Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Marko Malovic

OBRAZOVANJE:
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet –
Jan. 2002-Dec. 2004:
Doktorat iz oblasti međunarodnih finansija, naslov doktorske disertacije: “Medjunarodne finansijske krize –
teorija i politika”, Beograd, Srbija

1997-2001*:
Magisterijum iz oblasti međunarodne ekonomije, naslov magistarske teze: „Strategijska analiza upravljanja
spoljnim dugom“, sa prosečnom ocenom 10.00
*1997-1999 – sa magistarskog programa Bankarstvo i finansije prebacio se na program Međunarodna ekonomija 1999-2001 na sugestiju profesora skatedre

1993-1997:
Diplomirao na smeru bankarstvo, finansije i osiguranje sa prosečnom ocenom 9.81

Freie Universitaet- i Humbdolt Universitaet Berlin, Ekonomski fakultet -
2003-2004:
Gostujući doktorand (Profesori: Wolfram Schrettl, Bartosz Mackowiak)
Rad na doktorskoj disertaciji, pohađao Schumpeter i Brownbag seminare na HU

Brandeis Univerzitet , Katedra za ekonomiju, BostonJul.-Avg.
2010::
Letnja škola ekonometrije, Boston, SAD (položio za sertifikat sa najvišom ocenom - A)

NAGRADE, PRIZNANJA:
- DAAD Doctoral Research Scholarship 2003./2004.
- British Scholarship Trust Stipend 2001.
- Sasakawa Young Leaders Fellowship 2001./2002.
- nagrada za najbolji rad pod naslovom “Caveat Emptor for E(M)U and Candidate Countries”
(sa K. Poposkom) na CEU seminaru o proširenju EU, Budimpešta, Juli 2000.
- SANU stipendija za mlade naučne talente 1997./1998.
- nagrada za najboljeg studenta Ekonomskog fakulteta (i studije završene u rekordnom roku) generacije 1993.

RADNO ISKUSTVO:

Okt. 2009. –
Institut Ekonomskih Nauka- Vanredni profesor, Beograd, Srbija
Glavni koordinator časopisa MAP - Makroekonomske analize i prognoze (9 poslednjih brojeva) i naučni istraživač

Sep. 2011.- Feb. 2012.
Suffolk Univerzitet, Sawyer poslovna škola – Naučni saradnik, Katedra za finasije, Boston, SAD- naučnoistraživački
rad i logistička podrška postdiplomskoj nastavi

Feb. 2009.-Mart 2014.
SPU – Vanredni profesor po pozivu na Fakultetu za Ekonomiju i Menadžment, Bijeljina/Doboj, RS, BiH -predaje
(međunarodni) bankarski menadžment na dodiplomskom i međunarodne finansije na postdiplomskom nivou studija

Sep. 2009. -
UDG, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i poslovanje – izabran u zvanje redovnog profesora (2015), Podgorica,
CG – predaje međunarodnu ekonomiju na dodiplomskim i/ili postdiplomskim studijama

Okt. 2005.-
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, FPE – Vanredni profesor na Fakultetu poslovne ekonomije (od 2010.)
Bijeljina, RS, Bosna -nastavnik monetarne i međunarodne ekonomije na dodiplomskim studijama i evropskih
ekonomskih integracija za postdiplomce

Jul. 2007.- Okt. 2009.
Union Univerzitet, BBA, Katedra za ekonomiju i finansije – Docent, Beograd, Srbija
Predavao međunarodne finasije, makroekonomiju i monetarnu ekonomiju na redovnim i međunarodne finasije i
globalno poslovanje, upravljanje rizicima u međunarodnom bankarstvu i finansijski inženjering na postdiplomskim
studijama

Mar. 1999.-Jul 2007.
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za međunarodne ekonomske odnose -Docent (od 2005.),
asistent (do 2005.)
predavao međunarodnu ekonomiju dodiplomcima i medjunarodno bankarstvo postdiplomcima

Apr. 2008.
Torinski univerzitet, SAA postdiplomska poslovna škola – gostujući nastavnik, Torino, Italija
Razvoj postdiplomskog curriculuma za zajednički MBA program, usvajanje MBA didaktičkih metoda

Sep. 2007.- Okt. 2007.
London School of Economics, Centre for the Study of Global Governance - gostujući nastavnik, London, UK
Razvoj dodiplomskog nastavnog programa (međunarodne finansije) i naučni rad

Jan 2006.-Jan 2007.
Republička komisija za hartije od vrednosti- predavač, Beograd, Srbija
Kurs za dobijanje licence za portfolio menadžere

Mar.-Jun 2006.
London School of Economics, Centre for the Study of Global Governance – gostujući nastavnik, London, UK
Javno predavanje iz makroekonomije otvorene privrede (seminar), razvoj postdiplomskog programa (međunarodno
bankarstvo) i naučni rad

Jun 2005. – Jun 2006.
Republička komisija za hartije od vrednosti – predavač, Beograd, Srbija
Kurs za dobijanje licence za brokersko poslovanje

2004. -
Belgradska otvorena škola – predavač,
Predavanja na ekonomskom modulu BOŠ. www.bos.rs

2002.-2003.
Vojnotehnička akademija VJ– nastavnik po pozivu, Beograd, Srbija

Okt. 2001.-Apr. 2002.
Reading University, CEAS, & Dept of Economics - gostujući naučni saradnik, Reading, UK
prezentacije za postdiplomce i naučno-istraživački rad

PROFESIONALNI ANGAŽMANI I ASOCIJACIJE:

1. Euromoney’s Country Risk expert panel member on country risk and sovereign debt repayment capacity for
Serbia&BiH
2. Član UO Instituta ekonomskih nauka u Beogradu –od septembra 2013.
3. Osnivač tzv. bridge banke i član UO Nove Agrobanke, AD, Beograd – od osnivanja maja 2012. do uspešnog
pripajanja PŠ novembra 2012.
4. Udruženje banaka Srbije, predavač po pozivu na ABS Trade & Finance seminaru – november 2008
5. Koodinator odbora za finansije, bankarstvo i investicione fondove, član Ekonomskog tima za KosMet i jug
Srbije , maj 2006. – februar 2008.
6. Senior ekonomski savetnik UN na projektu “Sustainable Development Strategy and Local Development
Planning”, UNDP and UN Habitat. december 2005 – februar 2006.
7. EAR konsultant na projektu “Impact Assessment of Privatization in Serbia”, decembar 2004. – maj 2005.
8. Policy and Legal Advisory Centre, EU-funded Project managed by the EAR & SPAFF – junior-ekspert na
projektu “Evaluation of Price and Tariff Harmonization between Serbia and Montenegro in light of EU
Internal Market Requirements – leto/jesen 2004.
9. ABBA DOO. Konsultant za SDU – proleće/leto 2002.
10. Vanredni član Naučnog društva ekonomista, Srbija
11. Član SEERN (Jugoistočno-Evropske istraživačke mreže)

SEMINARI, KONFERENCIJE I PROJEKTI:
-BOŠ- predavač po pozivu s temom „Ekonomski model Grčke i kriza u Evrozoni“, BOŠ, 19. februar 2015., Beograd, Srbija

- KAS&IMF&World Bank- predavač po pozivu na XVII International Summer School of Economics sa predavanjem “To be
or Renminbi -Trend in the Evolution of International Monetary System”, IEN, 16. jul 2014., Beograd, Srbija

- Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Nici- uvodni referent po pozivu na međunarodnoj konferenciji „The Economic
Crisis and the Future of Economic Integration“, sa radom “Polio or Premeditated Murder: The Curious Case of the
Eurozone’s Banking Union”, Ekonomski fakultet, 17. i 18. oktobar 2013., Niš, Srbija

- KAS&World Bank&IMF&German Marshall Fund– predavač po pozivu na XVI International Summer School of
Economics sa predavanjima “The Curious case of the EZ’s Banking Union” i “Development Economics- messages that
didn’t get through”, IEN, 16. i 17. jul 2013., Beograd, Srbija

- Hayek Institute Vienna&Austrian Economic Center&Svetilnik- učesnik na FMRS International Conference How
much Europe we can afford?, sa izlaganjem “To Regulate or Deregulate EZ Banking”, Hotel Slon, 30. maj 2013., Ljubljana,
Slovenija

- Hayek Institute Vienna&Austrian Economic Center&Sveučilište u Zagrebu- učesnik na FMRS International
Conference How much Europe we can afford?, sa izlaganjem “To Regulate or Deregulate the E(M)U – Those are the
Questions”, Ekonomski fakultet u Zagrebu, 29. maj 2013., Zagreb, Hrvatska

- Hayek Institute Vienna&Austrian Economic Center&Univerzitet u Beogradu- učesnik na FMRS International
Conference How much Europe we can afford?, sa izlaganjem “How Much E(M)U can we afford?”, Ekonomski fakultet
Univerziteta u Beogradu, 28. maj 2013., Beograd, Srbija.

- Liberty Fund Institute – učesnik po pozivu na međunarodnoj konferenciji Liberty and Economic Policy in the EU: Past
and Future, sa izlaganjem “Too Big To Fail Paradigm and the EZ Crisis”, Hotel Excelsior 24.-26. maj 2013., Dubrovnik,
Hrvatska.

- Hayek Institute Vienna&Austrian Economic Center&Univerzitet “Kiril i Metodij”- učesnik na FMRS
International Conference How much Europe we can afford?, sa izlaganjem “Youth Unemployment in the EU: Polio or
Multiple Sclerosis?”, Praven fakultet Justinijan I, 20. maj 2013., Skoplje, BJRM

- Narodna banka Srbije&BBA- učesnik na međunarodnoj konferenciji Post Crisis Recovery, sa izlaganjem „Mystery of
Global Surplus and Its Ramification“, NBS, 5. mart 2013., Beograd, Srbija
- University of Coimbra&GEMF&CEMAFI&University of Nice&IEN Beograd&BBA- učesnik na International
Conference Economic Changes in the Time of Crisis: Challenges and Opportunities, sa izlaganjem „Flow of Funds in Balkan
Banks: Narrow Banking or Narrow Escape“, Faculty of Economics (UC), 6.-7. septembar 2012., Coimbra, Portugal

- Cambridge Univerzitet&Baskijski Univerzitet – učesnik na 9
th International Conference in Economic Theory and
Policy, sa radom “Get Over or Game Over: The Rise and Fall of the EMU”, jun 2012, Bilbao, Španija

- Hayek Institute Vienna& IEN Beograd –suorganizator i učesnik na FMRS International Conference The future of
common currency, sa temom “Get Over or Game Over: It’s for Germany to decide”, IEN, maj 2012., Beograd, Srbija

- Cotrugli Business School- predavač po pozivu s temom “The Fast Food Nature of Eurozone Crisis and Takeaways
for the Balkan Policymaker”, CBS quarterly seminar, mart 2012., Beograd, Srbija

- Hayek Institute Vienna& University of Belgrade – učesnik po pozivu na FMRS International Conference
The future of E(M)U and euro – how to exploit 'good' crisis? sa izlaganjem “Currency Crisis or Fiscal Mess- dealing with twins”,
Faculty of Economics, University of Belgrade, maj 2011., Beograd, Srbija

- University of Freiburg& Institute of Economic Sciences- rukovodilac dela istraživanja u zajedničkom projektu
“Empirical Evaluation of Macroeconomic Impact of Active Labour Market Policies in Serbia”, jul 2010.-jun 2011.,
Beograd, Srbija

- Intl. Finance Corporation (The World Bank Group) – učesnik na konferenciji sa radom pod nazivom “FDI
Transfusion in Serbia: Are we getting the blood type that we need?” novembar 2009., Tirana, Albanija

- London School of Economics - učesnik po pozivu na seminaru "Tailoring Academic Research into Useful Public
Policy Briefs" jul 2009. , London, UK

- Kolarčev narodni univerzitet&Fond Slobodan Jovanović- predavač po pozivu s naslovom “Globalna finansijska
kriza- šta nas još očekuje?” u okviru ciklusa Srbija i svetska ekonomska kriza, Kolarčev narodni univerzitet, 20. maj 2009.,
Beograd, Srbija

- ABS Trade & Finance Seminar Udruženja banaka Srbije – uvodničar po pozivu s predavanjem “Globalna
bankarska kriza i posledice za Srbiju”, novembar 2008. Beograd, Srbija

- European Academy Seminar – Gustav Stresemann Institute, European Quarter (EU Institutions) –
učesnik na seminaru “Europe 27: Strength in Diversity or a Clash of Interests?”
pod počasnim patronatom Haviera Solane, avgust – septembar 2008. Bon, Nemačka& Brisel, Belgija

- Reading University, Department of Economics – predavač po pozivu, Seminar for MSc Students and Faculty.
“BoP Sustainability and Optimal Monetary and Exchange Rate Policy Mix for Emerging Markets – the case of Serbia”
mart 2006, Reading, UK

- Medija centar – lokalni ekspert Diskusant na okruglom stolu ‘Strategija trgovinske liberalizacije Srbije” zima 2002.
Beograd, Srbija

- Next Stop Serbia – Educational Programme of the Danish Government - predavač po pozivu
Naslov izlaganja “Transnational Corporations and FDI in the World Economy” , velika sala Mađarskog pozorišta, leto
2002. Novi Sad, Srbija

- NICEF & Republičko Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose - viši ekonomski savetnik i član
istraživačkog tima na projektu “Strategija izvozno orijentisanog privrednog razvoja”, leto 2001. Beograd, Srbija

- Central European University – učesnik na seminaru sa prezentacijom “Political Economy of an Eastern
Enlargement of the EU”. July 2000. Budapest, Hungary

- NICEF & Narodna banka Jugoslavije - član istraživačkog tima na projektu “Politika deviznog kursa i devizno
tržište u Jugoslaviji”. zima 1999-2000. Beograd, Srbija

- Panthion University & European Commission –učesnik na seminaru s prezentacijom “E(M)U in the Changing
World: Global and Regional Challenges”, July 1998, ostrvo Spetses, Grčka

VAŽNIJI RADOVI:

1. “Jedan kroki o franšizingu” – Glas ekonomista, nova serija, godina2, br. 3 i 4
2. “Industrijska i trgovinska politika Japana» - Ekonomski fakultet, 1997, mimeo .
3. “Uvod u složene strategije opcionog investiranja”- “Jugoslovensko bankarstvo”, Beograd 1998, godina
XXVII, broj 3-4.
4. “Caveat Emptor for E(M)U and EEA” – “Berza”, Beograd 1998, broj 7-8.
5. “Teorijski aspekti mehanike i stategije razvoja male nedovoljno razvijene zemlje” –
“Ekonomski anali” br. 145-146, Ekonomski fakultet, Beograd 2000.
6. “Esej u čast Roberta Mandela”-“Ekonomski anali” br. 149-150 Ekonomski fakultet, Beograd 2001.
7. «Savremene dužničke krize i potreba za novom finansijskom arhitekturom », Ekonomski
anali, br. 151-2, Beograd oktobar 2001- mart 2002.
8. “Privatisation in Serbia: Attempts, Outcomes and the Present State”- (with B. Cerović) in
Andreff.W., Kalyuzhnova.Y. (eds), Privatisation and Structural Change in Transition Economies, Palgrave-MacMillan,
Basingstoke-New York, 2003.
9. “Režimi kursnog koridora u kontekstu valutnih kriza“, „Ekonomski anali“ br. 157, Ekonomski fakultet,
Beograd 2003.
10. “Multiculturalism, Globalisation and Morality of Economics as a Social Science”, SYLFF
Conference Proceedings, The American University in Cairo Press, Cairo, 2003.
11. “Nužno je zonsko ciljanje inflacije i deviznog kursa”, u Ekonomski i finansijski odnosi sa inostranstvom:
institucije, politike, perspektive, Periodično savetovanje ekonomista, preduzetnika i bankara, Naučno društvo
ekonomista i Ekonomski fakultet, “Ekonomski anali”, specijalno izdanje, Beograd 2005, april.
12. “O dužničkoj krizi i upravljanju spoljnim dugom”, u Spoljna zaduženost Srbije i opasnost od dužničke
krize, Okrugli sto na BK Univerzitetu, “Ekonomski anali”, specijalno izdanje, Ekonomski fakultet, Beograd,
2005, maj.
13. “Exchange Rate Regimes and Monetary Policies in Emerging Markets: A Showdown for Few
Theoretical Misconceptions”, CsGG Discussion Paper 42, London School of Economics, London 2007.
14. “On Balance of Payments Crisis in Serbia: If it ain´t broken, why fixing it might still be a good idea?”,
Economic Analysis, 01-02, IES, Belgrade, 2008.
http://aseestant.ceon.rs/index.php/industrija/article/view/6410
38. “Glosa o asimetrično negativnom povratnom efektu uvođenja ekonomskih sankcija Ruskoj federaciji
od strane EU”, (sa A. Mičukić), u S. Tuševljak, Č. Ocić i B. Mašić (red.) Ekonomija i kriza ~treba li nam novi
odgovor~, UIS, Ekonomski fakultet-Pale, 2014.
39. “Istine i zablude o privlačenju, ulozi i 'genotipu' stranih direktnih ulaganja- slučaj Republike Srbije“,
(sa D. Bodrožom), Balkania br. 5, u pripremi, Beograd, 2014 (na španskom).
40. “The Eurozone Conundrum: Inability to discern Sunk Costs from Marginal Cost of Hesitation?”, in
X.Richet et alia (eds.),New Economic Policy Reforms, BBA&IES, Belgrade, 2015.
41. “Da li je vreme za zvaničnu dolarizaciju u Srbiji?”, u I. Stosic i M. Malovic (ur.) Strukturna prilagođavanja u
Srbiji- u pripremi, IEN, Beograd, 2015.

OSTALE PUBLIKACIJE:
1. “Ekonomski rečnik”, (priredjivač M. Jakšić), Izdavački centar Ekonomskog fakulteta u
Beogradu, 2001, prilog.
2. “Strategijska analiza upravljanja spoljnim dugom”, Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2002.
3. “Međunarodni monetarni sistem”, poglavlje u “Uvod u međunarodnu ekonomiju”, (autor B.
Pelević u saradnji sa V. Vučkovićem i M. Malovićem), Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2004.
4. “Međunarodne finansijske organizacije”, poglavlje u “Uvod u međunarodnu ekonomiju”,
(autor B. Pelević u saradnji sa V. Vučkovićem i M. Malovićem), Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2004.
5. “Ekonomisti Nobelovci 1990-2003”, (priređivač B. Pelević), Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta, Beograd, 2004, prilog.
6. «Impact Assesment of Privatisation in Serbia», (koautor sa A. Courdet-Dupouy et alia), Privatisation
Agency-Republic of Serbia/EAR/Idom, Belgrade, 2005.
7. “Međunarodne finansijske krize”, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta (pod
pokroviteljstvom NBS), Beograd, 2006.
8. “Teorija novca i monetarna politika u maloj otvorenoj privredi”, Institut ekonomskih nauka, Beograd,
2014.

REDAKTURE:
- Krugman, P. and Obstfeld, M. “Međunarodna ekonomija –teorija i politika”, 8. izdanje (glavni redaktor izdanja na
srpskom jeziku, kored. P.Bijelić), Data Status, Beograd 2009.
- Baldwin, R. and Wyplosz, C. "Ekonomija evropskih integracija", 3. izdanje (koredaktor uz M.Crnobrnju izdanja
na srpskom jeziku), Data status, Beograd 2010.

RECENZIJE:
Časopisi Industrija (Ekonomski Institut Beograd)
Ekonomske teme (Ekonomski fakultet, NU)
Economic analysis (IEN-Beograd),
Organizacija (Univerzitet u Mariboru)
Ekonomski vidici (Ekonomski fakultet, PU)
Knjige Transnacionalne korporacije i globalni finansijski tokovi (I. Musabegović),
Operativni rizik u mikrofinansijskim institucijama (M. Knežević)

POLJA INTERESOVANJA:
 platnobilansne i valutne krize
 upravljanje spoljnim dugom
 pridruživanje EU i EMU
 međunarodno bankarstvo
 politika deviznog kursa
 ciljanje inflacije i monetarna politika
 privredni rast u otvorenoj privredi
 Svetska trgovinska organizacija i trgovinska liberalizacija
 (lokalni) održivi razvoj
 razvijanje ljudskih kapaciteta i sposobnosti

OSTALE VEŠTINE:
 Bazična kompjuterska pismenost – Word, Excel, PowerPoint
 Osnove STATA11- ekonometrijskog softverskog paketa
 jezici: engleski-tečno toefl 113/120, srpski –maternji, nemački TestDaF, grčki sertifikat Instituta za strane
jezike, elementarno poznavanje japanskog

PRISUSTVO U JAVNOSTI I MEDIJIMA:

- Beogradska poslovna inicijativa – NVO koja okuplja poslovne ljude i eksperte iz srbije i inostranstva da bi
promovisala razvoj, zapošljavanje i rad na hrišćanskim etičkim principima.
Jedan od osnivača GEPS –Grupa/e (eksperata) za prosperitet Srbije – NVO koja okuplja srpske stručnjake koji su
studirali i/ili predavali u inostranstvu radi promocije nacionalnog napretka. Koautor politekonomskog programa pokreta
i član glavnog političkog saveta do odlaska u SAD 2011.

- Citiran i intervjuisan – RTS1 Dnevnik 2, RTS1 Magazin “Oko”, B92 TV web portal, u dnevnim novinama (npr.
“Danas”) kao i u stručnim magazinima (npr. “Ekonomist-magazin”) i stranim radijskim programima na srpskom (npr.
“Deutsche Welle”, “International Chinese Radio”) dajući profesionalne uvide i stručne komentare o tekućim pitanjima u
oblasti međunarodnih ekonomskih odnosa i Evropske integracije. Više puta je bio specijalni gost kao ekspert za
međunarodne finansije u polit-ekonomskoj talk-show emisiji Radio Beograda 2 “Rečeno i prećutano”, odnosno Radio
Beograda 1 “U središtu pažnje”.

LIČNA INTERESOVANJA:
 harmonika
 iaido, majstor 1. Dan
 “Paganski odsevi”, autor, kratke forme, 1. izdanje 1996., 2. izdanje 1998., SKC, Beograd

dr Marko Malovic