Predavači

Saradnik iz prakse
mr Ana Bašović

Rođena je 31. jula 1987. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ i gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici završila je sa odličnim uspjehom. 2006. godine upisala je Prirodno-matematički fakultet, smjer Matematika i računarske nauke. Specijalističke studije završila je u avgustu 2010. godine, čime stiče zvanje Specijalista matematike i računarskih nauka. Master studije upisuje iste godine na istom fakultetu, a u decembru 2011. odbranila je magistarski rad sa ocjenom 10.

Od septembra 2010. godine zaposlena je u SSŠ „Sergije Stanić“ kao profesor matematike. Od septembra 2012. zaposlena je na Univerzitetu Donja Gorica.

mr Ana Bašović
Kontakt podaci