Obavještenja

Osnovne studije
Doktorske studije "Međunarodna ekonomija", doktorska disertacija kandidatkinje mr Ivane Vojinović

Nakon što je ispunila sve neophodne uslove propisane Pravilnikom o doktorskim studijama "Međunarodna ekonomija", kandidatkinja mr Ivana Vojinović, broj dosijea 11/010 je predala doktorsku disertaciju "Analiza koristi i troškova usvajanja i implementacije EU pravne tekovine u obasti životne sredine". Predata teza, kao i izvještaj Komisije o ocjeni teze su dostupni na uvid javnosti i nalazi se u Biblioteci UDG.