Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Marko Simeunović

Marko Simeunović je rođen 24.9.1985. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završio u Ugljeviku 2000. godine. Iste te godine je i dobitnik Vukove diplome. Nakon toga se upisuje u TŠ „Mihajlo Pupin“ u Bijeljini i istu završava 2004. godine. Za vrijeme srednjoškolskog školovanja učesnik je na brojnim takmičenjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Republici Srbiji, na kojima ostvaruje zapažene rezultate.
2004. godine upisuje Elektrotehnički fakultet u Podgorici. Osnovne akademske studije, smjer Elektronika, telekomunikacije i računari, završava 2007. godine sa prosječnom ocjenom 9.46 i iste godine upisuje Specijalističke studije, smjer Računari, koje završava 2008. godine sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija, za uspjehe u školovanju je nagrađivan četiri puta od strane fakulteta i jednom od strane Univerziteta.
Postdiplomske magistarske studije - smjer Računari, upisuje 2008. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Magistarski rad pod nazivom „Poboljšanja kod kubične fazne funkcije za estimaciju parametara FM signala“ odbranio je 4.12.2009. godine.
Doktorske studije upisuje u decembru 2009. godine i iste završava u aprilu 2013. godine odbranom doktorske teze pod nazivom „Razvoj estimatora polinomijalno-faznih signala sa naprednim tehnikama za pretraživanje parametara“.
U periodu od 2008. do 2014. godine bio je angažovan kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Tom prilikom je učestvovao u izvođenju nastave na sljedećim predmetima: Osnove računarstva II, Principi programiranja, Programiranje I, Programiranje II, Signali i sistemi, Web dizajn PHP & MySQL, Digitalna obrada slike, Objektno-orjentisani dizajn softvera, Programiranje kroz aplikacije, Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže, Matematika u računarstvu (napredni kurs) i Web programiranje – Java.
Od 2014-2016. godine Marko Simeunović bio je angažovan kao istraživač sa doktoratom na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici u okviru projekta „Fostering innovation based research for e-Montenegro“.
Za doprinose u naučno-istraživačkom radu, nagrađen je od strane Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 2013. godine.

Međunarodni časopisi:[/b]
[1] I. Djurović, C. Ioana, T. Thayaparan, LJ. Stanković, P. Wang, V. Popović and M. Simeunović, "Cubic phase function evaluation for multicomponent signals with application to SAR imaging," IET Signal Processing (ISSN:1751-9675), vol. 4, no. 4, August 2010, pp. 371-381.
[2] M. Simeunović and I. Djurović, "CPF-HAF estimator of polynomial phase signals," Electronics Letters, vol. 47, no. 17, August 2011, pp. 965-966.
[3] I. Djurović, S. Djukanović, M. Simeunović, P. Raković and B. Barkat, "An Efficient Joint Estimation of Wideband Polynomial-Phase Signal parameters and Direction-of-Arrival in Sensor Array, " EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2012, no. 1, February 2012, pp. 43.
[4] I. Djurović, M. Simeunović and B. Lutovac, "Are genetic algorithms useful for the parameter estimation of FM signals?," Digital Signal Processing, vol. 22, no. 6, December 2012, pp. 1137-1144.
[5] I. Djurović, M. Simeunović, S. Djukanović and P. Wang, "A Hybrid CPF-HAF Estimation of Polynomial-Phase Signals: Detailed Statistical Analysis," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 60, no. 10, October 2012, pp. 5010-5023.
[6] M. Simeunović, I. Djurović and S. Djukanović, "A novel refinement technique for 2-D PPS parameter estimation, Signal Processing, vol. 94, January 2014, pp. 251-254.
[7] I. Djurović and M. Simeunović, "Combined HO-CPF and HO-WD PPS Estimator," Signal, Image and Video Processing, vol. 9, no. 6, September 2015, pp. 1395-1400.
[8] I. Djurović, V. Lukin, M. Simeunović and B. Barkat, "Quasi maximum likelihood estimator of polynomial phase signals for compressed sensed data," International Journal of Electronics and Communications, vol. 68, no. 7, July 2014, pp. 631-636.
[9] M. Simeunović, and I. Djurović, "Non-uniform sampled cubic phase function, " Signal Processing, vol. 101, August 2014, pp. 99-103.
[10] I. Djurović, LJ. Stanković and M. Simeunović, "Robust time-frequency representation based on the signal normalization and concentration measures," Signal Processing, vol. 104, 2014, pp. 424-431.
[11] I. Djurović, A. A. Zelensky, V. V. Lukin, A. A. Roenko and M. Simeunović, "Robust discrete Fourier transform advantages and applications," Physical Bases of Instrumentation, vol. 2014, no. 1.
[12] I. Djurović, M. Simeunović and S. Djukanović, "Instantaneous frequency and polynomial phase parameter estimation using linear time-frequency representations," in Time-Frequency Signal Analysis and Processing: A Comprehensive Review, editor, B. Boashash, Elsevier, March 2015, pp. 615-622.
[13] I. Djurović and M. Simeunović, "Parameter estimation of non-uniform sampled polynomial-phase signals using the HOCPF-WD," Signal Processing, vol. 106, January 2015, pp. 253-258.
[14] LJ. Stanković, I. Djurović, S. Stanković, M. Simeunović, S. Djukanović and M. Daković, "Instantaneous Frequency in Time-Frequency Analysis: Concept and Estimation Algorithm," Digital Signal Processing, vol. 35, December 2014, pp. 1-13.
[15] M. Simeunović and I. Djurović, "Parameter estimation of multi-component 2D polynomial-phase signals using the 2D PHAF-based approach," IEEE Transactions on Signal Processing, vol. 64, no. 3, February 2016, pp. 771-782.
[16] I. Djurović and M. Simeunović, “Resolving aliasing effect in the QML estimation of PPSs,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 53, no. 3, July 2016.
[17] R. A. Kozhemiakin, V. V. Lukin, S. K. Abramov, M. Simeunović, B. Djurović and I. Djurović “An approach to prediction and providing of compression ratio for DCT-based coder applied to multichannel remote sensing data,” Telecommunications and Radio Engineering, vol. 75, no. 14, November 2016, pp. pages 1255-1269.
[18] P. Raković, M. Simeunović, and I. Djurović, "On improvement of joint estimation of DOA and PPS coefficients impinging on ULA," Signal Processing (ISSN: 0165-1684), vol. 134, 2017, pp. 209-213.
[19] I. Djurović, M. Simeunović, and P Wang, "Cubic phase function: a simple solution to polynomial phase signal analysis," Signal Processing (ISSN: 0165-1684), Signal Processing, vol. 135, 2017, pp. 48-66.
[20] I. Djurović, V. Popović-Bugarin, and M. Simeunović, "The STFT-based estimator of micro-Doppler parameters," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, to appear
Domaći časopisi:
[1] I. Djurović i M. Simeunović, "Primjena genetičkih algoritama u estimaciji parametara polinomijalno-faznih signala," ETF Journal of Electrical Engineering, vol. 19, no. 1, Oktobar, 2011.
[2] I. Djurović, M. Simeunović i S. Djukanović, "Združena estimacija dolaznog ugla i parametara polinomijalno faznih signala primljenih antenskom rešetkom," Glasnik OPN CANU, vol. 20, 2014.
[b]Međunarodne konferencije:[/b]
[1] I. Djurović i M. Simeunović, "Izvođenje izraza za bias i varijansu kubične fazne funkcije," Etran, Vrnjačka Banja, jun 2009.
[2] N. Ponomarenko, V. Lukin, I. Djurović and M. Simeunović, "Pre-filtering of multichannel remote sensing data for agricultural bare soil field parameter estimation," BioSense09, Novi Sad, October 2009.
[3] I. Djurović, P. Wang, C. Ioana and M. Simeunović, "Cubic Phase Function For Two-Dimensional Polynomial-Phase Signals," EUSIPCO 2010, Aalborg, Denmark, 2010.
[4] V. Lukin, S. Abramov, V. Zabrodina, D. Kurkin, A. Roenko, I. Djurović, M. Simeunović, "Automation of processing multichannel remote sensing images from spaceborne sensors," 9th International Seminar on Mathematical Models & Modeling in Laser-plasma processes, Petrovac 2011 (rad prezentiran).
[5] S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Estimation Refinement Techniques for the Cubic Phase Function," TELFOR 2011, Beograd, November 2011.
[6] S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Refinement in the estimation of multicomponent polynomial-phase signals," Proceedings of the 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing ICASSP-2012, Kyoto, Japan, pp. 3957-3960, March 2012.
[7] I. Djurović and M. Simeunović, "Recent advances in the estimation of the polynomial-phase signals," MECO 2012, Bar, June 2012.
[8] S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Efficient Parameter Estimation of Polynomial-Phase Signals Impinging on a Sensor Array," MECO 2012, Bar, June 2012.
[9] M. Simeunović, S. Djukanović and I. Djurović, "A Fine Search Method for the Cubic-Phase Function-Based Estimator", EUSIPCO 2012, Bucharest, Romania.
[10] S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "A low-complexity robust estimation of multiple wideband polynomial-phase signals in sensor array", ISPA 2013, September 4-6, 2013, Trieste, Italy.
[11] A. Pelinković, S. Djukanović, I. Djurović and M. Simeunović, "A frequency domain method for the carrier frequency offset estimation in OFDM systems", ISPA 2013, September 4-6, 2013, Trieste, Italy.
[12] A. A. Roenko, V. V. Lukin, I. Djurović and M. Simeunović, "Estimation of parameters for generalized Gaussian distribution," 2014 International Symposium on Communications, Control, and Signal Processing: Special Session on Information Theoretic Methods in Signal Processing, May 21-23, 2014, Athens, Greece.
[13] M. Simeunović, S. Djukanović and I. Djurović, "Quasi-maximum likelihood estimator of multiple polynomial-phase signals," International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing 2014 (ICASSP 2014), May 4-9, 2014, Florence, Italy, accepted for presentation.
[14] A. A. Roenko, V. V. Lukin, I. Djurović and M. Simeunović, "Overview of shape parameter estimators for generalized Gaussian distribution," Proceedings of the International Conference TCSET’2014 dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv-Slavske, Ukraine February 25 – March 1, 2014.
[15] S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Parametric estimation of multi-line parameters based on SLIDE algorithm," EUSIPCO 2014, September 1-5, 2014, Lisbon, Portugal.
[16] S. Djukanović and M. Simeunović, "Adaptive order selection in quasi-maximum likelihood-based IF estimation," 22st Telecommunications Forum TELFOR 2014, November 25-27, 2014, Belgrade, Serbia.
[17] A. Mihailović, M. Simeunović, N. Lekić and M. Pejanović-Djurišić, "A strategy for deploying diverse sensor-based networks as an evolution towards integrated Internet of Things and Future Internet," 22st Telecommunications Forum TELFOR 2014, November 25-27, 2014, Belgrade, Serbia.
[18] I. Djurović, E. Sejdić, N. Bulatović and M. Simeunović, "An analysis of spectral transformation techniques on graphs," Proc. SPIE 9484, Compressive Sensing IV, May 14, 2015, Baltimore, Maryland, United States.
[19] S. Djukanović, M. Simeunović and I. Djurović, "Highly non-stationary interference suppression in direct sequence spread-spectrum systems," 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, July 9-11, 2015, Prague, Czech Republic.
[20] M. Simeunović, A. Mihailović and M. Pejanović-Djurišić, "Setting up a multi-purpose internet of things system," 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, November 24-26, 2015, Belgrade, Serbia.
[b]Domaće konferencije:[/b]
[1] I. Đurović, M. Simeunović i V. Popović, "Primjena modifikovane kubične funkcije u estimaciji parametara SAR signala," IT 2009, Žabljak, mart 2009.
[2] M. Simeunović, M. Daković i I. Đurović, "Primjena MPI za određivanje izraza za bias i varijansu kubične fazne funkcije," IT 2010, Žabljak, mart 2010.
[3] M. Simeunović, I. Đurović i S. Đukanović, "Neuniformno odabrana kubična fazna funkcija," IT 2013, Žabljak, februar 2013.
[4] A. Pelinković, I. Đurović, M. Simeunović i S. Đukanović, "Estimator parametara polinomijalno-faznih signala zasnovan na Wigner-ovoj distribuciji," IT 2013, Žabljak, februar 2013.
[b]Teze:
[1] M. Simeunović, "Primjena kubične fazne funkcije za estimaciju parametara FM signala," magistarska teza, Podgorica, 2009.
[2] M. Simeunović, "Razvoj estimatora polinomijalno-faznih signala sa naprednim tehnikama za pretraživanje parametara," doktors

dr Marko Simeunović
Predmeti
Kontakt podaci