija liberalizma, teorija federalizma, tranzitologija i procesi demokratizacije. U posljednjih dvadeset godina intezivno se bavio problemima društvene i političke integracije, politike identiteta i politike priznanja, multikulturalizma i grupnih i manjinskih prava.

Radio je na različitim istraživačkim projektima u zemlji i inostranstvu u oblasti političke teorije, političkih institucija, visokog obrazovanja, civilnog društva i konstitucionalizma, učestvovao na više desetina naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu i rukovodio kao direktor Međunarodnom ljetnjom školom Modernizing Local Community u organizaciji Palgo centra iz Beograda (Palić, 2000). Zajedno sa prof. dr Aleksandrom Jovanović sa Pravnog fakulteta u Beogradu bio je rukovodilac i predavač interdisciplinarnog kursa Freedom and Development (2001 i 2002. godine) za studente ekonomije, prava i političkih nauka iz Srbije i Crne Gore, a u okviru International Freedom Project-a sponzorisanog od strane John Templeton Foundation iz Vašingtona.

Objavljeni radovi:

6 autorskih knjiga I dvije u koautorstvu, 7 prevoda, 54 naučna članka, 35 kraćih analitičkih (stručnih) članaka i 19 recenzija, osvrta i prikaza

Autorske knjige:

 • Država između građanskog i nacionalnog: prilozi promišljanju crnogorskog društva i države, UDG, Podgorica, 2021 (496 strana, ISBN 978-9940-701-05-5)
 • Federalistička ideja: počeci evropske federalističke tradicije, (dopunjeno i izmijenjeno izdanje knjige Federalistička alternativa), Politička kultura, Zagreb, 2014 (206 strana, ISBN: 978-953-258-088-4) (monografska studija)
 • Saznanje i politika, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Disput, Zagreb, 2014 (350 strana, ISBN: 978-953-260-218-0) (tematska studija o odnosu epistemologije i političke teorije u istoriji političke misli)
 • Hronika odložene tranzicije (političke analize), Stilos, Novi Sad, 2005 (478 strana, ISBN: 86-7473-191-0) (zbirka analitičkih tekstova o javnim politikama)
 • Politička teorija: studije, portreti, rasprave, Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa, Beograd, 2002 (410 strana, ISBN: 86-7558-115-7) (udžbenik)
 • Federalizam kao alternativa (Njemačke teorije federalizam 17. vijeka), Institut za političke studije, Beograd, 1993 (217 strana, ISBN: 86-7419-013-8) (monografija)

Koautor:

 • Teoretičari liberalizma, Službeni glasnik, Beograd, 2007, ISBN: 978-86-7549-634-2 (zajedno sa D. Lakićevićem i B. Stojanovićem), II izdanje 2008 (zbornik tekstova)
 • Pojmovnik liberalne demokratije, Službeni glasnik, Beograd, 2008, ISBN: 978-86-7549-856-8 (zajedno sa B. Mijatovićem  i  Marinkovićem) (leksikon pojmova)

Naučni članci:   

 • „Politički mit u Gorskom vijencu," Humanističke studije, br. 7/2019 (https://hs.udg.edu.me/download)
 • „Multiculturalism as Central Feature of Montenegrin History and Modernity,“ in: MASA-EMAN Symposium: Culture, Technology and Humanism, CANU, Podgorica, vol. 150, 2019 (https://canupub.me/knjiga/masa-eman-symposium-culture-technology-and-humanism/)
 • „Intelektualna biografija i naučni doprinos akademika Vojislava Stanovčića,“ u: Vojislav Stanovčić: Život posvećen idejama, (zbornik radova, ur. Ilija Vujačić i Dušan Marković), FPN i UPNS, Beograd, 2019
 • „Ustavni patriotizam kao strategija političke integracije za multikulturna društva“, Glasnik Odjeljenja društvenih nauka, CANU, knj. 24, Podgorica, 2019 (https://canupub.me/knjiga/glasnik-odjeljenja-društvenih-nauka-24-2019)
 • „Društvena integracija i etno-kulturna različitost,“ Globalizam naspram nacionalizma, CANU, Podgorica, knj. 146, 2018 (https://canupub.me/knjiga/globalizam-naspram-nacionalizma/)
 • „Antifašizam je u temeljima savremene crnogorske državnosti,“ u: Što je antifašizam u Crnoj Gori danas, Skupština Crne Gore, 2018
 • „Kontekstualnost ustavnog patriotizma – crnogorska perspektiva,“ Humanističke Studije, 3/2017 (https://hs.udg.edu.me/download)
 • „Političke ideje u Gorskom vijencu,“ u: Besjede o Njegošu, Radomir V. Ivanovic (ur.), CANU, Podgorica, knj. 1, 2017 (https://canupub.me/knjiga/besjede-o-njegosu/)
 • „Građanski humanizam Adama Fergusona,“ Humanističke studije, 2/2016 (https://hs.udg.edu.me/download)
 • „Demokratska tranzicija Srbije u regionalnom kontekstu 2000 – 2015,“ u: Demokratska tranzicija Srbije. Prvih 25 godina, Pravni fakultet, Beograd, 2016
 • „Politika identiteta i političke institucije,“ u: O identitetu, CANU, Podgorica, knj. 46, 2015 (https://canu.pub.me/knjiga/o-identitetu)
 • „Identitet i politika,“ u: Ustavi u vremenu krize: postjugoslovenska perspektiva, Milan Podunavac i Biljana Đorđević (ur.), FPN i UPS, Beograd, 2014 (https://www.fpn.bg.ac.rs/5566?lang=lat)
 • „ Overview of Higher Education and Research Systems in the Western Balkans, Country reports: Macedonia and Serbia“ (zajedno sa S. Đorđević, M. Kovačević, I. Šunderić), u okviru projekta European Integration in Higher Education and Research in the Western Balkans, Beograd, 2013 (on line: www.herdata.org)
 • „Odnos parlamenta i samostalnih kontrolnih tela,“ u: Iskušenja parlamentarizma, Friedrich Ebert Stiftung i Centar za demokratiju FPN, Beograd, 2013
 • „Politička nauka u traganju za sopstvenim identitetom,“ u: Politika: nauka i profesija, M. Podunavac, Ž. Paunović (ur.), Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2013 (http://www.fpn.bg.ac.rs/2013/05/29/sabor-politikologa-politika-nauka-i-profesija/)
 • „Dealing with Uncertainities: Poper's Conception of Social Engeneering and its Inconsistences“, in: Proceedings of International Conference Humanities and Contemporary World, MASA, Podgorica, vol. 116, 2012
 • „Sloboda i liberalizam u političkoj teoriji Džona Plamenca,“ Politička misao Džona Plamenca, CANU, Podgorica, knj. 40, 2012 (https://canupub.me/knjiga/politicka-misao-dzona-plamenca/)
 • „Deset godina nove manjinske politike u Srbiji,“ Politička misao, Zagreb, Vol. 49. No. 2/2012 (https://hrcaksrce.hr/broj/6839)
 • „Od 'traganja za vrlinom' do 'traganja za srećom': Bernard Mandeville i rađanje liberalizma,“ Politička misao, Zagreb, Vol. 49, No 4/2012 (https://hrcak.srce.hr/broj/7949)
 • „Uvodnik: Protivrečja političkog identiteta“, Godišnjak FPN, godina VI, br. 8, 2012 (http://www.fpn.bg.ac.rs/2010/05/27/godisnjak-2007/)
 • „Forms of citizenship and multiculturalism“, in: Milan Podunavac (ed.), State and Democracy, Službeni glasnik i FPN, Beograd, 2011
 • „Rehabilitacija praktičke filozofije u delu akademika Ljubomira Tadića“, u: Godišnjak FPN, br. 2/2011
 • "Value Pluralism and Multiculturalism," in: Values and 21st Century, (Proceesings of the International Conference), ed. Momir Djurovic, MASA, Podgorica, vol. 101, 2010
 • „Politika identiteta, multikulturalizam i manjinska prava,“ u: Međunarodne studije, Zagreb, godina10., br. 3-4/2010
 • „Princip supsidijernosti i status Beograda“, u: Slaviša Orlović, Vukašin Pavlović (prir.), Beograd demokratska metropola, FPN, Beograd, 2009
 • „Država, demokratija i supsidijernost“, u: Zoran Stojiljković, Savremena država, Konrad Adenauer Stiftung, FPN, Beograd, 2008 (https://eee3.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2009/11/savremena-drzava-vukasin-pavlovic/)
 • „Oblici građanstva i multikulturalizam“, u: Vojislav Stanovčić (ur.), Položaj nacionjalnih manjina u Srbiji, SANU, Beograd, 2007
 • „Liberalizam i političke stranke u Srbiji, u: Zoran Lutovac (ur.), Ideologija i političke stranke u Srbiji, Friedrich Ebert Stiftung, FPN i IDN, Beograd, 2007
 • „Liberalni revizionizam Džona Stjuarta Mila“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, FPN, Beograd, 2007
 • "Multikulturalizam i političke institucije", u: Političke institucije i demokratija, ur. V. Pavlović, FPN, Beograd, 2006
 • „Uloga medija, političkih stranaka i udruženja građana u izgradnji građanskog, odnosno, civilnog društva,“ Etika javne reči u medijima i politici, Zoran Vacić (ur.) CLDS, Beograd, 2004
 • "Izgradnja demokratskih institucija", u: Postkomunizam i demokratske promene, prir. V. Vasović i V. Pavlović, Jugoslovensko udruženje za političke nauke i Fakultet političkih nauka, Beograd, 2002 (http://www.fpn.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2011/11/Postkomunizam-i-demokratske-promene.pdf)
 • "Vraća li se ekstremna desnica na političku pozornicu Balkana. Radikalna i ekstremna desnica na Balkanu (1991-2002)", čas. Zid (Podgorica), br. 32 za 2002. g.
 • „Subsidijernost i modernizacija lokalne zajednice,“ u: Lokalna demokratija: stanje i perspektive, Mijat Damjanović (ur.), Magna Agenda, Beograd, 2002
 • „Institucije i institucionalna promjena u društvima u tranziciji,“ u: Tranzicija i institucije, Veselin Vukotić (ur.), IDN – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2002
 • "The Challenges of Ethnic Federalism: Experiences and Lessons of the Former Yugoslavia", in: Federalism and Decentralization: Perspectives for the Transformation Processs in Eastern and Central Europe, Jürgen Rose and Johannes Ch. Traut, LIT Verlag, Münster - Hamburg - Berlin - London, 2001 (ISBN 3-8258-5156-7); Palgrave Macmillan, NY, 2002 (ISBN-13:978-0312295899)(http://www.federalist-debate.org/index.php/component/k2/item/619-federalism-and-decentralization) (na ruskom objavila Naučnaja knjiga, Moskva, 2001, ISBN 5-7671-0011-X)
 • Fašizam, Radio Free Europe, 4 januara, 2000.
 • "Problemi prirode, tempa i brzine tranzicije", Ekonomska misao, br 3-4, 1999
 • "Hjumova nauka o politici", Zbornik Matice srpske, Novi Sad, 106-107/1999
 • 'Common Good', Rule of Law and Neutral State", in: Civil Society in the Countries in Transition-Comparative Analysis and Practice,(eds. Milan Podunavac, Nađa Skenderović-Ćuk, Open University, Subotica, 1999
 • "Individualizam i subjektivizam moderniteta", u: Duh vedrine - Kultura protesta (ur. Čedomitr Čupić), FPN, Beograd, 1998
 • „Uloga države u Smitovoj koncepciji 'prirodne slobode',“ Ekonomska misao, br. 1-2/1997
 • „Poper i postkomunizam,“ u: Otvoreno društvo: mogućnosti i perspektive, (knjiga apstrakata), Dom omladine Budo Tomović, Podgorica, 1997
 • „Politička filozofija G. V. Lajnica“, čas. Iskustva (Beograd), br. 1-4/1997
 • „Law and Politics in the Models of Political Thought and Action“, in: Democracy to come, Mijat Damjanović, Stevan Vračar, Ljubomir Madžar (eds.) TIMIT and Faculty of Political Sciences, Belgrade, 1997
 • „Hajekovo shvatanje vladavine prava“, Uspostavljanje moderne demokratske pravne države u Srbiji, Miodrag Jovičić (ur.), SANU, Beograd, 1997
 • „Das Konfliktregelungspotential des Föderalismus in Hinblick auf die Situation in Süd-Ost-Europa“ in: Föderale Perspektiven für Europa (Hrsg. von prof. Karl Hahn und Martina Husemann-Lüking), LIT Verlag, Münster-Hamburg-Wien-London, 1996 (ISBN 3-89473-725-5); preštampano u: Arhiv za pravne i društvene nauke, br.3/1994
 • „Volcerova teorija o područjima pravde“, O pravdi i pravičnosti, Miloš Knežević (ur.), Beograd, 1995
 • „Od totalitarizmot do predpolitička sostojba,“ u: Civilno opštestvo vo postkomunizmot (temat), Makedonsko radio - Treta programa, 45-46/1991
 • „Soznajno-teoretski pretpostavki za političkiot pluralizmam“, u: Treta programa na Radio Skopje, br. 38-39/1989
 • „Pravnata država i socijalizmot“, u: Treta programa na Radio Skopje, br. 38-39/1989
 • „Politički pluralizam i radikalno-socijalistička utopija,“: Izazovi pluralizma, NIP „Komunist“, Zagreb, 1989
 • „Pojam građanina i savremeno društvo,“ u: Ličnost i politička vlast, CMU, Beograd, 1989
 • „Politička socijalizacija i društvena kriza,“ u: Omladina i društvene krize, CMU, Sociološko društvo Srbije, Centar za idejni rad SSO Beograda, Beograd, 1983

Prevodi sa engleskog:   

 • Stručna redakcija prevoda politikoloških odrednica u: Enciklopedija društvenih nauka, (prir. Adam Kuper i Džesika Kuper), tom I i II, Službeni glasnik, Beograd, 2009
 • David Boaz, Libertarijanizam, CLDS, Beograd, 2003 (stručna redakcija prevoda)
 • Hana Arent, „O nasilju;“ Dejvid I. Kercer, „Moć obreda;“ Dejvid I. Kercer,“ Obredi moći«,“ sve u: Uvod u političku antropologiju, Čedomir Čupić (ur.), Čigoja štampa, Beograd, 2002 (zajedno sa Jasnom Vujačić)
 • Frensis H. Hinsli, Suverenost, Filip Višnjić, Beograd, 2000
 • Majkl Volzer, Područja pravde, Filip Višnjić, Beograd, 2000
 • Friedrich A. von Hayek, Poredak slobode, Global Book, Novi Sad, 1998
 • Friedrich A. von Hayek, 'Liberalizam', Nova srpska politička misao, 1-2/1997 i 3-4/1997
 • Robert Nozik, "Država", Dometi, Rijeka, br. 1-2, 1989

Stručni radovi, kraći članci i rasprave, pogovori i predgovori:

 • „Građanska država, etnokulturna pravda i interkulturalizam,“ Vijesti, 4. maj. 2021, str. 17
 • „Fakultet u tranziciji: 1990 – 2000 i dalje,“ u: Fakultet političkih nauka 1968-2018, Milan Jovanović (ur.) FPN, Beograd,
 • „Koreni savremenog srpskog populizma,“ u: Zloupotreba naroda – priroda populizma u Srbiji,“ Libertarijanski klub Libek, Beograd, 2017
 • „Kult ličnosti i priprosta vlast,“ (u okviru temata „Ljudi, sećanja“), dnevni list Danas, 22-23. oktobar, 2016, str. vii-ix
 • „Epilog,“ (pogovor) u: Svetomir Škarik, Gjorgii Ivanov, Politički teorii – Srednji vek, Kultura, Skopje, 2012
 • „Epilog,“ (pogovor) u: Svetomir Škarik i Gjorgi Ivanov, Politički teorii – Antika, Kultura, Skopje, 2010
 • "Politička filozofija radikalnog individualizma Dejvida Boaza", (predgovor) u: David Boaz, Libertarijanizam, CLDS, Beograd, 2003

Uređivanje zbornika i časopisa:

 • Vojislav Stanovčić: Život posvećen idejama, zbornik radova, ur. Ilija Vujačić i Dušan Marković, FPN, UPNS, Beograd, 2019
 • Humanističke studije, (temat O humanizmu), br 2/2016
 • Urušavanje ili slom demokratije, Zbornik sa istoimene međunarodne konferencije, ur. Ilija Vujačić i Bojan Vranić, Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2016
 • Nova Evropa i njena periferija, Zbornik radova sa međunarodne konferencije, ur. Ilija Vujačić i Nikola Beljinac, Udruženje za političke nauke Srbije i FPN, Beograd, 2015
 • Glavni i odgovorni urednik Godišnjaka Fakulteta političkih nauka (2007-2015)
 • Ljubomir Tadić - mislilac slobode, prir. Jagoš Đuretić i Ilija Vujačić, Albatros plus i Službeni glasnik, Beograd, 2012
 • Konsolidacija demokratije 20 godina nakon pada Berlinskog zida, (zbornik radova), prir. Ilija Vujačić, Čedomir Čupić i Bojan Vranić, FPN i KAS, Beograd, 2009

Recenzije, osvrti i prikazi:

 • „Nasilje i nacionalizam: kako su doista povezani« (osvrt na knjigu Max Bergholz, Nasilje kao generativna sila. Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici,“ buybook, Sarajevo-Zagreb, 2018) u: Humanističke studije, br. 5/2019
 • „Istorijska utemeljenost crnogorskog identiteta i državnosti,“ (osvrt na knjigu: Đorđe Borozan, Crnogorske dinastije: Vojisavljevići, Balšići, Crnojevići, CID, Podgorica, 2017) u: Humanističke studije, br. 3/2017
 • „Istorija i teorija republikanizma kao stožer teorije političkog poretka Milana Podunavca“, čas. Politikon (Novi Sad), br. 14/2016
 • prikaz: „Vojislav Stanovčić, Politička teorija I,“ Službeni glasnik, Beograd, 2006, Arhiv za pravne i društvene nauke, 3-4/2008
 • prikaz: Vojislav Stanovčić, Politička teorija I, »Službeni glasnik«, Beograd, 2006, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 124/2008
 • Predstavljanje knjige Vojislava Stanovčića - Macht und Legitimität, u Gete Institutu u Beogradu, 25.03.2004 (V. Stanovčić, D. Basta, I. Vujačić, M. Podunavac, K. Čavoški, J. Trkulja, 1 CD (77, 73 min)
 • prikaz: Dragoljub Mićunović, „Istorija društvenih teorija,“ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010 (Politika, Kulturni dodatak, 18. decembra 2010)
 • „Filozofija demokratije Džona Djuija“ (prikaz knjige Bojana Spajića „Politička i pravna filozofija Džona Djuija“, Čigoja Štampa, Beograd, 2010), čas. Civis (FPN Podgorica), br. 1/2012
 • „Republikanske ideje“(povodom knjige Milana Podunavca, Teorija - nasleđe - principi, CID Podgorica, FPN Beograd, 2014 godine), pročitano na promocija u Skupštini Vojvodine 16. marta 2016
 • „Tako su nestali dostojanstvo i autonomija Univerziteta: prilog nepostojećoj raspravi o predlogu Zakona o univerzitetu,“ u: Naša borba, 19.05.1998, str. 7
 • prikaz: Dragan D. Lakićević, Ogled o ustanovama slobode. Politička filozofija Fridriha fon Hajeka, Beograd, 1994. u: Naša borba : nezavisni politički dnevnik. 73, 23, str. 17.
 • „Aristokratija“; „Hijerarhija“, enciklopedijske odrednice u: Enciklopedija političke kulture (ur. Milan Matić i Milan Podunavac), BIGZ, Beograd, 1993
 • „Federalizam kao alternativa etnocentralizmu,“ u: Košava : vršački nezavisni časopis. 17/1989
 • „Ka (re)afirmacji autentičnog federalizma“ (prikaz knjige V. Stanovčića „Federalizam/Konfederalizam“, NIO Univerzitetska riječ, Titograd), u: Gledištačasopis Beogradskog univerziteta, br. 1-2/1987
 • „Lavirinti demokratskog odlučivanja“ (osvrt na knjigu I. Pavlovića „Princip većine i manjine“, Radnička štampa Beograd, 1986), u: Gledišta: časopis Beogradskog univerziteta, br. 3-4/1987
 • „Prilog raspravi o knjizi Draga Njegovana Država i struktura,“ u: Revija – časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja, Osijek, br.5/1986
 • „Američki i jugoslovenski federalizam danas – diskusija“, čas. Politikološke studije (FPN Beograd), br. 4/1983
 • „Revolucija i sloboda“ (prikaz knjige Danila Baste, „Revolucija i sloboda“, SSO Srbije, 1980), Ideje: jugoslovenski studentski časopis, br. 8/1981, str. 168-170

 

dr Ilija Vujačić
Predmeti
Kontakt podaci