Predavači

-
dr Dejan Đurđević

Rođen 6. 6. 1974. u Beogradu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet u Beogradu upisao 1993. Diplomirao u septembru 1997, sa prosječnom ocjenom 9,90, kao najbolji student u svojoj generaciji. U toku studija više puta nagrađivan za odlične uspjehe u učenju i sticanju znanja. Dobitnik nagrade iz fonda "Nenad Eftimovski" i nagrade najboljeg studenta Univerziteta u Beogradu.

Poslediplomske studije na građanskopravnom smjeru na Pravnom fakultetu u Beogradu upisao 1997. Metodologiju pravnih i društvenih nauka položio 1998. sa ocenom 10. U februaru 1999. uspješno uradio i odbranio seminarski rad Naslednopravni položaj supružnika u prvom naslednom redu. Usmeni magistarski ispit položio sa odlikom u martu 2000. Magistarsku tezu Određivanje i promena zakonskog naslednog dela, odbranio sa odlikom 17.10.2001. U periodu od 10. 7. do 10. 10. 2003. boravio na Albert-Ludnjigs Univerzitetu u Frajburgu (Njemačka) gdje je prikupljao literaturu za doktorsku disertaciju Apsolutna ništavost testamenta.

Za asistenta-pripravnika za Nasledno pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran 1998. U zvanje asistenta za isti predmet biran 2002. Držao vježbe iz predmeta: Nasledno pravo, Uvod u građansko pravo, Stvarno pravo i Obligaciono pravo. Sekretar Katedre za građansko pravo u periodu od 1. 1. 1999. do 5. 3. 2002. Od 1998. angažovan i na Pravnom fakultetu u Srpskom Sarajevu i odjeljenju tog fakulteta u Bijeljini (Republika Srpska) kao rukovodilac vejžbi na predmetima Nasledno pravo i Građansko pravo (Uvod u građansko i stvarno pravo). Od 1998. do 2000. držao predavanja iz Opšteg dijela građanskog prava, Stvarnog, Porodičnog, Naslednog i Građanskog procesnog prava na kursu za pripremanje pravosudnog ispita koji je organizovao Institut za uporedno pravo u Beogradu.

Pored magistarske teze, napisao je Priručnik za nasledno pravo (Pravni fakultet u Beogradu, Beograd 2004), kao koautor prof. dr Olivera Antića i preko deset članaka i prikaza iz oblasti naslednog prava.

Image not available
Predmeti
Kontakt podaci