Obavještenja

Master studije
Predaja dokumenata za upis na Renesanske postdiplomske studije

Prijem dokumenata za upis Postdiplomskih studija na Fakultetu za međunarodnu ekonomija finansije i biznis i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije obaviće se u periodu od 1. 11. do 6. 11. 2023. godine u terminu od 15:00 – 17:00h (osim subote i nedelje).

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom upisa su:

1. Uvjerenje o završenom fakultetu
2. Izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte
3. 2 ŠV obrasca (kupuju se u knjižarama);
4. 2 fotografije (velicine "kao za pasos sto su nekada trebale" za studete koji prvi put uspisuju UDG)
5. Dokaz o uplati školarine (krajnji rok za uplatu 1. rate je 5. novembra 2023. godine).

Prilikom predaje dokumenata svaki student potpisuje Ugovor sa fakultetom kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Studenti koji su prošle studijske godine 2022/23. upisali studije i studijske 2023/24. nastavljaju magistarske studije, nijesu u obavezi da potpisuju ugovor već samo da shodno obavještenju o rokovima uplate izmire školarinu.

ŠKOLARINA I NAČIN PLAĆANJA
Školarina za studijske programe postdiplomskih studija FMEFB-a i studijske programe postdiplomskih studija FIST-a iznosi 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu (a za studente magistarskih studija STATISTIKA - EMOS program 990 EUR po semestru, odnosno 1.980 EUR za studijsku godinu).

Školarinu je moguće platiti na dva načina:
1. Plaćanjem iznosa za jednu godinu studija – 1.980,00€
2. Plaćanjem u tri rate – po 660,00€

Studenti kojima je za plaćanje školarine potrebna profaktura od Fakulteta, šalju zahtjev za istom putem e-maila na adresu: finansije@udg.edu.me najkasnije do petka, 1. 11. 2023. do 13h.

BROJEVI ŽIRO RAČUNA:
1. FAKULTETA ZA MEĐUNARODNU EKONOMIJU, FINANSIJE I BIZNIS, POSTDIPLOMSKE STUDIJE “PREDUZETNIČKA EKONOMIJA"
• 510-17672-83 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5124-29 - Hipotekarna banka, AD Podgorica
2. FAKULTET ZA INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE, POSTDIPLOMSKE STUDIJE
• 510-21679-90 - Crnogorska komercijalna banka, AD Podgorica ili
• 520-5123-32 – Hipotekarna banka, AD Podgorica

ROK PLAĆANJA
 Prva rata 660€ do 5. 11. 2023.
 Druga rata 660€ do 10. 01. 2024.
 Treća rata 660€ do 10. 05. 2024.

Dokaz o plaćenoj školarini je uslov da biste mogli potpisati Ugovor o studiranju.
Ugovor o studiranju možete potpisati nakon što dostavite potrebna dokumenta i dokaz
1. da ste uplatili školarinu za cijelu godinu studija – 1.980,00€.
2. da ste uplatili školarinu za I ratu – 660,00€.
Dokaz se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora o studiranju i čini sastavni dio Vašeg dosijea.