Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Branko Rakita


Rođen 1955 godine u selu Babići, opština Šipovo. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Jajcu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1978 godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1981, a doktorirao 1988 godine.

U zvanje asistenta – pripravnika izabran je marta meseca 1979 godine, a u zvanje redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabran je marta meseca 2000 – te godine. Pre dolaska na Ekonomski fakultet, u periodu od novembra 1978 do marta 1979 godine, radio je u Zavodu za tržišna istraživanja u Beogradu.

Do izbora u zvanje redovnog profesora predavao je predmete Marketing, Međunarodni marketing i Marketing uslužnih delatnosti na osnovnim studijama. Danas predaje na osnovnim studijama predmete Međunarodni menadžment i Međunarodni marketing, a na master studijama predaje Međunarodni biznis i menadžment, Upravljanje međunarodnim marketingom i Međunarodne marketing strategije. Predavao je na Ekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Prištini, a trenutno predaje kao gostujući profesor na Ekonomskim fakultetima u Podgorici, Istočnom Sarajevu i Banja Luci.

Bio je na većem broju specijalizacija i instruktivnih seminara, kao što su:

• State University of Island, Rejkjavik, septembar 2004, Interantional Trade and Institutions,

• IMD - Interenational Management Development Center, Defance, Paris, mart1999, European Indicators of Privatization and Transformationa of Companies,

• Imperial Colledge, London, mart 1998, Doing Businsess in Globalized Markets,

• IMD - Interenational Management Development Center, Defance, Paris, osam seminara u periodu od 1996 do 1998, Doing Business in EU,

• London Business School, u više navrata tokom osamdesetih i devedesetih godina, International Marketing and Managemnet,

• MiddleSex Business School, London, TEMPUS, maj 1992, International Marketing and Management,

• State University of Washington, USA, novembar 1889, Managment and managers in USA, instruktivni program realizovan u sedam gradova USA,

• State University of New York – SUNY, Albany, od septembra do decembra 1988, International Marketing Strategies,

Bio je član Saveta Ekonomskog fakulteta u dva mandata, predsednik Stručnog veća grupacije ekonomskih, pravno ekonomskih, agro ekonomskih, statističkih i demografskih nauka Univerziteta u Beogradu, član Kolegijuma Ekonomskog fakulteta, stručnih komisija NNV, a sada je šef Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment i rukovodilac master kursa Međunarodni menadžment i marketing. Bio je višegodišnji saradnik Instituta za tržišna istraživanja, a sada je stalni saradnik i naučni savetnik Itraživačko konsultantske firme Globmark Business Research i BC Consulting.

Do sada je objavio oko stotinu radova, različitih kategorija. Najznačajniji autorski izdavački poduhvati su knjige: Međunarodne marketing strategije, Međunarodni marketing (u više izdanja), Međunarodni menadžment i Međunarodni biznis i menadžment, te koautorski radjena knjiga Brend menadžment. Autor je idejnog projekta, metodologije i analitičkog postupka rejting analize preduzeća na podlozi završnih finansijskih izveštaja. Po tom osnovu, bio je i rukovodilac istraživačko izdavačkih projekata (u štampanoj i elektronskoj formi): Biznis Rejting – preduzeća u Srbiji, Biznis Rejting – preduzeća u Republici Srpskoj, Montenegro Biznis Rejting. Ima bogato istraživačko - konsultntsko iskustvo u saradnji sa privredom. Knjige, monogafije, studije i članke koje je objavljivao pokrivaju vitalne i opredljujuće oblasti poslovne ekonomije, kao što su: marketing, menadžment, međunarodno poslovanje preduzeća, međunarodni menadžment i međunarodni marketing, te brend menadžment. U istraživačko – konsultantskim aktivnostima i projektima afirmisao se na područjima: istraživanja tržišta, kreativnog marketinga, biznis planova, marketing planova, organizacionog strukturiranja i restrukturiranja preduzeća, razvojnih strategija, lokacijskog i promotivnog privlačenja stranih direktnih investicija. U više mandata bio je član redakcije časopisa Ekonomski anali.

Ima veliko mentorsko iskustvo u vođenju kandidata pri izradi magistraskih teza i doktorskih disertacija na Ekonomskim fakultetima Beograd, Podgorica, Istočno sarajevo i Banja Luka.


Važniji radovi:


Knjige i monografije


• Međunarodni biznis i menadžment, (650 str), CID Ekonomski fakultet, 2006.

• Međunarodni marketing, (512 str), šest izdanja, CID Ekonomski fakultet, 2005.

• Brend menadžment (350 str.), Savremena administracija, Beograd, 2007.

• Međunarodni menadžment, (414 str), CID Ekonomski fakultet, 2003.

• Međunarodne marketing strategije, (370 str), Institut za međunarodnu politiku i privredu, 1989.

• Ukorak sa svetom – preduzeća u Srbiji, (556 str), autor i redaktor knjige poslovnih primera na tri jezika, Globmark Business Research, 1995.

• Srbija Biznis Rejting, autor i redaktor monografije poslovnog rejtinga preduzeća u Srbiji, Globmark Business Research, 2000, 2001, 2002.

• Montenegro Biznis Rejting, autor i redaktor monografije poslovnog rejtinga preduzeća u Crnoj Gorii, Globmark Business Research i Centar za preduzetništvo Podgorica, 2000, 2001, 2002.

• Biznis Rejting – Republika Srpska, autor i redaktor monografije poslovnog rejtinga preduzeća u Republici Srpskoj, Globmark Business Research, Ekonomski fakultet banjua Luka i ekonomski fakultet Brćko, 1999, 2000, 2001, 2002.

• Politike cena u međunarodnom marketingu, magistraska teza, decembar 1981, Ekonomski fakultet Beograd.

• Komparativna analiza alternativnih strategija u međunarodnom marketingu, doktorska disertacija, 1988, Ekonomski fakultet Beograd.


Neki članci, studije i projekti od 1997


• ''Lokacijski aspekti međunarodnog proizvodnog menadžmenta'', Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo, 2006.

• ''Globalni karakter i informativni značaj Internet marketinga'', časopis Marketing, Vol 3, No 3. 2005. koautor

• ''Sistemom upravljanja kvalitetom do evropske integracije preduzeća'', zbornik radova sa savetovanja SES, Kopaonik Biznis forum, 2002,

• ''Međunarodna poslovna orijentacija i perspektiva malih i srednjih preduzeća'' Ekonomski anali, oktobar - novembar, 1999,

• ''Značaj i uloga nacionalne promocije izvoza'', zbornik radova sa savetovanja NDEJ i Ekonomskog fakulteta Beograd – Spoljnotrgovinski i finansijski odnosi sa inostranstvom, sptembar 1999,

• ''Opcije i instrumenti operativne politike izvoznih cena'', Ekonomski anali, broj 142, juli – septembar 1999,

• ''Strategija i struktura kanala prodaje u međunarodnom marketingu'', Nova trgovina, br. 9-10, 1999.

• Dizajn proizvoda i uspešnost međunarodnog marketinga'', marketing, broj 4. 1998,

• ''Totalnom satisfakcijom potrošača do globalizacije marketinga'', zbornik radova, ''Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju'', 1998, koautor

• ''Imperativ međunarodne poslovne orijentacije'', zbornik radova ''Menadžment i strategije transformacije preduzeća'', Ekonomski fakultet, 1997.

• Istraživačko – konsultantski projekti: Istraživanje tržišta maloprodaje opštine Gornji Milanovac, Staretgija razvoja trgovinskog preduzeća Proleter, Kreiranje i pozicioniranje novog korporativnog identiteta Telekoma Srpske, Uvođrnje i pozicioniranje novog brenda mobilne telefonije na tržištu Republike Srpske, Istraživanje tržita boja i lakova u Srbiji, Istraživanje tržišta stočne hrane u Srbiji, Kako poslovati na tržištu Evropske Unije, Kako poslovati u uslovima globalizacije, Rejting rentabiliteta i kredibiliteta preduzeća u Srbiji.

dr Branko Rakita
Predmeti
Kontakt podaci