Predavači

-
dr Danilo Šuković


MESTO I DATUM ROÐENJA Dašinovac, 09.12.1948.
OBRAZOVANJE
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
1. Doktorska teza: "Reformski preobražaj privrednog sistema u domenu raspodele: transformacije dohotka i ličnih dohodaka u sistemu dobiti i plata", Beograd, 1994.
2. Magistarska teza: "Turizam kao faktor platnog bilansa", Beograd, 1980.
3. Diplomirao 1972.


SADAŠNJE ZAPOSLENJE –
RANIJA ZAPOSLENJA
• Od 1980. Institut društvenih nauka-Centar za ekonomska istraživanja na poslovima samostalnog istraživača i naučnog saradnika.
• 1972. do 1980. radio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na poslovima sekretara fakulteta i na poslovima saradnje sa privredom.
OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA • privredni sistem,
• tržište,
• tranzicija,
• ekonomija rada,
• ekonomske nejednakosti i siromaštvo

FUNKCIJE
• Od 2003. urednik u poslovnom magazinu "Prizma"
• Od 1999. do danas zamenik glavnog urednika časopisa "Ekonomika preduzeća".
• Od 1997. do danas član Predsedništva Saveza ekonomista Jugoslavije;
• Od 1993. do danas generalni sekretar Saveza ekonomista Srbije;
• Od 1985. godine upravnik Centra za ekonomska istraživanja Instituta društevnih nauka

NAUČNA ZVANJA 1995. - naučni saradnik, IDN

RUKOVODILAC / KOORDINATOR PROJEKATA
Iz oblasti teorijskog istraživanja rukovodio je, pored ostalog, sledećim projektima:
1. "Svojina i tržište", koji je realizovan u periodu 1991-1995. godine;
2. "Tržište i vlasnička transformacija", koji je realizovan u periodu 1995-2000. godine;
3. "Razvoj strategije privatizacije u Srbiji", Beograd, januar-mart 2001.
4. "Tržište i nova svojinska struktura Srbije u tranziciji" od 2000-2005.
Iz oblasti primenjenih istraživanja rukovodio je sledećim projektima:
1. “Prestrukturiranje jugoslovenske crne metalurgije” (zajednički projekat Instituta i British steel-a);
2. “Razvoj metalurgije obojenih metala u Jugoslaviji”;
3. “Rudarstvo i metalurgija gvožđa i obojenih metala u Srbiji”;
4. “Analiza izvoznog potencijala preduzeća članica Jugoslovenske banke za međunarodnu saradnju”;
5. “Ekonomske perspektive prerađivačke industrije drveta, celuloze i papira u Jugoslaviji”.

Osim gore pomenutog , rukovodio je projektima privatizacije i procene vrednosti kapitala vodećih i najuspešnijih preduzeća u Srbiji, kao što su:
1. Energoprojekt, Beograd,
2. Tehnogas, Beograd,
3. Sintelon, Bačka Palanka,
4. Beočinska fabrika cementa, Beočin,
5. Cementara Novi Popovac, Novi Popovac,
6. Apatinska pivara, Apatin,
7. Merima, Kruševac,
8. Istra, Kula itd.

Takođe rukovodio projektima finansijske due diligence analize i procene vrednosti kapitala textil-pool-a 6 tekstilnih fabrika u Srbiji- Niteks, Niš, Javor, Ivanjica, ITI, Ivanjica, Ljubiša MIodragović, Prijepolje, Novitet, Novi Sad i Slavija, Bač, 2002. godine.


IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE OBJAVLJENIH RADOVA
1. "Globalizacija i siromaštvo", zbornik radova "Globalizacija i tranzicija", Institut društvenih nauka, Beograd, 2001.
2. "Transparentnost i efikasnost privatizacije u Srbiji", Transparency International Srbija, Beograd, 2001.
3. "Ekonomske nejednakosti i tranzicija u Jugoslaviji", zbornik radova "Tranzicija u post-socijalističkim privredama", Akademija nauka i umetnosti Crne Gore, Podgorica, 1998.
4. "Problemi i perspektive privatizacije u Srbiji", rad predstavljen na međunarodnoj konferenciji , Sudosteuropa –Gesellschaft, Minhen, 1999.
5. "Institucije- ključna poluga reformi", zbornik radova "Tranzicija i institucije", Institut društvenih nauka, Beograd, 2002.
6. “Ekonomske slobode u fokusu pravde, nejednakosti i siromaštva", zbornik radova "Politika i slobode", Institut društvenih nauka, Beograd, 2003.
7. "Institucije i promena modela privatizacije uslov za ekonomski oporavak privrede Srbije", zbornik radova "Posletranzicioni procesi", Miločerski ekonomski forum 2003, Miločer, Crna Gora.
8. “Kultura i socijalni kapital”, u: Kultura i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2004.
9. “Država blagostanja i društvena izopštenost”, u: Pojedinac i država, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA, ASOCIJACIJAMA - Savez ekonomista Srbije
- Savez ekonomista SCG

dr Danilo Šuković
Predmeti
Kontakt podaci