Predavači

-
dr Aleksandra Jovanović

Redovni profesor, predaje Osnove ekonomije, Ekonomsku analizu prava i Političku ekonomiju na Katedri za pravno-ekonomske nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je na jednom broju međunarodnih specijalizacija i studijskih boravaka: Florida State University, USA gde je pripremala doktorsku disertaciju; London School of Economics; Texas AM University and Academia Istropolitana, Bratislava, Slovačka; World Bank and Central European University, Budimpešta, Mađarska; International Centre for Economic Research, Torino, Italija. Učestvovala je na većem broju domaćih i međunarodnih konferencija, a takođe je učestvovala u međunarodnim i domaćim projektima i kao gost predavala i držala seminare na domaćim i inostranim univerzitetima. Projekt “Slobode i razvoj“ čiji su autori i predavači Aleksandra Jovanović i prof. dr Ilija Vujačić, je u 2001. godini nagrađen na međunarodnom konkursu Atlas Economic Research Foundation, USA.
Učestvovala/učestvuje u osnivanju i radu jednog broja nevladinih organizacija: Centra za liberalno-demokratske studije (1999), osnivač je Centra za unapređivanje pravnih studija (1998), osnivač je Alternativne akademske obrazovne mreže (1998), bila je član i sekretar nevladine organizacije Grupa17 (1997-2001) i član Saveta Beogradskog centra za ljudska prava (1996). Član je Redakcije časopisa «Finansije» od 2001. godine, Redakcije «Privrednika» od 1996. godine i Saveta Redakcije The Review of International Affairs. Od 1999 je saradnik ICER-a (International Center for Economic Research), Italija. Bila je ekspert Centra za ekonomsko i pravno savetovanje (SCEPP) koji je osnovala Evropska agencija za rekonstrukciju. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije.
Izabrani radovi
I Monografije

A) Knjige - jedini autor

1. Teorijske osnove ekonomske analize prava, (2008), Izdavački centar Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik, ISBN 978 – 86 – 7630 – 100 – 3;
2. Uvod u ekonomsku analizu prava, (1998), Centar za Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, ISBN 86 - 80769 - 56 / X;
3. Participativna ekonomija: Uticaj tipa svojine na ponašanje (efikasnost) preduzeća, (1993), Centar za publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države;

B)Knjige -koautor/urednik

4. Ekonomija za pravnike, Begović, B. i Labus, M., (2008), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-763O-140-9;
5. Izveštaj o tranziciji u Srbiji II, (2006), redaktor i koautor, Economic and Social Policy Institute (ESPI), ISBN – 86 – 7642 – 033 – 5;
6. Transition Report for Serbia and Montenegro, (2004), co-editor with Vukotić, V. and one of co-authors, G17Institute, ISBN – 86 – 7642 – 200 – 3;
7. Izveštaj o tranziciji u Srbiji i Crnoj Gori, (2004), koredaktor sa Vukotić, V., i jedan od koautora, G17Institut, ISBN – 86 -7642 – 019 – x;
8. Analiza faktora konkurentnosti privrede Srbije i Crne Gore, (2003), urednik sa Dinkić, Mir. i Štimac, M. i jedan od koautora, G17Institut, ISBN 86 – 7642 – 011 – 4;
9. Ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava u SRJ, kourednik sa Đilas, M. i Nedović, S., Beogradski centar za ljudska prava, (1999), Beograd;
10. Izveštaj o ekonomskim i socijalnim pravima u SRJ, koredaktor sa Nedović, S. i jedan od koautora, Beogradski centar za ljudska prava, (1998), Beograd;
11. Report on Economic and Social Rights in the Federal Republic of Yugoslavia, (1998), (co-eds. with Nedović, S., and one of co-authors), Belgrade Center for Human Rights, Belgrade;

II Članci, poglavlja u knjigama i projekti

12. Transfer and Reception of New Institutional Economics: An Example of Two Universities in Serbia, koautor sa Stevanović, A., (2011), Etnoantropološki problemi, n.s. god. 6, sv.1, str. 119-142, ISSN 0353-1589, UDC 574(05);
12. Ekonomija vladavine prava i Srbija – otvorena pitanja, (2011), Pravo i privreda, br. 4 – 6, str. 113-125, ISSN 0354–3501;
12. Regulacija menadžerske kompenzacije i preduzimanje rizika, (2010), Pravo i privreda, br. 4 - 6, ISSN 0354–3501;
13. Nepoverenje u tržište i regulacija menadžerske kompenzacije, (2010), u zborniku “Kriza i razvoj», Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978–086–7093–133–6;
14. Developing the Rule of Law in Serbia and Market Economy, (2009), u zborniku Rule of Law in the Market Economy, Center into Research of the Communist Economies CRCE, London, ISBN 978-0-948027-56-7;
15. Korporativna društvena odgovornost i menadžerska diskrecija – teme za razmišljanje, (2008), Pravo i privreda, br. 5-8, ISSN 0354–3501;
16. Korporativno upravljanje kao problem informacione asimetrije, (2007), u Korporativno upravljanje, Vasiljević, M. i Radović, V., (ur.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 978 – 7630 – 088 - 4;
17. Transfer and Reception of New Institutional Economics, (2007), koautor sa Stevanović, A., the DIOSCURI Project on the Issue of Cultural Encounters in the European Economy, and Society after the Accession, Centre for Policy Studies at the Central European University, Budapest, Hungary, [url=www.dioscuriproject.net]www.dioscuriproject.net[/url] i [url=www.ec.europa.eu/research/social-sciences/newsletter/issue5/article_4005_en.htm]www.ec.europa.eu/research/social-sciences/newsletter/issue5/article_4005_en.htm[/url]; za Kovacs, J. M., and Zontai, V, (compiled), (2007), Eastern Enlargement – Western Enlargement: Cultural Encounters in the European Economy and Society After the Accession, Cenral European University, Hungary, ISBN 92 – 894 5811 -9; Zbornik radova je u pripremi.
18. Multiculturalism and Institutionalism in Serbia – Case of Law and Economics Department of the Law School of the University of Belgrade, (2007), koautor sa Stevanović, A., the DIOSCURI Project on the Issue of Cultural Encounters in the European Economy, and Society after the Accession, Centre for Policy Studies at the Central European University, Budapest, Hungary, [url=www.dioscuriproject.net]www.dioscuriproject.net[/url] i [url=www.ec.europa.eu/research/social-sciences/newsletter/issue5/article_4005_en.htm]www.ec.europa.eu/research/social-sciences/newsletter/issue5/article_4005_en.htm[/url]; za Kovacs, J. M., and Zontai, V, (compiled), (2007), Eastern Enlargement – Western Enlargement: Cultural Encounters in the European Economy and Society After the Accession, Cenral European University, Hungary, ISBN 92 – 894 5811 -9;
19. Ekonomski aspekti korporativnog upravljanja, (2006), u Akcionarska društva, berze i akcije, Mirko Vasiljević, (ur.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, ISBN 86 – 7630 – 037 – 2;
20. Institucionalna struktura, ekonomska regulativa i ekonomske slobode, (2006), Zbornik radova u spomen Prof. Dr Miodraga Trajkovića, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Udruženje pravnika u privredi, ISBN 86 – 7630 – 037 – 2;
21. Institucionalno-pravne reforme i privreda, (2006), u Jovanović, A. (ur.), Izveštaj o tranziciji u Srbiji II, ESPI, ISBN – 86 – 7642 – 033 – 5;
22. Rezime za Izveštaj o tranziciji u Srbiji, (2006), u Jovanović, A. (ur.), Izveštaj o tranziciji u Srbiji II, ESPI, ISBN – 86 – 7642– 033 – 5;
23. Zatvorena i otvorena privredna društva i ekonomski aspekti inicijalnog javnog otvaranja (i obrnuto), (2005), Pravo i privreda, br. 5-8, ISSN 0354 – 3501;
24. Zakon o privrednim društvima i ekonomske slobode, (2005), Pravo i privreda br. 1-4, ISSN 0354 – 3501;
25. Ronald Coase, (2004), Ekonomski anali, br. 161, ISSN 0013 – 3264;
26. Ronald Coase, (2004), u Pelević, B., (red.), Ekonomisti nobelovci 1990-2003, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ISBN 86 – 403 –0616 – 8;
27. Institutional Development and Legislative Transition Indicators, (2004), u Jovanović, A. and Vukotić, V., (eds.), Transition Report for Serbia and Montenegro, G17Institut, ISBN – 86 – 7642 – 200 – 3;
28. Indikatori institucionalnog razvoja i pravne tranzicije, (2004), u Jovanović, A. i Vukotić, V., (ur.), Izveštaj o tranziciji za Srbiju i Crnu Goru, G17Institut, ISBN – 86 -7642 – 019 – x;
29. Restructuring and Corporate Governance, (2004), Jovanović, A. and Vukotić, V., (eds.), Transition Report for Serbia and Montenegro, G17Institut, ISBN – 86 – 7642 – 200 – 3;
30. Restrukturiranje i korporativno upravljanje, (2004), Jovanović, A. i Vukotić, (ur), Izveštaj o tranziciji za Srbiju i Crnu Goru, G17Institut, Beograd, ISBN – 86 -7642 – 019 – x;
31. Summary for Transition Report, (2004), Jovanović, A. and Vukotić, V., (eds.), G17Institut, ISBN – 86 – 7642 – 200 – 3;
32. Rezime za Izveštaj o tranziciji, (2004), Jovanović, A. i Vukotić, V., (ur.), G17Institut, ISBN – 86 -7642 – 019 – x;
33. Korporativno pravljanje i akcionarstvo kao faktor konkurentnosti, (2003), u Analiza faktora konkurentnosti privrede Srbije i Crne Gore, koautor, G17Institut, ISNB 86 – 7642 – 011 – 4;
34. Reforma institucija – pravo, politika i ekonomija u SCG tranziciji, (2003), BiltenG17, ISSN – 1451 –1835;
35. Steve Pejovich: Pravna škola u ekonomiji, (2003), Ekonomist magazin, br. 150;
36. Korporativno upravljanje u svetu i Srbija, (2003), Bilten G17, br. 40-41, ISSN 1451 – 1835;
37. Povezanost pravnih pravila, modela korporativnog upravljanja i finansijskih sistema u zaštiti akcionara, (2002), Beogradska berza, East-West Institute, USAID, G17Institut, Crimson Capital/Orlando Group;
38. 10 Years of Privatization – Lessons for Yugoslavia, (2001), Journal des Economistes et des Etudes Humaines, March;
39. Legal Rules, Governance Structures and Financial Systems, (2001), International Centre for Economic Research, ICER working papers;
40. Legal Rules, Governance Structures and Financial Systems, (2001), br. 9 -12, Pravo i privreda;
41. Yugoslav Institutional and Legal Setting and its (In)efficiency, (2000), the RIGAS NETWORK Project on the Issue of Legal Framework for the Market Economy, Centre for European Constitutional Law, Athens, www.cecl.gr/Rigas Network;
42. Završni račun: Ekonomske posledice NATO bombardovanja, (1999), Stubovi Kulture, Beograd, koautor;
43. Final Account - Economic Consequences of the NATO Bombing, (1999), Dinkić, M., (ed.), Stubovi Kulture, Belgrade, coauthor;
44. Svojina i ugovori - osnovne pravne i ekonomske institucije - i transakcioni troškovi (1998), u Zborniku Ekonomija i pravo, Vukotić, V., (ur.), Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja, Beograd;
45. Novo privredno zakonodavstvo i tržišne institucije, u Dinkić, M. i Vukotić, V., (ur.), Program radikalnih ekonomskih reformi u SR Jugoslaviji, 1997, Beograd;
46. New Yugoslav Economic Legislation and Market Institutions, (1997), Dinkić, M., (ed.), Program of Radical Economic Reforms in the Federal Republic of Yugoslavia;
47. Restrukturiranje preduzeća u tranziciji i svojinska struktura uspostavljena privatizacionim zakonom, u Zborniku Srbija - hvatanje koraka, Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, 1997;
48. Svrha i efekti propisivanja minimalnog osnovnog kapitala za osnivanje i rad preduzeća, Privrednik, br. 8, 1997;
49. Adam Smith i institucije savremene tržišne privrede - Pravilo je da nema pravila, Ekonomska misao, br. 1-2, 1997;
50. Participacija i (ne)efikasnost, reprint u Zborniku Politika antiekonomije, Ekonomska politika, Beograd, 1997;
51. Steve Pejovich: Economic Analysis of Instititions and Systems, Ekonomska misao, br. 3-4, 1997;
52. Ekonomija i pravo na istom poslu: Institucionalna struktura i transakcioni troškovi, Ekonomska misao, br. 1-2, 1997;
53. Novo privredno zakonodavstvo, privredno-sistemski okvir i transakcioni troškovi, Ekonomski anali, jun 1997;
54. Efekti ekonomske demokratije: svojina zaposlenih u Zborniku Ekonomija i demokratija, Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja, 1997, Beograd;
55. Privatna svojina - temelj pravne države, Okrugli sto Nevidljivom rukom do bogatstva naroda, Ekonomska politika, br. 2295, 1996;
56. Mixed Ownership and Employees' Shareholding: The Case of Serbia, apstrakt referata objavljen u Abstracts for the 8th Conference on the International Association for the Economic of Participation: Economic Participation and Transition, 1996, sa Boškom Mijatovićem;
57. Ekonomski efekti nekih ekonomskih prava, (1996), u Zborniku Srbija u tranziciji i međunarodna zajednica, Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države;
58. Postupak izvršenja na imovini društvenog preduzeća i moralni hazard (1996), u Zborniku Svojina i slobode - aspekt tranzicije, Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, sa Dragorom Hiberom;
59. Privatizacija u Srbiji: Prenaglašena uloga države, Evropa, br. 4, 1996;
60. Preduzeće i moralni hazard, Pravni život, br. 5-8, 1996, sa Boškom Mijatovićem;
61. Vlasnička i upravljačka pozicija države i zaposlenih u društvenim preduzećima - iluzija tržišta, u Zborniku Obnova i razvoj tržišnog sistema u Jugoslaviji, Naučno društvo ekonomista Jugoslavije i Savez ekonomista Jugoslavije, 1995;
62. Ekonomski efekti upravljanja u društvenim i mešovitim preduzećima, u Zborniku Upravljanje u preduzećima, Pravni fakultet u Beogradu, Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, 1995;
63. Participacija i (ne)efikasnost, Ekonomska politika, br. 2253, 1995, Beograd;
64. Transakcioni troškovi i pravednost kao kriteriji za izbor modela privatizacije, Okrugli sto Svojinska transformacija u Jugoslaviji, Ekonomska misao, br. 3-4, 1995;
65. Ekonomski efekti nekih oblika višesvojinskih preduzeća - komparativna iskustva, Pravo i privreda, br. 3-6, 1995, Beograd;
66. Privatizacija nasuprot državnoj kontroli, Pravni život, br. 10, 1995, sa Boškom Mijatovićem;
67. Preduzeće i motivacija za racionalno donošenje privrednih odluka, Pravo i privreda, br. 1-4, 1994, Beograd;
68. Transakcioni troškovi privatizacije, Pravni život, br. 9-10, 1994, Beograd;
69. Predlog Zakona o svojinskoj transformaciji preduzeća - privatni i/ili državni kapital preduzeća, u Zborniku Aktuelna ustavna i druga pitanja konstituisanja pravne države (II), Pravni fakultet u Beogradu, Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, 1994, Beograd;
70. Efikasnost preduzeća, u Zborniku Neki problemi ustava i konstituisanja pravne države, Pravni fakultet u Beogradu, Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta i Savet projekta Konstituisanje Srbije kao moderne pravne države, 1994, Beograd;
71. Reform in 1990: The Shift to a Mixed Economy, u Yugoslavia in the Age of Democrasy - Essays on Economic and Political Reforms, Praeger Publishers, 1992;
72. Svojinska prava i ekonomska teorija, u Zborniku Transformacija svojinskih odnosa, Pravni fakultet u Beogradu, 1992;
73. Svojina zaposlenih kao jedan od načina privatizacije društvenog kapitala - iskustva u svetu: ESOPi u SAD, Privredno-pravni priručnik, br. 7-8, 1992;
74. Dometi zakonskih rešenja o privatizaciji društvenog kapitala, Privredno-pravni priručnik, br. 3, 1992;
75. Normalne cene u samoupravnoj privredi i njihov uticaj na institucionalizaciju cilja privređivanja, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 5-6, 1991;
76. Ward-Vanekov model jugoslovenskog preduzeća, Ekonomska misao, br. 1, 1989;

dr Aleksandra Jovanović
Predmeti
Kontakt podaci